SAĞLIĞIMIZ VE SOSYAL HİZMET İÇİN MÜCEDELEYE DEVAM

Neo-liberal politikaların insanlığı yoksullaştıran, adaletsizliği ve eşitsizliği katmerleştiren, dışlayan ve ötekileştiren 12 Eylül 1980 askeri darbe sonrasında bütün toplumun zapturap altına alındığı büyük emek gasplarının yaşandığı emek örgütlerinin sağlık emekçilerinin örgütlerinin (TÜS-DER) kapatıldığı bu dönemde kamu emekçileri “kapıkulu değil, emekçiyiz” şiarıyla 1989-1990 yılların da örgütlenmeye başlamıştır.

Hak mücadelesi yürüten toplumun diğer dinamikleri gibi kamu emekçileri de sendikal hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, her türlü baskı ile karşı karşıya kalındığı karanlık günlerin içerisinde aydınlık yarınlara olan inançla harekete geçerek, başta hastaneler, sağlık ocakları, huzurevleri, kreş ve gündüz bakımevleri olmak üzere tüm kamu kurumlarında örgütlendi. Emekçiler ekonomik sosyal ve kültürel hakları için çalışmalarını yürütmüş, demokrasi mücadelesinde etkin kararlar alarak, demokratik muhalefetin önemli bileşenleri arasında kamu emekçileri olarak yerini almıştır. Yasal, anayasal ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarını kullanarak emek ve demokrasi mücadelesini sendika çatısı altın da buluşturup ülkemizin önemli toplumsal dinamiklerden biri olmuştur. Kamu emekçilerinin sendikal hakları uzun ve çetin mücadeleler sonucunda elde edilmiştir. Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda da sendikal talebin ve mücadelenin geldiği boyut artık bir sendika çatısı altında örgütlenmeyi dayatıyordu. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri yaşamlarına ve emeklerine dönük bütün politikalarda söz ve karar sahibi olmak, insan hak ve özgürlüklerinin korunması, demokrasinin güçlendirilmesi için sendikalarda örgütlenmeye başladılar. Sağlık Sen, Genel Sağlık İş, Tüm Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Sen… Sağlık ve sosyal hizmet sunumunu gerçekleştirip insanların mutluluğu için kol kola giren biz emekçiler, her geçen gün artarak devam eden saldırılara ve hak gasplarına karşı da mücadelenin en güçlü aracının birlikte örgütlenmeden geçtiğinin bilinciyle tek bir çatı altında birlikte mücadele etme konusundaki ısrarlı tutumumuzla sağlık ve sosyal hizmet alanındaki dört sendikanın birleşimiyle SES’i kurduk. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin SES’i kurulduğunda tarih 1 Ağustos 1996’yı gösteriyordu. Yani bundan tam 22 yıl önceydi.. birleşen sendikalarımızın mücadelesin de 29 yıl Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen 22 yılda her türlü baskı ve zorun karşısında dimdik ayakta durarak, emeğimizden, emek, barış, demokrasi ve insan hakları, halkın sağlık hakkına erişimi önündeki engellerin ortadan kaldırılması, cinsiyet eşitliği vb. talepler için mücadele yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz. Sendikalarımıza mühürler vuruldu, mühürleri kırdık, Çünkü meşruluğumuzu haklılığımızdan, gücümüzü örgütlülüğümüzden alıyorduk. 22 yıl sonra bugün, Bu süreçte OHAL yasalarla kalıcı hale getiriliyor, kamu emekçilerinin işten el çektirilmesi birkaç yöneticinin iki dudağının arasına bırakılıyor, temel hak ve özgürlükler kaldırılıyor, ülke bir şirket gibi yönetilmek isteniyor. Nasıl ki, dün sağlık ve sosyal hizmet alanında uygulanan piyasacı ve gerici uygulamalara, temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanmasına karşı mücadele etti isek, bugünde hem sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaşanan iş güvencesinden yoksun, esnek, kuralsız çalıştırma biçimine, sağlık ve sosyal hizmetlerin piyasalaştırılmasına ve tek adam diktatörlüğüne karşı mücadele edeceğiz. Sağlık ve sosyal hizmet ortamına yapılan gerici ve liberal saldırıları ifşa ediyor, sağlıkta dönüşümün ikinci fazı olarak adlandırdıkları yeni saldırılara göğüs geriyoruz. Yapılan şehir hastanelerinin sağlık bakanlığına devir edilmesini sağlığımızı ipotek altına alan kamu özel ortaklığına son verilmesini istiyoruz

 

-Güvenceli iş, insanca yaşam, – Çalışırken ve emeklilikte insan onuruna yakışır ücret, – Sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışan herkese ayrımsız ve geçmişi kapsayacak şekilde fiili hizmet süresi zammı sağlık ve sosyal hizmetin ağır ve tehlikeli işlerden sayılması -3600 ek gösterge, – Çalışma koşullarımızın düzenlenmesi, fazla çalışma/angaryaya son verilmesi, – Grevli toplu sözleşmeli sendika – Herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde sağlık ve sosyal hizmet, biat eden kapıkulu siyasi parti memurluğu yerine eşit tarafsız hizmet sunan bağımsız özgür kadrolu kamu çalışanı -kaliteli laik bilimsel eğittim meslek içi eğitimle liyakata göre yükselme -iş sağlığı ve iş güvenliğinin geliştirilmesi – KHK’ların sonuçlarıyla birlikte iptal edilmesi, – OHAL’i süreklileştiren yasal düzenlemelerin kaldırılması, – Barış, demokrasi, laiklik ve insan hakları için mücadele edeceğiz. 22 yıl önce hastanelerden, sağlık ocaklarından, huzur evlerinden ve kreşlerden yükselen SES’imizi, emek, barış, demokrasi mücadelesi ile birleştiren Onur Üyelerimiz ve yaşatmaya çalışırken yaşamlarından olan Barış Şehitlerimizden aldığımız güçle, her türlü saldırıya karşı sendikasına sahip çıkan üyelerimizin inancıyla mücadeleyi büyüterek devam ettireceğiz. Biz kazanacağız. SES kaybettiği yüzlerce değerlerden birini daha dün kaybetti onun için SES imizin bu yılki anmasını buruk duygularımızla anıyoruz mücadele önderlerimiz den eski genel başkanlarımız dan şair ozan yazar müziksiyen Dr. KÖKSAL AYDIN’ını dün kalp krizi sonucu genç yaşta kaybettik üzgünüz mücadelesi mücadelemiz olacak Allah rahmet eylesin ışıklar için de uyu başkanımız KÖKSAL başkanımızı unutmayacağız unutturmayacağız.

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

MUZAFFER YÜKSEL

Adana Şube başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]