Samsun’da Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan üyemizin ikiz çocuklarının bakımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43. maddesi gereğince yarı zamanlı çalışma talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığımız davada Samsun 2. İdare Mahkemesi işlemin yürütmesinin durdurulması kararının ardından işlemin iptaline karar verdi.

Kararda:

“Yukarıda yer verilen mezkur düzenleme ile doğum yapan memurların… Çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep etme hakkı açık bir şekilde tanınmıştır. Yine Kanun genel çerçeveyi çizmekle yetinmemiş, yarı zamanlı çalışmaya başlayan memurun normal zamanlı çalışmaya dönebileceği zamanı, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin ödemeler ile fiili çalışmaya bağlı ödemelerin ne surette yapılacağını, derece yükselmesi ile kademe ilerlemesine ilişkin usulleri ve çalışma saatlerinin belirlenmesine varıncaya kadar iznin kullandırılması halinde yapılacak işleri ayrıntılı olarak belirtmiştir. Ve nihayetinde, bu hakkın ne zamana kadar devam edeceğini de ayrıca göstermiştir. 

Buna göre, aynı maddenin ikinci fıkrasında ifade edilen bu hakkın kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları… belirlemeye Cumhurbaşkanının yetkili olduğunun belirtilmesinin ve Cumhurbaşkanı tarafından da bu konuda bir düzenleme yapılmamış olmasının, uygulama usul ve esasları zaten kendisi tarafından belirlenmiş olan Kanun hükmünün hayata geçirilmesine engel teşkil etmeyeceği açıktır.

Bu durumda, Kanunda aranan şartları taşıdığı konusunda ihtilaf bulunmayan davacının, yine Kanunla açıkça tanınan yarı zamanlı çalışma hakkının, bu hakkın kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmediğinden bahisle kullandırılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” tespit ve değerlendirmelerine yer verildi.

Doğum nedeniyle yarı zamanlı çalışma hakkı ebeveynler için 29. 01.2016 tarihinde 657 sayılı Kanunun Ek.43. maddesinde düzenlenmesine rağmen, aradan geçen 7.5 yıl içerisinde yönetmelik düzenlemesi yapılmadığı gerekçesiyle bu hak, talepte bulunan kamu emekçilerine kullandırılmıyor.

Emsal olduğunu değerlendirdiğimiz karar için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]