Hatay Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri: Şiddet Ortamı Kader Değildir! 15 Mart’ta Ankara’da Beyaz Miting’deyiz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Hatay sağlık emek ve meslek örgütleri basın toplantısı düzenleyerek, “15 Mart’ta Ankara’da Beyaz Miting’deyiz” açıklamasında bulundu.

Hatay Şubemiz, Hatay Tabip Odası, Hatay Dişhekimleri Odası, Hatay Aile Hekimleri Derneği, Hatay Veterinerler Odası, Hatay Eczacılar Odası ve Hatay Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği temsilcilerinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde bir günde ortalama 40 sağlık çalışanı fiziksel, sözel veya psikolojik şiddete uğramaktadır. Şiddet o hale gelmiştir ki, bir hekimin ya da sağlık çalışanının şiddet görmesi haber değeri bile taşımamaktadır. Sağlık çalışanları tükenmişlik ve korku içinde sağlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren sağlık çalışanlarının bu kadar şiddete uğradığı, değersizleştirildiği, yaptığı işin basite indirgendiği, güvencesizleştirildiği, ekonomik olarak fakirleştirildiği, mobbinge uğradığı bir dönem olmamıştır.
Şiddetin bu kadar artması, 2002 yılından itibaren uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Projesinin neden olduğu, kışkırtılmış sağlık politikalarının bir sonucudur. Bu önlenebilir bir durumdur. Hasta ve yakınlarının taleplerinin karşılanmadığı, idari ya da sisteme dair bir tıkanıklıkla karşılaştıkları ya da tıbbın gerektirdiği her şey yapıldığı halde olumsuz bir tıbbi durumun ortaya çıktığı ilk anda sağlık hizmetini sunanlara karşı öldürmelere varan şiddet girişimlerine başvurması  olağan bir sürecin sonucu değildir. Bu tutum, bu saldırganlık, bu vahim tablo sürdürülebilir değildir. Tekrar ediyoruz bu şiddet önlenebilir. En üst düzeyde şiddetin kınanması ile şiddet uygulayanlara sıfır tolerans gösterilmelidir. Şiddete karşı önerdiğimiz yasa tasarısı bir an önce Meclisten geçirilmelidir.  Şiddetin önlenmesi için beş acil tedbir önerimiz şunlardır; Türk Tabipleri Birliği(TTB)’nin hazırladığı Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı hızla yasalaştırılmalı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu etkin olarak uygulanmalı, muayene randevuları hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlenmeli, acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilmeli, birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, sevk zinciri uygulamasına geçilmeli. Biz hekim, diş hekimi, eczacı, veteriner, psikolog, biyolog, hemşire, laborant, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, diyetisyen, sağlık memuru, ebe, acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni, onkoloji teknisyeni, optisyen, fizyoterapist, aile sağlığı çalışanı, tıbbi sekreter ve sağlık hizmet sunumunda yer alıp burada adını anamadığımız bütün mesai arkadaşlarımızla ve sağlık hakkına sahip çıkıp sağlıktaki şiddetin kendisine ve hastasına da zarar verdiğini düşünen yurttaşlarımızla birlikte 15 Mart 2020 Pazar günü Ankara’da Büyük Beyaz Miting’de buluşuyoruz. Sağlık hakkına sahip çıkıp sağlıktaki şiddetin kendisine ve hastasına da zarar verdiğini düşünen yurttaşlarımızı da bu mitinge katkı vermeye çağırıyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]