Sağlık Emekçilerinin Birlik ve Beraberliğine Yönelik Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Ortak Açıklaması

Facebook
Twitter
WhatsApp

Son günlerde bazı oluşumların giderek artan şekilde diğer sağlık çalışanlarına karşı kullandıkları ayırımcı dile üzülerek şahit olmaktayız. Sağlık çalışanlarını sınıflara ayıran, ötekileştiren, değersizleştiren; sağlık ekibi içinde çatışmayı, öfkeyi ve nefreti ateşleyen bu söylemleri kabul etmiyor, hiçbir sağlık meslek grubuna mal etmiyor, sağlık çalışanlarını evrensel etik ilkeler çerçevesinde davranmaya, bozulan iş barışından beslenen bu gruplara rağbet etmemeye davet ediyoruz.

Sağlık ekibinin üyeleri olarak, her bir sağlık disiplinin yerinin doldurulamaz önemini biliyor, başarının diğerinin varlığına, mesleğine ve emeğine saygı duymaktan, dayanışmadan ve ekip ruhunu benimsemekten geçtiğine her gün şahit oluyoruz. Sağlık ekibi arasındaki çatışmanın hiçbir meslek grubu ya da meslek üyesine faydası olmayacağı gibi, sağlık hizmet sunumuna zarar vereceği, iş stresini, tükenmişliği artıracağı ve hasta güvenliğini riske atacağı aşikardır.  Sağlık ekibi arasındaki çatışmanın, çalışana, hastaya ve kuruma zararı bilimsel çalışmalarca kanıtları ile defalarca ortaya konmuştur.

Sağlığın üreticilerinin, iş yerlerinde yoğun bir baskı altında olduğunu, pandeminin de etkisiyle artan iş yükü, tutulmayan sözler, verilmeyen haklar, hemen her gün yüz yüze olunan şiddet nedeniyle yıprandığını anlıyoruz. Sağlık çalışanlarını, birbirleri, diğer sağlık disiplinleri ve toplumla karşı karşıya getiren sağlık politikalarının ve söylemlerin sağlık hizmeti üreten kurumlarda gerilimi artırdığını görüyoruz. Ancak sağlık emekçileri arasında bozulan iş barışının, ekip içi çatışmanın, ötekileştirme ve düşmanlığın, bu sorunların çözümüne değil derinleşmesine yol açtığı gerçeğini de biliyoruz.

Tüm sağlık emekçilerine sesleniyoruz:

Sağlık hizmetinin üretiminde ekip içi ve ekipler arasındaki çatışmaya zemin hazırlayan, çatışmayı besleyen pek çok unsur olmakla birlikte, birlik ve dayanışma içinde çalışmamızı mümkün kılacak şekilde bir amaç birliğimiz vardır. Bu amaç toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirmedir. Tüm sağlık çalışanları, hizmet sundukları bireyin ailenin ve toplumun yararı amacı etrafında birleşir. Sağlık bir bütündür. Çevre sağlığı, hayvan sağlığı, sağlıklı ve güvenli gıdanın olmadığı yerde sağlıklı insan, sağlıklı toplumdan söz etmek olanaksızdır. Tüm sağlık mesleklerinin var olma sebebi budur.

Tüm sağlık meslekleri aynı evrensel etik değerleri paylaşır.

Tüm sağlık emekçileri, insan haklarının bütünselliğini ve bölünmezliğini kabul eder. Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyar.

Tüm sağlık emekçileri, mesleki uygulamalarında insan haklarını ve içinde yaşadığı bütünün yaşam hakkını  emel alır.

Tüm sağlık emekçileri, çalışan herkesin, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak düzeyde, adil ve elverişli ücretlendirilmeye hakkı olduğunu, herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşam standartlarına hakkı olduğunu bilir ve kabul eder.

Sağlık emekçilerinin birliktelik ve dayanışması, toplumun hak ettiği sağlık hizmetine, sağlık çalışanlarının ise hak ettiği çalışma koşullarına erişebilmesi için tercih değil zorunluluktur. Bu bağlamda, sağlık hizmeti götürdüğü canlı fark etmeksizin tüm sağlık emekçilerini, bütün sağlık disiplinleri tarafından benimsenen, insana saygı, yaşamın kutsallığı, dayanışma, sorumluluk ve sosyal adalet değerleri etrafında birleşmeye, sağlık ekibi ruhunu yeniden inşa etmeye, sağlık sisteminin yol açtığı sorunlarla beraber mücadele etmeye davet ediyoruz. Saygılarımızla. 22.02.2022

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]