Sağlıkta taşeronlaştırmaya yargıdan bir tokat daha

Facebook
Twitter
WhatsApp

SES Adana Şubesi, Adana Tabip Odası ve Dev Sağlık-İş Çukurova Bölge Şubesi dün SES Adana Şubesinde Adana Numune Hastanesi'ne bağlı Seyhan Uygulama Hastanesi'nde bazı servislerin ihale yolu ile taşeron firmaya devredilmesine dair SES Adana Şubesi'nin açtığı dava ile ilgili ortak bir basın açıklaması yaptılar.

TAŞERONLAŞMAYA YARGIDAN BİR TOKAT DAHA

Adana 1. idare mahkemesi ülkemizde sağlığın özelleştirilmesine ve taşeronlaştırılmasına karşı çok önemli bir karar alarak sağlığın piyasaya devri konusunda önemli bir hukuk dersi vermiştir.

Hepimizin bildiği gibi 2007 başlarında Numume Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan ihale ile Seyhan Uygulama Hastanesi Ameliyathane ve Yoğun Bakım servis hizmetleri taşeron bir firmaya satılmış ve bu firma Mart 2007’den bu yana Doktor, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Anestezi teknisyeni gibi sağlık çalışanlarını kadrosuz, iş güvencesiz, asgari ücrete endeksli fiyatlarla çalıştırmaya başlamıştır.

SES ve Tabip Odası’nın Mart ayında yargıya başvurması sonrası Adana 1. idare mahkemesi davayı esastan görüşmüş, Danıştay 1. dairesinin, Anayasanın 128. maddesine vurgu yaparak almış olduğu örnek karardan yola çıkarak “Kamu hizmetlerinin kamu eli ile yürütülmesi” zorunluluğuna değinmiş ve adı geçen ihalenin hukuka uygun olmadığını belirlemiştir.

Aslında Adana 1. İdare Mahkemesi vermiş olduğu karar ile son günlerde Türkiye’nin gündemini belirleyen Anayasa tartışmalarının da ne kadar yanlış tartışıldığını göstermiştir.

12 Eylül Anayasası’na alternatif olarak öne sürülen yeni Anayasa taslağımızda piyasa ekonomisini engelleyecek tüm maddeler ortadan kaldırılmaktadır. Tıpkı 128. maddedeki gibi sosyal devlet anlayışının temel taşlarından biri olan “kamusal hizmet” ne yazık ki yeni Anayasa taslağımızda bulunmamaktadır. Ve bu taslak bu yönü ile tartışıldığında 12 Eylül Anayasası’ndan bile geri bir belgedir.

Tam da böyle bir tartışmanın alevlendiği bir dönemde Adana 1. İdare Mahkemesi’nin almış olduğu karar Sağlıkta Yıkım Politikalarına karşı her yurttaşımızın yapacağı bir şey olduğu anlamına gelmektedir. Sağlık hakkını gaspeden, “paran kadar sağlık” mantığını yerleştirmeye çalışan, sağlığı piyasa koşullarına terk eden ve sağlık çalışanlarını da bu piyasa koşullarına göre çalışmak zorunda bırakan bu yıkım politikalarından en önemlisi olan Hastanelerin İşletmeye Dönüştürülmesi projesi özellikle çalışanlar açısından, kadrosuz, iş güvencesiz, gayri insani koşullarda sağlık hizmeti verilmesinin önünü açmaktadır.

Biz SES, Dev Sağlık İş ve Tabip Odası olarak; AKP hükümetinin Sağlıkta Yıkım Politikalarına karşı bu güne dek tüm gücümüzle karşı çıktık ve mücadelemiz bundan sonra da devam edecektir. Çalışanların; insanca yaşayabilecekleri koşulların sağlanması, kadrolu ve işgüvenceli çalıştırılması, insanca yaşayabilecek bir ücret almalarının sağlanması, grevli ve toplu sözleşmeli sendikal haklarının kazanılması bizim bu mücadelemizin olmazsa olmazlarıdır.

Adana 1. İdare mahkemesinin Seyhan Uygulama Hastanesi ihalesi ile ilgili vermiş olduğu iptal kararından yola çıkarak Sağlık Bakanlığı’na, Sağlık Müdürlüğü’ne ve Numune Hastanesi Başhekimliği’ne bir kez daha sesleniyoruz; Mahkemenin vermiş olduğu kararı uygulayarak bu ihaleyi bir daha geri gelmemek üzere tarihin raflarına kaldırınız, Seyhan Uygulama Hastanesi’nin insanca bir sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli doktor, hemşire, teknisyen, laborant ve diğer sağlık çalışanları ile ilgili yeterli sayıda kadro açınız ve sağlık çalışanlarının buralarda insanca çalışabilecekleri bir ortamı oluşturunuz.

Biz SES, Dev Sağlık İş ve Tabip Odası olarak bu taleplerimizin takipçisi olacağız ve gerek sağlık hakkının gaspedilmesine ve gerekse sağlık çalışanlarının hak arama mücadelesine öncülük etmeye devam edeceğiz.

SES ADANA ŞUBE DEV SAĞLIK İŞ ADANA TABİP ODASI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]