SES İstanbul Şubeleri olarak; Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik önünde radyasyonla çalışan personelin çalışma saatlerini 9 saate çıkaran genelgenin iptal edilmesi için yaklaşık 250 kişinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı.

SES İstanbul Şubeleri olarak; Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik önünde radyasyonla çalışan personelin çalışma saatlerini 9 saate çıkaran genelgenin iptal edilmesi için yaklaşık 250 kişinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı.  Basın açıklamasını SES İstanbul Şubeleri adına Songül Beydilli yaptı. Tüm Radyoloji Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Muzaffer Başak, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Başkanı Heybet Aslanoğlu ve İstanbul Tabip Odası yöneticileri de birer konuşma yaptı.  

 

 

 

 

                                         

 

 

                                                   İSTANBUL ŞUBELERİ BASIN AÇIKLAMASI 

 

Sağlık Bakanlığı; Avrupa ülkeleri ve ABD gibi ileri ülkeleri örnek göstererek, 5 saat çalışma, şua izinleri ve erken emeklilik gibi özlük haklarımızın iş gücü kaybına, iş barışının bozulmasına ve hatta hastaların tedavilerinin gecikmesine neden olduğunu iddia ederek; sağlık  hizmeti verenlerin sağlığını hiçe sayarak, personel ve cihaz sayısını artırma yerine, yalnızca daha çok iş çıkarılması amacıyla gündeme getirdiği yasa ile; iyonizan radyasyonla çalışan personelin çalışma saatlerinin  çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğini yasallaşmıştır. 

Sendikamız, Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu yönetmelik hazırlıkları sırasında, iyonizan radyasyonla çalışılan birimlerin mevcut koşulları içinde, çalışma saatlerinin yükseltilmesinin, göz göre göre, başta  kanser olmak üzere, çalışanların sağlığı ve yaşam hakkı ile  oynamak olacağını defalarca açıklamış ve Bakanlığı  uyarmıştır.

Ancak, uyarılarımız dikkate alınmamış ve Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmelik ile; personelin yönetmelikte belirlenen doz limitleri çalıştırılabileceği düzenlemesi  ile, günlük çalışma saatini 5 saat olarak düzenleyen Radyoloji Tüzüğü’nü açıkça ihlal etmiştir. 

Arkasından bununla da yetinilmemiş;  Kamu Sağlık Kurumlarında kullanılan cihazların üçte birinin lisanssız, röntgen birimlerinin yüzde 44’ünün ruhsatsız, röntgen cihazlarının dörtte üçünden fazlasının rutin ölçüm ve kalibrasyonlarının yapılmadığı, çalışanlarının yüzde 65’nin çalıştıkları ortamın radyasyondan korunma standartlarını taşımadığı, yüzde 83’nün rutin sağlık kontrollerinin yapılmadığı ortada iken; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 8.10.2007 tarihli Genel Yazısı ile; Avrupa’daki meslektaşı günde 20-25 çekim yaparken, 5 saatlik çalışma sırasında günde yüzün üzerinde çekim yapan personelinden;  part-time çalışanların çalışma saatlerini 40 saate, tam gün çalışanların  45 saate çıkarmış ve uygulama başlatılmıştır. Yani bugün halkın sağlığını korumakla görevli  Bakanlık, hiçbir önlem almadan ve çalışan personelin ne kadar doz aldığını belirlemeden, çalışma saatlerini iki katına çıkararak; bilimsel gerçekleri hiçe saymış ve cinayete davetiye çıkarmıştır. Hatta  doz limitlerine ilişkin yönetmeliği yalnızca kamuda uygulanacağından, özel sektörde çalışanları da özel hastane patronlarının insafına terkedilmiştir.

Çünkü doz aşımı anında tespit edilememekte,en iyi koşullarda ayda bir yapılan, sonuçları daha uzun sürede çıkan ve çoğu zaman personele bilgisi verilmeyen ve gerçekliği konusunda kuşkuların yoğun olduğu  dozimetre kontrolüyle ortaya çıkmaktadır. Ortamda yapılması gereken doz kontrolleri ise yapılmamaktadır. Bu durumda,doz aşımı olmasına rağmen sağlık personelinin uzun süre çalıştırılmaya devam edeceği açıktır. Kaldı  ki, hastanelerde skopi cihazı ile çalışılan birçok yerde de hiçbir önlem alınmadan, dozimetre bile bulunmadan çalışılmaktadır.  İyonizan radyasyonun insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir.

İyonizan radyasyonda, doz faktörünün yanı sıra, zaman faktörü de çok önemli rol oynamaktadır. Ülkemiz  reel koşullarında radyoloji departmanları her türlü olanaksızlık içinde hastanelerin bodrum katlarında ve yeterli havalandırma sistemleri olmadan hizmet vermekte. Gerekli koruma önlemleri alınmamaktadır. Örnek verilen ülkelerdeki çalışanlar ise; çekim yapılan alana bile girmemekte ve belli sayının üstünde çekim yapmamaktadırlar.

İtalya da bir teknisyen günde ortalama 15-20 hastaya hizmet verirken, ülkemizde bu sayı 70- 120 arasındadır. 2001 yılında Avusturalya’da yapılan bir araştırmaya göre, teknisyen başına yılda 2.500 hasta düşerken; ülkemizde bu rakam 12.500 hastanın üstüne çıkmaktadır.

Ülkemizde, sağlık çalışanlarının sağlığı konusunda hiçbir inceleme ve istatistik çalışma yapılmamaktadır. Bu nedenle yaşanan sağlık sorunları ve ölümler gizli kalmaktadır. Ancak, sendikamızın yaptığı araştırma sonucu son yıllara ait, çok sayıda radyasyondan kaynaklı ölüm ve hastalıklar tespit edilmiştir.     

Özel Sağlık Sigorta Şirketleri, radyasyon ortamında  çalışan bizleri yüksek risk grubuna dahil etmektedir. Ayrıca, radyoloji işleri ile radyom ve radyoaktif maddelerle yapılan işler. 09/04/1973 tarih ve 14502 nolu “ağır ve tehlikeli işler tüzüğünde”yer almaktadır. “Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi” tarafında yapılan araştırmalara göre radyasyonun gecikmiş etkisi de kalıtsal etkilerdir. İyonlaştırıcı radyasyon genellikle zararlı sonuçlara yol açan mutasyonları  meydana getirebilir. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen radyasyon, bir çok hastalıkların yanı sıra kansere de neden olmaktadır. Bir çok arkadaşımız kanser hastalığından yaşamını yitirmiştir. Bir çoğu kanser hastalığından tedavi görmektedir.

Soruyoruz ;

· İleri ülkelerin çalışma saatleri örnek gösterilirken bu ülkenin çalışma koşullarını dikkate alınması gerekmez mi?

·  Türkiye de kullanılan cihazlar dünya standartlarına uygun mudur?

· Cihazların tüp verimi ölçümleri ve kalibrasyonları düzenli yapılmakta mıdır?

· Türkiye de tüm radyoloji birimlerinin Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda lisansı var mıdır?

· Tüm merkezlerde kişisel dozimetreler taşınmakta, kontrolleri düzenli yapılmakta mıdır?

· Radyasyon ile çalışan personelin sağlık kontrolleri peryodik olarak yapılıyor mu?

Soruyoruz ;

·  Sağlık Bakanlığının görev ve sorumluluğu bizlerin ve tüm sağlık çalışanlarının sağlığını korumak mıdır? Yoksa her fırsatta özlük haklarımızı tırpanlamak mıdır?

· 1986 Çernobil Nükleer faciasından sonra yayılan radyasyon tüm komşu ülkeleri ve özellikle Karadeniz Bölgesini etkilemişken, “ben çay içiyorum bakın bir şey olmuyor” diye buyuran Başbakanlarımız varken; Sağlık Bakanlığı halkımızın ve bizlerin sağlığına radyasyonun etkileri konusunda,  ülkemiz gerçeklerini göz önünde bulunduran bilimsel bir yaklaşım mı göstermektedir?

Talep ediyoruz;

1.       İleri ülkelerin çalışma koşulları dikkate alınarak düzenleme yapılsın. Çekim sayımız, kişi başına  günde 15-20 hastaya düşürülsün..

2.       Türkiye de kullanılan cihazlar, dünya standartlarına uygun hale getirilsin.

3.       Cihazların tüp verimi ölçümleri ve kalibrasyonları düzenli yapılsın.

4.    Türkiye de tüm radyoloji birimlerinin lisansları, TEAK tarafından  yapılsın.

5.       Havalandırma sistemleri dünya standartlarına uygun bir şekilde yapılsın.

6.       Dozimetrelerimiz düzenli kontrol edilsin.

7.    Radyasyon ile çalışan sağlık personelinin sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılsın.

8.       Radyoloji bölümleri, hastanelerin bodrum katlarından çıkarılıp bağımsız yerlere yapılsın. 

Sağlık Bakanlığı’nı sağlık çalışanlarının sağlığını da düşünmeye davet ediyoruz.Sendikamız, çıkarılan yönetmelik ve genel yazının iptali için dava açmıştır. Ancak bu arada, gerekli önlemler alınmadan personelin uzun süre çalıştırması, ileride telafisi imkansız sağlık sorunlarına yol açacaktır.Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı’nı,  yönetmelik ve genel yazıyı derhal iptal etmeye ve günde 5 saatten fazla çalıştırmaya son verilerek; gerekli önlemleri derhal almaya; TAEK’i de tüm iyonizan radyasyonla çalışılan alanları inceleyerek sonuçları kamuoyuna açıklamaya ve koşulları taşımayan yerlerin faaliyetlerini durdurmaya çağırıyoruz.                                                       

 

SES İSTANBUL ŞUBELERİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]