Sağlık emekçileri sendikamız, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın çağrısıyla özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren yasa tasarısının iktidar tarafından Meclis içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesi üzerine bugün tüm illerde iş bıraktı.

Tüm sağlık emekçilerinin ekip anlayışına uygun olarak mali, sosyal ve özlük haklarının düzenlenmesi başta olmak üzere;

– Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak,

– Emekliliğe de yansıyacak yoksulluk sınırı üzerinde yaşanabilir temel ücret talebi,

– Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebi,

– Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri sağlıklı çalışma ortamları talebi,

– COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması talebi,

– 3600-7200 ek göstergenin kademeli olarak verilmesi talebi,

– Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi talepleriyle

G(ö)REV’deyiz diyerek hizmet üretmedik.

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin de destek verdiği iş bırakma eylemine katılım yüksek olurken, iş yerleri önünde açıklamalar ve yürüyüşler gerçekleştirildi.

Polisin bazı illerde engelleme girişimlerine rağmen iş bırakma eylemi coşkuyla gerçekleştirildi.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]