Ebe ve Hemşireler Günü/Haftası Eylem-Etkinlik Programımızı Açıkladık: Haklarımız ve Toplumun Sağlık Hakkı Mücadelesinden Vazgeçmeyeceğiz!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Merkez Yönetim Kurulumuz, 21-28 Nisan Ebeler Haftası, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü, 12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kapsamında sendikamızın yapacağı eylem/etkinlikleri içeren programı bugün genel merkezimizde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Eylem Kaya Eroğlu geçmişten bugüne sağlık alanının temelini oluşturan olan ebelik ve hemşirelik mesleklerinin günümüzde uğradığı değişime dikkat çekerek, kapitalist sistemle birlikte ebelik ve hemşirelik mesleklerine gereken değerin verilmediğini söyledi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ötelendiğini vurgulayan Eroğlu, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yetersizliğinin depremle birlikte daha da gözler önüne serildiğini ifade etti. Eroğlu, koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık sisteminin içinde ebe ve hemşirelerin rollerinin önemine rağmen sorunlarının çözümü konusunda hükümetlerin kayıtsız kaldıklarını da sözlerine ekledi.

Eroğlu’nun ardından Merkez Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Eş Genel Başkanımız Gönül Adıbelli şöyle konuştu: “Kapitalizmin son yıllarda en çok para kazandığı alanlardan birisidir sağlık hizmetleri. Hatta kimi ülkelerin sağlık sistemlerindeki krizli hal, yönetimleri sağlık politikalarına dair ciddi değişimler yapmaya zorlayan süreçler yaşatmıştır. Ülkelerin sağlık sistemine baktığımızda en başarılı olan sağlık çalışmalarının topluma dayalı, toplumun içinde olan ve azami kârla satılmayan sistemler olduğunu görebiliriz. Şunu net bir şekilde söylemek mümkündür, kapitalizmin ortaya çıkardığı sağlık sistemi sağlık değil hastalık üreten bir sistemdir. İnsanı ilaca bağımlı hale getirmek, kendi bedeninin varlığını unutturmak, düşünemez hale getirmek sağlık hizmeti olarak değerlendirilemez. Bu ideolojinin kendisi zaten bin yılların ortaya çıkardığı toplumsal sistemi yok etme hastalığı taşımaktadır. Her şeyi tekleştiren ve iktidarların hizmetinde olmayan her şeyi yok eden bir sistemdir. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kamusal alan ağırlığının terk edilerek özelleştirme ve istihdam rejimlerindeki değişimler ebe mesleğinin var olan sorunlarına yeni sorunlar eklemiştir. Öyle ki bugün geldiğimiz noktada ebelik mesleği birinci basamakta performans dayalı sadece izlem, aşı, tahlil ve tetkik sonuçlarını not etmek olmuş. Sağlıkta dönüşüm ve aile hekimliği sistemiyle birlikte koruyucu sağlık hizmetlerinden tamamen uzaklaşılmış, ebelik gibi köklü ve halkın sağlık hakkına çok büyük katkısı olan bir mesleğin yok olması durumu söz konusudur. Koruyucu hizmetlerin zayıf olduğu sağlık sistemleri; sadece koruma ve önlemler ile önü alınabilecek salgın depremlerde ve diğer tüm doğal afetlerde karşısında, çökme noktasına gelmektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerine yatırımın artırılması; çalışma koşul ve ortamlarının iyileştirilmesi, baskı, şiddettin ve mobbingin ortadan kaldırılması, yeterli sayıda istihdamın sağlanması, sağlık sistemlerinin salgın, deprem gibi olağanüstü durumlara hazır olması için atılması gereken önemli adımlardır. Ebelik mesleği ile ilgili eğitiminin iyileştirilmesine yönelik yatırımların yapılması, toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli sayıda istihdamının sağlanması, ebelerin karar alma süreçlerine etkin katılımın sağlanması ve yardımcı sağlık personeli değil bağımsız meslek grubu olarak tanımlanması için mücadelemiz devam edecektir.

Eş Genel Başkanımız Gönül Adıbelli sendikamızın Ebe ve Hemşireler Günü/Haftası programını da açıkladı

Mayıs ayı mücadele programı çerçevesinde 21-28 Nisan Ebeler Haftası, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü, 12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kapsamında yapacağımız eylem/etkinlikler aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

-19 Nisan merkezi basın toplantısıyla, Dünya Ebe-Hemşireler günü ile ilgili programın açıklanması.

-5 Mayıs 2023 tarihinde Dünya Ebeler Günü ile ilgili şube/temsilciliklerimizin belirleyeceği iş yerleri önünde basın açıklamaları ve şube/temsilcilik yerelinde eylem ve etkinlik planlanması.

-5 Mayıs 2023 tarihinde saat 20:00’da Twitter hashtag (ebe/hemşirelerin ortak taleplerini içeren) çalışması yapılması.

-8 Mayıs 2023 tarihinde ebe ve hemşirelerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerini tartışacağımız ve genel merkezimiz tarafından düzenlenecek Twitter sohbet odası etkinliği.

-12 Mayıs 2023 tarihinde Dünya Hemşireler Günü ile ilgili şube/temsilciliklerimizin belirleyeceği iş yerleri önünde basın açıklamaları ve şube/temsilcilik yerelinde eylem ve etkinlik planlanması

-Dünya Ebe ve Hemşireler günü için broşür hazırlığımız devam ediyor, en kısa zamanda şube/temsilciliklere gönderilecek.

-Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetinde yaşanan sorunları, özellikle salgında/depremde ortaya çıkan eksikliği içeren video çalışması yapılacak. Deprem bölgesine giden ekiplerden bu videolar istenecek, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşım yapılacak.

-Ebe/hemşirelerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerimize dair eş zamanlı basın açıklamaları/toplantılar gerçekleştirilecek. Taslak basın metni genel merkezimiz tarafından gönderilecek.

-21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında yerel planlamalar ayrıca yapılabilecektir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]