663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamıma sözleşmeli statüsünde çalışmakta iken 26 Ocak 2023 Resmi Gazete’de yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a istinaden 657 DMK’nın 4/A bendi kapsamına atamaları yapılan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin özellikle aile mazereti nedeniyle atama koşullarında hak kaybı olup olmayacağına dair genel merkezimize sorular gelmektedir.

7433 sayılı yasanın 3. Maddesinin “Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.” Hükmü gereği, 663 sayılı KHK’nin 45/A maddesine göre istihdam edilenlerden bu KHK kapsamında aile birliği mazereti nedeniyle yer değişikliği talep hakkı bulunanların naklen atanma taleplerinin önünde bir engel bulunmamaktaydı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “atama” konulu “215619923” sayılı makam olurlu yazısında, idarelerde oluşan tereddüt üzerine bu husus açıklanmıştır.

İlgili mevzuat ve bakan olurlu yazı kapsamında 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında çalışmakta iken kadroya atanan ve 45/A kapsamında aile mazereti nedeniyle atama talep etme koşulları oluşan sağlık emekçilerinin atama taleplerinin kabulü gerekmektedir.

Yazıda, can güvenliği mazereti ve 6284 sayılı kanun kapsamında işyeri değişikliği tedbiri alınmış kişilerin atamalarının yapılması konusu da ilgili mevzuat kapsamında açıklanmıştır.

Bu koşulları sağlamayıp aile birliği mazeretine bağlı olarak atama talebinde bulunan ancak dört yıl süreyle atama talep edemeyecekleri gerekçesiyle talepleri reddedilen sağlık emekçilerinin bu konuda yargı yoluna başvurma hakları bulunmaktadır. Aile birliği mazeretine ilişkin açılan davalarda somut duruma göre farklı kararlar verilebilmektedir. Mazeret ataması talep etmeyi düşünen veya talepleri reddedilen üyelerimizin hukuki süreç hakkında şube/temsilciliklerimize başvurması durumunda gerekli hukuki bilgilendirme yapılarak dilekçe örnekleri paylaşılacaktır. Ekte Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “atama” konulu “215619923” sayılı yazısı sunulmuştur.

Ek için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]