Dicle Amed Kadın Platformu: Kadın ve Eşitlik Bakanlığı Kurulmalıdır

Facebook
Twitter
WhatsApp

Diyarbakır Şubemizin de içinde yer aldığı Dicle Amed Kadın Platformu’nun 8 Mart etkinlikleri kapsamında “Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulmalı” talebiyle Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmezken, açıklama bahçe önünde gerçekleştirildi.

Platform adına ortak açıklamayı yapan Diyarbakır KESK Kadın Meclisi Dönem Sözcüsü Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Gönül Adıbelli şöyle konuştu: “Türkiye’de cinsiyet ayrımcılığından dolayı kadınlar gittikçe artan sistematik şiddete maruz kalırken eğitim, sağlık, ulaşım gibi kamusal hizmetlerden yeterince yararlanamama, kendi yaşamı ve bedeni üzerinde söz hakkı sahibi olamama, başta işgücüne katılım olmak üzere kamusal alandan dışlanma, esnek güvencesiz istihdam ve ucuz iş gücü olarak kullanılma, atama ve terfilerde cam tavan sendromuna yol açan uygulamalarla ve daha birçok alanda ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktadırlar. Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz her geçen gün artmakta, eril yargı kararları yeni failler yaratmakta, cezasızlık politikası yeni kadın katliamlarına davetiye çıkarmakta ve kadınların yaşam hakkı ortadan kaldırılmaktadır. Tüm bunlara rağmen İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın gereklilikleri yerine getirilmediği gibi kolluk ve yargının failleri kollayan uygulamaları, bizzat devlet politikası haline getirilmektedir. Savaştan dolayı topraklarını terk etmek zorunda kalan binlerce kadın, gittikleri yerlerde sistematik şiddetin birincil hedefi olmakta, katmerli emek sömürüsüne maruz kalmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 küresel cinsiyet eşitsizliği endeksinde Türkiye, 153 ülke arasında 130.sırada yer almasına rağmen eşitsizliği giderecek politikalardan yoksundur. Kadını birey olarak görmeyip aile içinde sınırlayan, esas işini çocuk doğurmak ve bakmak olarak tanımlayan, bakım sorumluluklarını kadınların omzuna yükleyen anlayışla bu eşitsizliğin giderilmesi mümkün değildir. Eğitim alanı başta olmak üzere kamusal alanların dinselleştirilmesi, kadın kazanımlarına dönük saldırılar, siyasal iktidar tarafından sürekli olarak pompalanan ve devletin tüm mekanizmalarına yansıyan cinsiyetçi söylem ve politikalar bu eşitsizliği daha da derinleştirmektedir. Türkiye’de kadın istihdamı erkek istihdamına oranla çok düşüktür. Ücretli istihdam içerisindeki kadınların büyük bir kısmı sosyal güvenceden yoksun, ucuz ve esnek işlerde, düşük ücretlerle güvencesiz çalıştırılmakta, işten çıkarmalarda önce kadınlar gözden çıkarılmaktadır. Yaşanan ekonomik krizle birlikte kadın yoksulluğu ve işsizliği artmaktadır. Çalışan kadınların büyük bir kısmı mobbing ve ayrımcılığa maruz kalmakta ve karar verme mekanizmalarında genellikle yok sayılmaktadırlar. Kadınlar yalnızca işgücü piyasasında değil, ev içi görünmeyen emekleriyle de değer üreterek bütçe gelirlerine katkıda bulunmalarına rağmen bugüne dek hazırlanan bütçelerin bütününde kadın adının dahi geçmediğini söylemek mümkün. Güvenceli kadın istihdamını arttırmaya, kadına yönelik şiddetin önlenmesine, yaşamın her alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, kadınların kamusal hizmetlere erişimini kolaylaştırmaya yönelik herhangi bir kaynak oluşturulmaması bütçelerin toplumsal cinsiyet körü olduğunu göstermektedir. Ortaya çıkan bu vahim tablonun ortadan kalkması için toplumda kadınları birey ve yurttaş olarak gören, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini ana akımlaştıran, kadınlardan gelen taleplerin politikasını oluşturup bunların devlet politikasına dönüşmesini sağlayacak resmi mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. Ancak siyasal iktidar tarafından üretilen ve uygulanan politikalara baktığımızda cinsler arası eşitsizlik derinleştirilirken, kadının varlığı neredeyse inkar edilecek duruma gelmiştir. 2011’de Kadın adının bakanlıktan çıkarılmasıyla varolanın da gerisine düşülerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması, bu bakanlığın da 2018’de başka bir bakanlıkla birleştirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na dönüştürülmesi inkarın varlığını gösteren temel göstergelerdendir. Kadın adına dahi tahammül edemeyen, kadını aileden ibaret gören, kimliğini yok sayan anlayışla hareket eden torba bakanlıkların her biri yaşamsal değerde olan kadın sorunlarını çözecek politikalar üretmesi mümkün değildir. Sorunlarımız giderek ağırlaşıyor ve bir an önce çözümüne yönelik hızla somut politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunun için öncelikle atılacak ilk adım; toplumsal cinsiyet eşitliğini hedef alan bütçeler oluşturacak, cinsiyetler arasında eşitliğin, hak ve olanaklar eşitliğinin sağlanması ve geliştirilmesi yönünde politikalar üretilmesini sağlayacak, kadınların ve LGBTİ+ bireylerin yaşam hakkının korunmasına, kadınlara, çocuklara yönelik her türlü şiddetin ve istismarın önlenmesine ve bunlara karşı mücadeleyi mümkün kılacak politikalar üretecek, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal alanda karşılaştıkları cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele eden, insana yaraşır ücret ve güvenceli istihdam olanaklarını sağlayacak, Kadınların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, kadınlarla birlikte politika üretecek, üretilen politikaların sağlıklı olarak uygulanırlığını denetleyecek, Kadın Ve Eşitlik Bakanlığı’nın kurulmasıdır. Biz kadınlar tüm haklı taleplerimiz gibi bu talebimizin de gerçekleşmesi için mücadelede kararlı olduğumuzu buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bizi; eğitim, sağlık, hukuk ve istihdam politikaları ile geleneksel kutsal aile mitleriyle kuşatma çabasında olanların emeğimiz ve bedenimiz üzerinde kurmaya çalıştığı denetime karşı çıkmaya, kadın düşmanlığını teşhir etmeye, örgütlenmeye, değiştirmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Şiddetsiz bir toplum, eşitlik ve adalet taleplerimize sahip çıkarak; şiddetin her türlüsüne; savaşa, tacizlere, tecavüzlere, istismarlara ve katliamlara sessiz kalmayarak; yaşamın her alanını dönüştürme çabamızla, bugün bir kez daha birilerinin bize bahşetmesini beklemeden, haklarımızı almak için buradayız. Biz haklıyız, biz kazanacağız. Yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi, yaşasın kadın dayanışması.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]