İstanbul Anadolu Şubemiz 26 Nisan 2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin iptali için 3 Haziran günü Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi önünde “Radyolojide çalışan sağlık emekçileri için ölüm demek olan ve yaşam hakkını gasp etmeyi amaçlayan yönetmeliğin bir an önce iptal edilmesini istiyoruz. Yönetmeliğin iptali için sendikamızın açmış olduğu davanın sağlık emekçileri lehine sonuçlanması için, haklarımızın korunması ve çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Şubemiz adına yapılan açıklamada şu ifadelere yar verildi: “26 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren “sağlık hizmetlerinde iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personelin radyasyon doz limitleri ve çalışma esasları hakkındaki yönetmelik” radyolojide çalışan sağlık emekçilerinin tamamen aleyhine olan, çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliğini tamamen ortadan kaldıran bir yönetmeliktir. 657 sayılı Devlet memurları kanunu 103. maddesi: “Hizmet sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlere ilaveten bir aylık sağlık izni (şua izni) verilir” der! Bu izin çalışanların vücudunda ağır tahribata neden olan radyasyonun azaltılması ve sağlıklarının asgari düzeyde bozulmasını önlemeyi amaçlamıştır. Oysa yasa maddesi yürürlükteyken, çıkarılan yeni yönetmelikle 2022 yılına ait şua izinlerinin çalışanlara verilmemesi ve ardışık yıllarda şua izninin gün gün azaltılarak tamamen ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Yönetmelikte yapılan tanımlamalarla radyasyon güvenliği ve riskten korunma koşulları ortadan kaldırılıyor. Denetimli alan tanımı içerisinde; iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı cihazın bulunduğu ve doğrudan radyasyona maruz kalınan alan tanımlanmış, radyasyon cihazının bir parçası olan kumanda makinesi ve o kumanda makinesinin bağlantılı olduğu alan tanıma dahil edilmemiştir. Cihaz ile cihazın kumanda edildiği alet aynı mekanda bulunmasına rağmen, her iki mekan ayrılarak cihazın bulunduğu alana denetimli alan tanımı, kumandanın bulunduğu alana gözetimli alan tanımı getirilmiş ve oldukça riskli bir durum yaratılmıştır. Oysa her iki alan birbirinden ayrı düşünülemez ve değerlendirilemez. Kaldı ki; Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde bu tarz tanımlamalar yer almamakla birlikte, maruz kalınan radyasyon dozuna göre düzenleme yapılmıştır. Söz konusu yönetmelikle vardiya ve nöbet usulü getirilerek, çalışanlara gönüllülük adı altında fazla çalıştırmanın önü de açılmaktadır. Bilindiği gibi Covid-19 salgını sürecinde pek çok sağlık çalışanı hayatını kaybetti, yüz binlercesi bu hastalığa yakalandı, olağanüstü bir gayret göstererek hastalıkla mücadele etti. Yaşadığımız bu zorlu sürecin ardından biz sağlık emekçilerinin özlük, sosyal ve mali haklarının iyileştirilmesi gerekirken karşılaştığımız uygulamalar tüm haklarımızın ihlal edilmesinden öteye geçmedi. Bizler Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak radyolojide çalışan sağlık emekçileri için ölüm demek olan ve arkadaşlarımızın kanser olma riskini arttıran ve yaşam hakkını gasp etmeyi amaçlayan bu yönetmeliğin bir an önce iptal edilmesini istiyoruz.  Yönetmeliğin iptali için sendikamızın açmış olduğu davanın sağlık emekçileri lehine sonuçlanması için, haklarımızın korunması ve çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşasın SES, yaşasın KESK.”

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]