Mahkeme ASM’de Çalışan Yöneticimize Sendikal İzin Kullandırılmaması İşleminin İptaline Karar Verdi

Facebook
Twitter
WhatsApp

Aile sağlığı merkezinde çalışan Adana Şube Eş Başkanımız Haide inci’ye 4688 sayılı yasa kapsamında kullandırılması gereken sendika izninin kullandırılmaması işleminin iptali talebiyle açtığımız davada mahkeme işlemin hukuka aykırı olduğunu tespit ederek işlemin iptaline karar verdi.

Adana 2. İdare Mahkemesi’nin 14.04.2023 tarihli 2023/74 Esas, 2023/224 Karar sayılı kararında:

“… Kanun koyucu tarafından, sendika yönetim kurulu üyesi olan kişilerin ücretsiz izinli sayılmayı istememeleri halinde haftada bir gün olarak tanınan izin hakkının kullanılmasında herhangi bir istisnaya (aksatmadan yürütülmesi gereken bir görev ifa ediyor olması halinde iznin verilmemesi gibi)  yer verilmemiş olması karşısında, davacının 4688 sayılı Yasa hükümleri ile tanınan izin hakkının ortadan kalkması sonucunu doğuran dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” Değerlendirmesine yer verildi.

Aile hekimi ve aile hekimliği çalışanı sendika yöneticilerinin sendikal izin kullanmaları keyfi olarak engelleniyor. Sendikal iznin hiç kullandırılmadığı yerler olduğu gibi eğitim izni şeklinde de izin kullandırılabiliyor. Adana’da da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı’nın 04.11.2022 tarih ve 2785 sayılı görüş yazısında ASM emekçilerinin “sendika faaliyeti için yasal izin kullanmaları uygun mütalaa edilmediği” gerekçesiyle eş başkanımızın sendikal izin kullanmasını engellemişti. Mahkeme bu hukuka aykırılığa dur dedi.

Farklı şube yöneticilerimizin yaşadığı bu sorunun çözümü için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sendikal hak kullanımının engellenmesine izin vermeyeceğiz.

Karar için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]