SES’in 175 şef ve şef yardımcısı atamasına açtığı davada Ankara 12. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. SES, TTB Merkez Konseyi ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu konuyla ilgili ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Ortak Basın Metni: 

 

Sağlık Bakanlığı, 2005 yılında 47 eğitim hastanesine, 175 şef ve şef yardımcısını herhangi bir bilimsel seçmeye tabi tutmaksızın doğrudan atamıştı. İlgili yasal düzenlemenin yürütmesi Anayasa Mahkemesi’nce durdurulmuş, açılan bireysel davalarda mahkemeler tarafından bu atamaların birçoğu için iptal kararı verilmiş, TTB’nin açtığı davada Danıştay 5. Dairesince hukuksuzluk tescil edilmiş ve en son SES’in Ankara 12. İdare Mahkemesine açtığı davada, 175 atamanın tümü iptal edilmiştir.

 

 

Bu gelişmeler üzerine TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı AKP’li Cevdet Erdöl ve Adana milletvekili Necdet Ünüvar tarafından TBMM’ye bir yasa teklifi daha verilmiştir. Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine şef ve şef yardımcılarını liyakate değil sadakate göre atama ısrarının sürdüğünü bu son yasa girişimi ile bir kez daha göstermiştir. 

Sağlık Bakanlığını Yargı Kararlarına Uymaya Davet Ediyoruz! 

 

Yargı kararlarında “atama biçiminin ne şekilde ve hangi esaslara dayalı olarak kullanılacağı hususunun düzenleyici bir işlemle saptanıp yapılacak atamalardan hangilerinin sınavla, hangi kadrolara ise sınavsız gerçekleştirileceğinin kurala bağlanmasından önce ve yalnızca sınav koşuluna tabi olmayanlar arasından herhangi bir ölçüt gözetilmeden, duyurulmadan atama yapılmasını, yasa maddesinde öngörülen yetkinin hiçbir hukuki sınıra tabi olmaksızın kullanılması anlamına geldiği” ifade edilerek, atamaların hukuka aykırı olduğu açıkça belirtilmiştir.  Bu durumda beklenen, Sağlık Bakanlığı’nın yargı kararlarına saygı göstermesidir.

 

Ancak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeyi bekleyen söz konusu yasa teklifinde; eğitim ve araştırma hastanelerinin açık bulunan şef ve şef yardımcılıklarının ilan edileceği, ilan edilen kadrolara tıp alanında uzmanlık kazanmış doçent ve profesörlerin müracaat edebileceği, müracaatların bakanlık tarafından oluşturulacak 3 kişilik jüri tarafından değerlendirileceği ve sonucunda da bakanlık tarafından atanacakları, bu yolla yapılacak atamaların toplam kadronun %35’ini geçemeyeceği belirtilmektedir. Bu teklif yasalaştığı takdirde yargı kararları ile atamaları iptal edilen klinik şef ve şef yardımcıları görevlerine devam edecek ve yeni kadrolara atamalar yapılabilecektir.  

Bu yasa teklifi ile yanlışta ısrar etmenin yanı sıra hukuka da meydan okunmakta, yargı kararları boşa çıkarılmaya çalışılmaktadır.

 

Bu durum Anayasanın 2. Maddesindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin, bir hukuk devleti olduğu ve Anayasa’nın 138. Maddesindeki “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” hükümlerinin açık ihlalidir.

 

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Geleceği Karartılamaz!

 

Eğitim ve araştırma hastaneleri ülkemizin uzman hekimlerinin % 50’sini yetiştirmekte ve yoğun bir şekilde sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu hastanelerdeki eğitici kadrolar şef, şef yardımcıları ve başasistanlardır. Dünyada uzmanlık eğitimi veren kuruluşlara eğiticilerin nesnel ölçütlere göre sınavla seçilmediği ve Sağlık Bakanlığı tarafından direkt atama yapıldığı başka bir ülke yoktur.  Biz sağlık örgütleri olarak; siyasi kadrolaşmaya açık ve hukuka açıkça aykırı bu sorunun biran önce bilimsel, objektif, adaletli ve eğitimin gerektirdiği niteliklere uygun biçimde çözümlenmesini istiyoruz.

Bu doğrultuda;   

·         Siyasi kadrolaşma doğrultusunda atamalarının yapıldığı mahkeme kararlarınca tescillenmiş olan klinik şef ve şef yardımcısı atamaları derhal geri alınmalıdır.

·         TBMM gündeminde görüşülmeyi bekleyen yasa teklifi geri çekilmelidir.

·        Temel işlevi eğitim, öğretim, araştırma yapmak, uzman ve ileri dal uzmanları yetiştirmek olan eğitim ve araştırma hastanelerinin görevlerini en iyi ve etkin biçimde yerine getirebilmelerinin, kliniklere şef ve şef yardımcısı olarak atanacak kişilerin nitelikleriyle doğru orantılı olduğu açıktır. Bu nedenle Klinik şef, şef yardımcılığı atamalarının nesnel ölçütlere göre yapılması için en kısa sürede sınav açılmalıdır. 

 Esas atama yönteminin sınav olması gerektiği, sınavsız atamanın ancak istisnai durumlarda ve çok sınırlı sayıda kadro için kullanılması gerektiği yönündeki yargı kararlarına hürmet edilmelidir.   

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

Ek belgeler için>>>>>      liste1    liste2    liste3    liste4     liste5 

(Açılan dökümanın üzerine tıklandığında sayfa büyümektedir.)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]