Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi T.B.M.M.’ne sunulmuştur. Fiili hizmet süresi zammı, emeklilik ücretindeki artış ve sağlık turizmi gibi sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini doğrudan etkileyen bu yasa tasarısında taleplerimizin yer alması için başta siyasi partilerin grup başkanvekilleri olmak üzere görüşmeler gerçekleştirdik.

Sonrasında ise yasa teklifi T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken sendikamızın eş genel başkaları Gönül Erden ve İbrahim Kara bu görüşmelere katıldı.

Yasa teklifinin sağlık alanını ilgilendiren maddelerine gelindiğinde emek ve meslek örgütlerinin temsilcilerine de söz verildi.

Sendikamız bu görüşmelerde;

 • Öncelikle sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz yıpranma payı hakkı ve çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret talebimiz, sağlık ve sosyal hizmetçilerinin talepleri torba yasalarla düzenlenmesi doğru değildir. Ayrıca, özelikle sağlık alanı gibi tüm toplumu da ilgilendiren bir konuda yapılacak yasal düzenlemelerin, alanda çalışan emekçilerle, emekçilerin örgütlü bulunduğu sendikalar ve emek meslek örgütleri ile; siyasi partiler ile, sağlık hizmeti alanlar ile de görüşülerek düzenlenmesi gerekmektedir. Oysaki önümüze gelen torba yasa düzenlemesinde bunların hiç birinin yapılmamasının yanında, bugüne kadar emek ve meslek örgütleri olarak dile getirdiğimiz talepler de görmezden gelinmiştir. Düzenleme bu haliyle eşitlik ilkesine de aykırıdır. Sağlık ve sosyal hizmetler alanının bir bütün ve ekip işi olduğu, halkalardan birinin kopması halinde hizmetin aksayacağı gerçeğinden tamamıyla uzak bir düzenlemedir.
 • Sağlık Turizmine ilişkin; “Sendikamız sağlık turizmi anlayışına karşı çıkmaktadır. Çünkü bir ülkede bulunan tüm insanlar (göçmen, turist, vatandaş) aynı sağlık hizmetlerinden eşit, nitelikli ve parasız faydalanmaları gerektiğinin yanı sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini arasında çalışma barışını bozacak uygulamalara (döner sermaye dağılımı vb.) yer vermekte ve esnek/kuralsız çalışmayı daha da yaygın bir hale getirecektir” demiştir. Bu düzenleme çalışanlar üzerindeki mevcut performans baskısının artacaktır, özellikle hekimlerin sağlık turizminden gelen hastalara bakabilmek için konulan kotaları ve puanı doldurabilme adına çok daha fazla hasta bakmak ve işlem yapmak zorunda kalacaklardır. Ayrıca, sağlık turizminden gelen döner sermayenin dağılımında önceliğin hekimlere veriliyor olması adaletsizliği ve eşitsizliği ve beraberinde getirmektedir.
 • Uzman hekim, hekim ve diş hekimlerinin emeklilik maaşlarına artışa ilişkin; “Öncelikle böyle bir artışın yani sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emeklilikte de insanca yaşamaya yetecek ücret hakları vardır bu nedenle uzman hekim, diş hekimleri ve hekimlere yönelik bu öneri destekliyoruz, ancak öneri eksiktir. Sağlık ve sosyal hizmetler alanında performans sistemindeki adaletsiz dağılımla beraber var olan adaletsizlik eşitsizlik ve ayrımcılık artacaktır. Sağlık ve sosyal hizmet alanının bir bütün olduğundan hareketle iş barışının bozulmaması ve ücretler arasındaki farklılıkların daha da derinleşmemesi için bu önerinin bütün sağlık ve sosyal hizmetçilerini kapsayacak şekilde genişletilmesini talep ettik. Hazırladığımız aşağıdaki teklifimizi Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduk.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI’NA

2/2 Esas sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 4.maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini teklif ediyoruz.

“Madde 4- 8.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Ek Madde 84- 1.fıkra teklifteki gibidir.

2.fıkra teklifteki gibidir.

3.fıkranın  aşağıdaki gibi değiştirilmesini ve diğer fıkraların kaydırılmasını teklif ediyoruz.

3.fıkra “bu kanuna göre tabip veya diş tabibi dışındaki 209 sayılı kanunun 5.maddesi, 2547 sayılı kanunun 58.maddesi, 2659 sayılı kanunun 30.maddesine göre döner sermayeden ek ödeme alanlar ile 2828 sayılı kanundaki hizmetleri gören personelden kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi mamullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıkları ile birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlardan ön lisans ve lisans mezunu olanlara 9.000, diğerlerine 5.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıkları ile birlikte ilave ödeme yapılır”

4.fıkra 1., 2. Veya 3.fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67.maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68.maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir.

5.fıkra teklifteki gibidir.

6.fıkra teklifteki gibidir.

7.fıkra teklifteki gibidir.

8.fıkra teklifteki gibidir.

 • Fiili Hizmet Süresi Zammına ilişkin; Öncelikle düzenlemedeki eksiklikler dile getirildi. “Bu eksiklikler
 1. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tümünü kapsamamaktadır. Sadece 1219 sayılı yasa kapsamına giren sağlık mesleklerini kapsamaktadır. O nedenle eksiktir.
 2. Geçmiş çalışma sürelerini de kapsamadığı gibi fiili çalışma süresini de kapsamamaktadır.
 3. Özellikli birim ayrımı bulunmamasını“ ifade ettikten sonra,  sağlık emek ve meslek örgütleri olarak hazırladığımız yasa tasarısını komisyona sunduk.

YASA ÖNERİSİ

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “Fiili hizmet Süresi Zammı” başlıklı 40. Maddesinin İkinci, Üçüncü ve Dördüncü fıkralarına ek bend ve sözcük eklenmesine ilişkin Yasa önerisi

1.KANUN ÖNERİMİZ:*

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “Fiili Hizmet Süresi Zammı” başlıklı 40. Maddesinin;

 1. a) İkinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Tablonun (10)” sözcüklerinden gelmek üzere “ve

(20)” sözcüklerinin eklenmesini,

 1. b) Üçüncü fıkrasına (19) nolubendden sonra gelmek üzere (20) nolubend olarak aşağıdaki düzenlemenin eklenmesini
Kapsamdaki

 İşler/İşyerleri        

         Kapsamdaki Sigortalılar Eklenecek Gün Sayısı
 

 

 

 

 

20. Sağlık Ve

Sosyal Hizmet

Veren İşyerleri

1) Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde çalışan sağlık personeli

 

 

120

2) Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde vardiya, nöbet, icap nöbeti, uzatılmış mesai gibi çalışma biçimleri ile günlük normal mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde çalıştırılan sağlık personeli ile günlük, haftalık çalışma sürelerinin üzerinde fazla çalışma yaptırılan sağlık personeli

 

 

 

150

3) Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri, ameliyathane, İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi, araştırma iş veya işlemlerinde çalışan sağlık personeli ile ağırlığı ve yıpratıcılığı bakımından benzeri nitelikteki işlerde çalışan sağlık personeli

 

 

 

180

4) Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde çalışan diğer hizmet sınıfına dahil personel

 

 

60

5) Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde vardiya, nöbet, icap nöbeti, uzatılmış mesai gibi çalışma biçimleri ile yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri, ameliyathane, İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi, araştırma iş veya işlemleri ile ağırlığı ve yıpratıcılığı bakımından benzeri nitelikteki işlerde çalışan diğer hizmet sınıfına dahil personel

 

 

 

90

 1. c) Dördüncü fıkrasının son cümlesine “Tablonun (10)” sözcüklerinden sonra gelmek üzere

“ ve (20)” sözcüklerinin eklenmesini,

 1. d) Beşinci fıkrasında yer alan “tablonun (10)” sözcüklerinden sonra gelmek üzere “ve (20)” ibaresinin eklenmesini öneriyoruz.

Belirtmeliyiz ki; emekçilerin özlük hakları böyle torba yasalara sığmaz. Torba yasada yer alan düzenlemeler sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini karşılamamaktadır. Bu nedenle emekçilerin taleplerini dikkate alacak düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm bu önerilerimizle birlikte seçim öncesi vaat edilen, emekçilerin hakkı olan 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin yasada yer almasının yanı sıra her gün yaşadığımız sağlıkta şiddetin de artık siyasi iktidarın gündeminde olması ve buna ilişkin çözümler üretmesini ve yine sağlık emek ve meslek örgütlerinin hazırlayıp Mecliste grubu bulunan partilere ilettiği şiddet yasa tasarısı önerimizin de bu düzenlemelerle birlikte ele alınmasını plan ve bütçe komisyonu görüşmelerinde bir kez daha ifade ettik.

Ne yazık ki, uzun saatler süren görüşmeler sonucunda sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin görüşleri, talepleri, önerileri dikkate alınmadan AKP ve MHP oylarıyla yasa tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti.

Tüm Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini “hak verilmez, alınır” şiarıyla bu yasa tasarısının taleplerimizi de içerecek şekilde Meclis genel kurulundan geçmesi için mücadeleye davet ediyoruz.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]