SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ İLE HALKIMIZI;

16 AĞUSTOS 2023 GÜNÜ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA HİZMET ALMAYA DEĞİL, BİZİMLE BİRLİKTE HEPİMİZ İÇİN OLAN TALEPLERİMİZE SES VERMEYE DAVET EDİYORUZ.

BİRLİKTE MÜCADELE EDERSEK BİRLİKTE KAZANACAĞIZ!

            16 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE HİZMET ÜRETMİYORUZ!

 Bugün geldiğimiz aşamada sağlık ve sosyal hizmet emekçileri açlık ve yoksulluk sınırı arasında bir yaşama mahkûm edilmiş durumda. Emekliliğe yansımayan düşük temel ücretlerimizi arttırmak için fazla mesailere kalma, sürekli nöbetler tutmak zorunda kalmaktayız. Uygulanan ücret rejimi ile mezarda emeklilik dayatılıyor bizlere. İşyerlerimizde uygulanan şiddet ile yaşamlarımız karartılıyor. Aynı işi yapmamıza, aynı okullardan mezun olmamıza rağmen farklı mali ve özlük haklara mahkûm ediliyoruz.

Uygulanan sağlık sisteminden ne halk, ne de emekçiler memnun. İlaca erişemiyoruz. Muayenede tedavide birçok kalemde katkı, katılım payları ve ilave ücretler ödüyoruz. Sağlık hizmetleri daha fazla paralı hale gelmiş durumda. Sosyal hizmet alanı sadaka kültürünü ve bağımlılık ilişkisini derinleştiren seçim süreçlerinde seçmen devşirmeye odaklı bir sisteme dönüşmüş. Sosyal hizmet hak olmaktan çıkarılmış yardıma indirgenmiş durumda. Sosyal hizmet emekçileri ise adeta iktidara seçmen kazandırmak için ev ev bildiri dağıtan, işyerlerinde yoğun işgücü ve angarya çalışma baskısı altında bırakılıyor.

Uzun yıllardır emeğin ve işkolu emekçilerinin hakları ile halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkına yönelik SES’imizi yükseltiyoruz.

2024-2025 yıllarını kapsayacak TİS görüşmelerinde taleplerimizin dikkate alınması için konfederasyonumuz KESK bütünlüğünde 16 Ağustos 2023 tarihinde bir günlük uyarı amaçlı iş bırakma (hizmet üretmeme) eylemi gerçekleştiriyoruz.

TEMEL TALEPLERİMİZ;

 • Performans, ek ödeme, taban, teşvik değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. Bunun üzerine yapılan işin niteliği ve riski, eğitim durumu, hizmet yılı gibi kriterler eklenerek giydirilmiş ücretler belirlensin.
 • Grevli toplu sözleşmeli, özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasası çıkarılsın,
 • Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak tüm emekçilere ödensin ve geçmiş yılları da kapsasın
 • Nöbet, icap ve fazla çalışma ücretleri 2 kat arttırılsın
 • Sağlık alanında çalışan tüm emekçiler “sağlık hizmetleri sınıfı”na alınsın
 • Üniversite hastanelerinde de çalışanlara tayin hakkı verilsin,
 • Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin son bulması için “şiddet üreten sağlık sistemi” değişsin. Halk ve emekçiler yararına yeni bir sağlık sisteminin inşası için işkolu emekçileri ve halkın örgütlü yapılarının, hizmetin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma mercilerinde yer alacağı mekanizmalar oluşturulsun.
 • Sağlık ve sosyal hizmetler alanında OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdam edilerek, sözleşmeli tüm çalışanlar 657 4/a kapsamına alınsın.
 • Kamu sağlık hizmeti verilen ASM’lerde her türlü giderler devlet tarafından karşılansın,
 • Covid-19 gibi meslekle ilgili hastalıklar, illiyet bağı aranmadan sağlık kurumlarında çalışan tüm personel için meslek hastalığı sayılsın,
 • Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın
 • Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personelinin özlük, mali ve sosyal haklarını, bir an önce Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğündeki emsali personellere eşitleyin, geçmiş hak kayıplarını acilen telafi edilsin. Sağlık Bakanlığı’nın diğer tüm personellerine sağlanan imkan ve haklardan aynı ve eşit derecede yararlandırılsın.
 • Muayene, tedavide ve ilaçta hiçbir ad altında; katkı, katılım payı, ilave ücret alınmasın. Sağlık hizmetleri ücretsiz olsun.

Biz hak temelli sosyal hizmet, ücretsiz sağlık sistemini savunuyoruz. Bu hizmeti sunan emekçilerin de insanca çalışma koşullarında ve emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret ile çalışmasını istiyoruz.

Bu nedenle bu talepler hepimizin talebidir.

İşkolumuzdaki tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile halkımızı 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü birlikte sözümüzü kurmaya SES’imizi yükseltmeye davet ediyoruz.

Birlikte örgütleneceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte kazanacağız!

 SES GENEL MERKEZİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]