ASM’lerde Baskıya Son Verin, Cezalandırma Yönetmeliğinizi Geri Çekin!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Yıllardır aile sağlığı merkezlerinde yaşanan sorunların çözümünü bekleyen emekçiler yayımlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile mevcut haklarını da kaybettiler. Bu yönetmelik; cezalandırmayı esas alan, işten atmayı kolaylaştıran, ücretleri düşüren ve angarya çalışmayı katmerleştiren bir hale geldi.

Elbette böylesine bir yönetmelik karşısında ASM emekçileri ve sendikamız kayıtsız kalamazdı. Defalarca kez yaptığımız yönetmeliği geri çekin çağrılarımıza kulağını kapatan Sağlık Bakanlığı demokratik hakkımız olan iş bırakma ve eylem/etkinlikler yapma hakkımızı ücretleri keserek cevap vermiştir. Şube / temsilciliklerimizden edindiğimiz bilgilere göre yüzlerce ASM’de görev yapan sağlık emekçisine 16 ve 27 Ağustos tarihlerinde iş bıraktıkları için ücretlerinde kesinti yapılmıştır. 

Anayasanın 2, 90 ve 91.maddesi, 87, 98 ve 151 sayılı ILO Sözleşmeleri, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 11. maddesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın “eylem hakkı” başlıklı 28. maddesine dayanılarak; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Danıştay kararları ile demokratik tepkileri göstermek amacıyla yapılan eylem/etkinlikler cezalandırılamaz.

Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelen ve bir çatışma olması halinde yasalardan önce uygulanacak olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklara ilişkin hükümler içerdiği bilinmektedir. 151 sayılı ILO Sözleşmesi’nin 3.maddesinde “Bu sözleşmenin uygulanması bakımından kamu görevlileri örgütü deyimi oluşumu ne olursa olsun amacı kamu görevlilerin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek olan herhangi bir örgüt anlamına gelir” hükmüne yer verilerek kamu çalışanların çıkarlarını savunmak amacıyla etkinliklerde bulunabilecekleri açıkça kabul edilmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasında, “Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdır” hükmüne yer verilmiş, bu hakkın kullanılmasının kamu makamlarınca engellenemeyeceği belirtilerek çalışanlar korunmuştur.

87 No’lu ILO Sözleşmesi’nin 3/1 maddesi uyarınca “Çalışanların ve işverenlerin örgütleri, tüzük ve yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve etkinlerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptir”. 87 sayılı Sözleşmenin 8/2 maddesinde de, “Yasalar, bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek nitelikte olamaz veya zarar verecek şekilde uygulanamaz” hükmüne yer verilerek kamu çalışanlarının örgütünün kendi amaçları doğrultusunda düzenlemiş olduğu etkinlere katılması nedeniyle cezalandırılamayacağı açık bir biçimde ortaya konmuştur. 

İç hukukumuzu doğrudan etkileyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de sendikal eylem ve etkinlikler nedeniyle verilen cezaları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesine aykırı bulmaktadır.

Sağlık Bakanlığını bir kez daha uyarıyoruz. Bu hukuk dışı, demokrasi dışı yaklaşımlardan vazgeçin. Verdiğiniz cezaların hepsi yargıdan geri dönecektir. Bizleri susturmak için uyguladığınız cezalandırma politikalarına sessiz kalmayacağız. Yönetmelik geri çekilinceye ve işkolu emekçilerinin örgütleri ile birlikte taraf olduğu insani, demokratik bir düzenleme yapılıncaya kadar demokratik ve hukuksal mücadelemize devam edeceğiz. 18.09.2021

                                                                                                                         Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]