Düzce Temsilciliğimiz, sendikamızın 24. kuruluş yıldönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

 

Temsilcilik Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan Düzce Temsilcilik Eş Başkanımız Cemal Yılmaz şöyle konuştu: “Birkaç aydır dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi döneminin en önde gelen savaşçıları sağlık emekçilerinin SES’i kaybettiklerinin üzüntüsü, yaptığı mücadelenin onurunun bilinciyle 24. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Yapılan açıklamalarda da görüldüğü gibi pandemi başlangıcından beri çok fazla değişiklik göstermeden etkisini sürdürmektedir. Tabi sağlık emekçileri ilk önce alkışlanarak, sonra üç ay gibi çok kısa tavan ödeme aldatmacasıyla teşvik edilmeye çalışıldı. Ancak sağlık ve sosyal hizmet emekçileri her daim alkışı hak etti, hakkı olan tavan ödeme yıllardır kesildi. Sanki ödülmüş ve çok büyük miktarda ödeme yapılmış gibi lanse edilerek açıklamaları yapıldı.  Hatta bu üç aylık dönemde söz verilip hiçbir ödeme alamayan (aile hekimliği çalışanları, işçiler gibi) arkadaşlarımız mağdur edilmiştir. Ancak pandemi ile mücadele sürdüğü halde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin mücadelesi çeşitli gündemlerle görünmez hale gelmiştir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tüm çalışanların ekonomik, demokratik, kültürel, mesleki, hukuksal ve özlük haklarını korumayı ve geliştirmeyi amaç edinmiştir. Savaşsız, sömürüsüz bir dünya, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı eşitlik ve kardeşliği savunur. Irk, etnik köken, din, dil, mezhep, inanç, cinsiyet kimliği, siyasi ve felsefi görüş farkı nedenleriyle ayırım yapmaz, engelliler dahil olmak üzere tüm halkımızın, göçmen, mülteci ve sığınmacılarında sağlık hakkı öncelikli olmak üzere haklarını savunur. Tüm çalışanlar arasında her türlü eşitsizliğin kaldırılmasını, her emekçinin emeğinin karşılığı insanca yaşayacak ücretinin almasını, toplu sözleşme ve grev hakkını savunur. KESK ve sendikamız SES’in defalarca yapmış olduğu ve yasal hakkımız olan birçok basın açıklamasına, yürüyüşlerimize ve grevlerimize soruşturmalar ve davalar açıldı, açılıyor. 1 Ağustos 1996 yılında fiili ve meşru müdafaa hakkını kullanarak kamu emekçileri sağlık ve sosyal hizmet kolunda faaliyet gösteren dört sendikanın birleşmesi ile sendikamız SES’i kurdu. Halen kurulduğu gün ki gibi bu gün de aynı heyecanla kamu emekçilerinin mücadelesini sürdürmekteyiz.

SES olarak bizler;

-Öncelikle bizlere sözü verilen 3600 ek gösterge hakkımızın eğitim durumuna göre herkesi kapsayacak şekilde bir an önce uygulamaya konulmasını,

-Yine bizlere verilmiş gibi gösterilen ancak çok az sağlık emekçisinin faydalandığı fiili hizmet (yıpranma) hakkımızı mevcut tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının geçmiş yıllarını da kapsayacak şekilde yeniden ve acilen düzenlenmesini,

-Tüm çalışanların hür iradeleriyle baskı altına alınmadan, istediği sendikaya üye olmasını,

-Tüm halkımızın nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hizmeti almasını,

-Engelli, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olanların eşit ve ücretsiz olarak kamu kurumlarından eğitim ve sosyal hizmet almasını,

-Sağlık ve sosyal hizmet alanında tüm çalışanlara sendika ayırımı yapılmadan eşit ve adaletli davranılmasını,

-Sağlık ve sosyal hizmet alanında yapılan tüm hizmetlerin kamu eliyle ücretsiz, ulaşılabilir olmasını ve yapılacak her türlü özelleştirmenin durdurulmasını,

-Sağlık ve kamunun diğer tüm alanlarında güvencesiz tüm çalışma modellerinin sonlandırılmasını,

-Tüm çalışanlara uygulanan performans uygulamasından vazgeçilerek güvenceli iş ve yaşanabilecek ücret güvencesinin sağlanmasını, ek ödemelerin temel maaş olarak emekliliğe yansıyacak şekilde ödenmesini,

-Toplu sözleşmenin grev hakkıyla birlikte uygulanmasının sağlanmasını,

-Sağlık alanında güvenceli, yeterli istihdamın sağlanması ve mevcut çalışanların fazla çalışma veya angaryaya maruz bırakılmamasını,

-Halen KHK ile ihraç durumdaki arkadaşlarımızın komisyondaki dosyalarının ivedilikle görüşülüp işlerine iadesinin sağlanmasını,

-Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada savaşın, kan dökülmesinin, sömürünün bir an önce son bulmasını, barış ve kardeşliğin hakim olmasını,

savunuyor ve talep ediyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan tüm emekçileri sendikamız SES’te örgütlenmeye, birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Yaşasın SES, yaşasın KESK.”

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]