Amed Şubemiz, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde üyelerimizi tehdit eden ve yandaş sendikanın temsilcisi gibi çalışan yöneticiye hastane önünde açıklama yaparak tepki gösterdi.

Şube Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Amed Şube Eş Başkanımız Şiyar Güldiken şöyle konuştu: “Sağlık emekçilerinin yıllardır var olan yetersiz çalışma koşulları, yoğun çalışmanın getirdiği iş yükü ve mobbing Covid-19 pandemisi ile birlikte daha da artmıştır. Performansa dayalı sağlık sistemi çökmüş bir haldedir ve artık yönetilemez durumdadır. Pandemi bahane edilerek emekçilerin alın teri görmezden gelinmekte, ülkenin kaynakları yandaşlara, ranta talana peşkeş çekilmeye devam edilmektedir. Yandaşı olana her türlü imkânı sunan iktidar, halka yeterli ve gerekli hizmeti sunmaktan imtina etmektedir. İktidarın bu ayrıcalıklı ve ayrımcı yaklaşımları, yerelde hastane idarelerinde mobbing, kayırmacılık, keyfiyetçilik hallerine bürünerek görülmektedir. Selahaddin Eyyubi Hastanesi çalışanlarının sürekli birim ve yerleri değiştirilmekte, talebi olanların ise keyfi olarak değişiklikleri yapılmamaktadır.  Hastane içinde sayısızca keyfi uygulama ve görevlendirmeler yapılmaktadır. Örneğin, çalışanların özel hastanelerden aldıkları durum bildirir raporları kabul edilmemektedir. Genç ve daha aktif çalışabilecek personellerin bir kısmı pasif görevlere verilmiştir. Acil servis sertifikası olan bir hemşirenin talebine rağmen yeri değiştirilmemiş, hastanenin Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Aslı Bıçak tarafından kendisine yönelik yapılan mobbinge dair 19 Eylül 2021 tarihinde hastane yönetimine verdiği dilekçeye henüz bir cevap verilmemiştir. 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanununun 18. Maddesinde “Kamu işvereni, kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayrım yapamaz” hükmüne rağmen kurum amirleri tarafından sendikamıza üye olan çalışanlara yönelik sürekli baskı, yer değiştirme ve mobbing uygulanmaktadır. İdareciler kendi makam odalarını “ikna odaları”na dönüştürerek sendika temsilcisi gibi davranmakta ve yetkilerini kötüye kullanmaktadır. Adı geçen hastane yöneticisi sendikamıza üye olan çalışanlara hakaret, mobbing ve baskı yaparak, üyelerimizi tehdit ederek istifaya zorlamakta hatta hastane müdürünün odasında zorla yaptığı üyelikleri paylaşacak kadar pervasızlaşmaktadır. Tüm bunlara dair resim ve belgeler bizde mevcuttur. Bilinmelidir ki bu olumsuz ve ayrımcı yaklaşımlar iş barışını ve sağlıkta hayati öneme sahip olan ekip çalışmasını da engellemektedir.  Ayrıca TCK 118. Maddesine göre “Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan ayrılmaya zorlamak amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmeder” Ekim ayı içinde hastanede yaptığımız Çalışan Memnuniyeti Anketine katılanların %87’si bu hastanede çalışmaktan memnun olmadığını, %92’si sorunlarının çözülmesinde yöneticilerin duyarlı olmadığını, %87’si çalıştığı ortamın hastalar için uygun olmadığını, %82’si imkânı olursa iş yerini değiştirmek istediğini belirtmiştir. Her gün çalışana şiddetin yaşandığı,  yurttaşların muayene için kuyruklarda beklediği, yeterli ve gerekli hizmeti alamadığı bir hastanenin Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Aslı Bıçak’ın görevi bu saydıklarımızı iyileştirmek midir yoksa görevi ve yetkisini kötüye kullanarak oturduğu koltuk için her şeyi feda etmek midir? Bu hastanenin Başhekimi defalarca istediğimiz randevu talebimize olumlu yanıt vermemiştir. İdarecilerin hastaneyi adil ve demokratik bir şekilde yönetmek için göstermesi gereken ortaklaşma, tam aksine çalışana daha fazla zulüm olmaktadır. Buradan sesleniyoruz: Aslı Bıçak ve ona bu olanakları sağlayanlar artık bir karar vermelidir. Ya sendika faaliyeti yürütecek ya da tarafsız bir yönetici olacaktır. Aksi bundan sonra mümkün olmayacaktır. Tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği ve çalışanlara mobbing uyguladığı için hakkında Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlıklarına idari soruşturma başlatılmasına yönelik müracaat edecek, savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak tüm bu olumsuzlukları hep birlikte aşabilmenin yolunun ortak akıl, destek, dayanışma olduğunu, iş yerlerinde ve toplumun her alanında olmaya devam edeceğimizi ve süreci takip edeceğimizi ifade ediyoruz. Mobbinge karşı SES’te örgütlenelim, yaşasın SES, yaşasın KESK.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]