Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Hak Mücadelesinin Yanı Sıra Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelesini de Sürdüren SES’imiz 25 Yaşında

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sermayenin krizine çözüm olarak üretilmiş olan neoliberal politikalar sonucunda başta sağlık ve sosyal hizmetler olmak üzere kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmaya, iş güvencesinden yoksunluğun, esnek ve kuralsız çalışma biçiminin asıl çalışma biçimine dönüştürülmeye çalışıldığı dönemde bu saldırılara yanıt olarak kamu hizmetinin sunulduğu her yerde sendikalar kurulmaya başlandığında,

80’li yılların sonu idi.

12 Eylül’ün her türlü baskı ve sindirme politikalarının karşısında “hak verilmez, alınır” şiarı ile yola çıkan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, Genel Sağlık İş, Tüm Sağlık Sen, Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Sen isimli sendikalarını kurdu.

Bu yolculuk, baskı, sürgün ve gözaltı ile sendikalarımızın kapısına mühür vurularak, faili meçhul, aslında faili belli cinayetlerle engellenmeye çalışılsa da sağlık ve sosyal hizmet emekçileri kararlıydı, bir adım bile geri adım atmadan her türlü engeli aşarak mücadeleye devam etti.

Bu katliamlar sonucunda kaybettiğimiz ve kalbimize gömdüğümüz onur üyelerimiz Ayşenur Şimşek, Necati Aydın, Behçet Aysan olmak üzere onlarca sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin ayak izlerine basarak mücadelemiz daha kararlı ve anılarına bağlı kalarak yürümeye devam ediyoruz.

İşyerlerinde her türlü saldırılara karşı birleşik mücadeleyi yürüten sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini sendikaların da birleşmesi konusunda kararlı ve ısrarlıydı.

Farklı sendikalarda parçalı mücadeleyi yürüten sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, ekonomik, demokratik ve sosyal hakları ile birlikte halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkına erişiminin önündeki engellerin kalkması için birlikte mücadele etmeye karar verdiklerinde,

Tarih 1 Ağustos 1996’yı gösteriyordu.

Genel Sağlık İş, Tüm Sağlık Sen, Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Sen, 1 Ağustos tarihinde Ankara’da gerçekleşen genel kurulda sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin SES’ini (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) kurdular.

SES’imiz, kurulduğu günden itibaren sağlığın piyasalaştırılması, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırılmasına karşı mücadelesini yürütürken, demokrasi ve halk sağlığı mücadelesinden de ödün vermemiştir.

Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için ülkemizde ve dünyada savaşa karşı barışı, faşizme karşı demokrasiyi, emperyalizme karşı bağımsızlığı, baskıya karşı özgürlüğü, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların eşitliğini, özgürlüğünü ve kardeşliğini savunarak yolunda yürüyen SES’imiz bu günde AKP eliyle yürütülen güvencesizleştirme ve gericileştirme politikalara karşı “güvenceli iş, insanca yaşam” mücadelesini yürütüyor.

Tarih 1 Ağustos 2021’i gösterdiğinde

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, tüm dünyada sağlık ve sosyal hizmet alanındaki piyasalaştırma ve özelleştirme uygulamalarının yıkıcılığını ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yetersizliğini tartıştırır olmuştur.

Önümüzdeki dönem AKP iktidarının faşizan uygulamalarının karşısında mücadele yürütmenin yanı sıra sağlık ve sosyal hizmet alanının yeniden inşasına katkı sunacak tartışmaları ve örgütlenmeyi yürütmek ve kuruluş sürecinin meşru, fiili ve mücadeleci çizgisini bugüne uyarlayarak yolumuzda yürümeye devam etmeliyiz.

Covid-19 pandemisi sürecinde görüldüğü üzere siyasi iktidarın toplumu manipüle eden açıklamalarının karşısında sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile yurttaşların gerçek bilgiye ulaşmasını sağlamak ve bilimi savunmanın yanı sıra,

Enflasyon karşısında sürekli eriyen düşük ücretle iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırmaya karşı güvenceli iş, insanca yaşam,

Ek ödeme ve Performansa göre ödeme gibi ücretlendirmelerin kaldırılarak, eşit işe eşit ücret temelinde çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek temel ücret,

Fazla çalışma, angaryanın yanı sıra sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin itibarsızlaştırılmasına karşı meslek tanımlarının bugünün ihtiyacına yanıt verecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve angaryanın yasaklanması,

Sosyal hizmetleri “Sosyal Yardım”a dönüştürülerek, bakıma muhtaç yaşlı, çocuk ve kadınlar her türden istismara karşı devletin korumasından alınıp vakıf ve cemaatlerin kucağına atılmak istenmesine karşı sosyal hizmetlerin eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilinde verilmesinin sağlanması,

Hastaneleri işletme haline getirerek sermayeye kamudan kaynak aktarmanın pervasız bir yöntemi olan Kamu-Özel Ortaklığı yoluyla açılan şehir hastanelerinin kamuya devredilmesi, kapanan hastanelerin tekrar açılması ve halkın sağlık hakkına ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılarak, herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir, parasız ve anadilinde sağlık hizmeti verilmesi,

Sağlıkta artarak devam eden şiddete karşı etkili önlemlerin alınması,

Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, fiili hizmet süresi zammının emek ve meslek örgütlerinin talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, ek ödeme ve döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması,

KHK ile ihraç edilmiş sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin derhal işlerine geri döndürülmesi ve güvenlik soruşturması vb. OHAL uygulamalarına son verilmesi

için SES’imize, SES’imizin de sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin kararlılığına, mücadelesine ve dayanışmasına daha çok ihtiyacı var.

Dün olduğu gibi bugün de

İş, ücret ve işyeri güvencesi ile eşit, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilde sağlık hizmeti için mücadele etmenin yanında emek, barış ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinden aldığımız güçle ülkemizde yaşanan antidemokratik uygulamalara, hak gasplarına, insan hakları ihlallerine, çalışma koşullarımızın kötüleştirilmesine ve halkın sağlık hakkına ulaşımındaki engellere karşı mücadeleden bir adım bile geri atmadan yolumuzda yürümeye devam ediyoruz. 01.08.2021

Merkez Yönetim Kurulu

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]