Hıfzıssıhha merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin 2004 yılı ilk 9 ayı için alamadığı döner sermayeden ek ödemenin yolu açılmıştır.

 

Sendikamız, 13.10.2004 tarih ve 13031 sayılı bakan onayı ile yürürlüğe konulan Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönergenin geçici 1. maddesinin, 12. maddesinin (a) fıkrasının ve aynı maddenin (b) fıkrasında geçen “01.09.2004 tarihinden” ibaresinin iptal edilmesi istemi ile açtığı davada, Danıştay 11. Dairesi 2005/26 E, 2008/5971 K sayılı 27.05.2008 tarihli kararı ile iptal kararı vermiştir.

 

Danıştay Kararı İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]