Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi çalışanları dün hastane önünde SES Ankara Şubesi, Dev-Sağlık-İş ve Ankara Tabip Odası tarafından organize edilen basın açıklamasında buluşarak sağlıkta dönüşüm programının hastanelerinde ve genel olarak sağlıkta yarattığı tahribatı protesto ettiler.

Hastane önünde yapılan basın açıklamasını SES Ankara Şube yöneticilerinden Elif Kaya okudu. Sağlıkta dönüşüm programını “toplumsal alanın tamamını etkileyen neo-liberal saldırının sağlık alanındaki programı” olarak tanımlayan Kaya bu programın sağlık alanında pek çok yıkım yarattığını; Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin de bu süreçten nasibini aldığını söyledi.

Devir sonrası hastanenin statüsünün bile tartışma konusu olduğunu, 81 ilden 67’sine hizmet veren ve 78 yıldan beri faaliyet gösteren özel dal hastanesi olan hastanenin devir süreci sorunlarını en yakıcı şekilde hissetmeye başladığını ifade eden Kaya “Devirden sonra kadrosuzluk nedeniyle birçok bölüm kapatılmıştır. Hastane gelirleri hastanemizin ihmal edilmesinden dolayı yüzde 50 oranında düşmüş, çalışanların ek ödemelerinde aynı oranda azalma ortaya çıkmıştır.

Tüm bu sorunlar yaşanırken, hastane yönetimi ve çalışanlar arasında bu sorunların çözümüne ilişkin, yönetimden kaynaklı bir diyalog zemini oluşturulamamış, hastane çalışanlarının ve hizmet alan kesimlerin mağduriyeti had safhaya ulaşmıştır. En basit sorunlara bile yönetim ilgisiz kalmıştır. Bunun en son örneği de, çalışanların yarıdan fazlasının vermiş olduğu tayin dilekçelerinin idare tarafından işleme konulmamasıdır” dedi.

Sağlıkta dönüşümün sorumlusunun çalışanlar olmadığını belirten Kaya, hastane çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı:

– Hastanemizin statüsü derhal açıklığa kavuşturulmalıdır.
– Hastanemizin kapatılmasına ilişkin söylentilere son verilmelidir
– Kapatılan bölümler eleman temin edilerek derhal açılmalıdır. (www.sendika.org/5.12.2007)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]