Hiçbir Memur Sınıfının Dışında Ve Sınıfının İçindeki Derecesinin Altında Bir Derecenin Görevinde Çalıştırılamaz.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri uzun zamandan beri liyakatsiz yöneticilerin kanuna, mevzuata aykırı hukuksuz işlemlerinden dolayı iş motivasyonlarını kaybetmişlerdir. Bu durumdan kurtulmak için çalışma birimlerini, kurumlarını, çalıştıkları illeri, mesleklerini hatta her şeyi göze alarak ülkelerini terk etmeyi çare olarak görmektedirler.

Toplu sözleşme dönemine girdiğimiz bu günlerde toplu sözleşme metinlerinde çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili maddelerin yer alması oldukça önemlidir. Son zamanlarda dünyadaki birçok ülkede sağlık hizmetinde yıllardır yer alan ama ülkemizde yeni olan bazı meslek gruplarının iş ve görev tanımları dışında çalıştırıldıkları, meslek itibarlarını zedeleyerek her işi yapan ara eleman statüsüne sokulduklarına dair işyerlerinden SES’ler yükselmektedir. Özellikle İstanbul’daki birçok hastanede yaşlı bakım teknikeri/evde bakım teknikeri, ortopedi teknikeri, ameliyathane teknikeri gibi meslek gruplarının Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğe aykırı çalıştırıldıkları ve duruma karşı itiraz ettiklerinde ise idarecilerin kendilerini kanun yerine koyarak “ben böyle olmasını istiyorum, kime şikayet edersen et” cevabıyla karşılaştıkları, dilekçelerine cevap verilme gereği bile duyulmadığı bilgisine sahibiz. Hukuksuzlukta, kanun ve mevzuat tanımamazlıkta ısrar eden yöneticilere karşı fiili ve meşru mücadele yöntemleriyle engel olmak bir sendikanın en temel görevlerindendir. Çalışma yaşamının demokratikleşmesi, psikolojik şiddetin engellenmesi, modern kölelik düzenin oluşmaması için en etkili şekilde görevimizi yapmayı bilen bir sendikayız. Bu nedenle öncelikle aşağıdaki yasal mevzuatı hem bu duruma maruz kalan meslek gruplarına hem de onlara psikolojik şiddet uygulayan yöneticilere hatırlatmak isteriz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Mad. 45.”Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.”

Kendisine verilen görevin kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olmadığını düşünen bir personel bu konudaki hakkını şu şekilde arayacaktır.

  • Personele verilen görev, resmi bir yazıyla tebliğ edilmiş olmalıdır.
  • Resmi yazıya, “müracaat ve şikâyet yönetmeliğine” uygun bir şekilde itiraz edilebilir.
  • Alınacak cevaba karşı idari yargıda 60 gün içinde dava açılabilir. ( Süre tebliğ ile başlayıp itirazla durmakta, itiraza karşı cevabın gelmesi ile kaldığı yerden süre işlemeye devam etmektedir. Bu nedenle sürenin hesaplanmasında ilk karar tebliği esas alınmalıdır.)
  • Yürürlüğü durdurma istemiyle açılacak davada, verilen resmi görevin kamu yararına uygun olmadığı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı savunulmalıdır. Dava dilekçesinde, bu görevi yapabilecek başka personel olup olmadığı, sadece kendisinin hedef alınıp alınmadığı, başka kurumlardaki uygulamaların nasıl olduğu gibi hususlara yer verilebilir.
  • Davanın kazanılması ancak benzer işlemlere devam edilmesi halinde manevi tazminat yoluna başvurulmalıdır.
  • Diğer taraftan, dava açma esnasında, verilen görev yapılmalıdır. Çünkü 657’e göre amir kanuna aykırı emir verilebilir, memur ise sadece suç teşkil eden emirleri yerine getiremez. Kanunsuz emir her şekilde yazılı olarak talep edilmelidir. Yazılı, suç teşkil etmeyen emirlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi davranış halinde memur disiplin cezası ile karşı karşıya kalacak ve bu kez disiplin cezalarının iptali için idari yargıda dava açmak zorunda kalacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 23.08.2023

                                                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]