Üniversite hastanelerinde çalışan arkadaşlarımıza döner sermayeden ek ödemesi verilmesi ile ilgili yönetmelik değişikliği 15 Eylül 2022 günü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliği incelediğimizde ilk etapta dava açılmasını gerektirecek hukuka aykırılıklar vardır. Bunlar;

Yönetmelik değişikliği ile aktif çalışılmış gün içerisinde senelik izninin, doğum öncesi ve sonrası izinler ile süt izinlerinin, şua izninin, sendikal iznin bulunmaması ile sağlık kurulu raporlarının hakem hastane onayına tabi tutulması açıkça hukuka aykırı olduğundan bu maddenin eksik düzenleme nedeni ile dava edilmesi gerekecektir.

Yönetmelik değişikliği ile taban ek ödemesi getirilmiştir. Ancak bu ödemenin yapılmasında aktif çalışılan gün katsayısının çarpan olarak kullanılması sorun yaratacaktır. Çünkü yukarıda belirttiğimiz gibi kanuni birçok izin ve sağlık kurul raporu aktif çalışılan gün içerisinde sayılmadığından taban ek ödemesinde ciddi kayıplar olacaktır. Bu düzenleme de dava edilecektir.

Yönetmelik değişikliği ile taban ödeme katsayı cetveli ek-4 olarak getirilmiştir. Katsayı cetveline baktığımızda hekim grubu ile hekim olmayan sağlık emekçileri grubu arasında oransal olarak çok ciddi bir fark olduğu görülmektedir. Sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu ve sağlık emekçileri arasında ücret eşitsizliğini derinleştireceği için düşük katsayılar yönünden dava açılacaktır.

YÖK Ek ödeme Yönetmeliği ile ek ödemelere ilişkin üniversite yönetim kurullarına %50 kesinti yetkisi verilmiş olup ve yetkinin kapsamı ve dayanağı belirsizdir. Bu durum baskıyı, ayrımcılığı daha da artırarak haksızlıklara yol açacaktır. Bu konuyla ilgili hukuksal ve sendikal mücadelemiz TİS talebimiz olarak sürdürülecektir.

Yönetmeliğin 6. Maddesinde 1.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer denilmesi maddi hak kaybına yol açacaktır. Bu yönetmeliğin de Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme yönetmeliği gibi 1Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe konulması gerekmekteydi. Bu konudaki hak kayıpları içinde hukuksal süreç başlatılacaktır.

Bunun dışındaki yönetmelik düzenlemeleri ile ilgili incelemeler devam etmekte olup özellikle uygulamada karşılaşılacak sorunları da değerlendirdikten sonra en kısa sürede sendikamız Danıştay’a davasını açacaktır.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]