Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma ve Kamu-Özel Ortaklıkları / Selime Güzelsarı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Özet: Son yirmi yıldır sağlık hizmeti sunumunda kamu-özel sektör ortaklıkları daha faz- la rağbet görmekte ve farklı uygulama modelleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mo- deller yoluyla özel sağlık hizmetlerine verilen devlet desteği de giderek artmaktadır. Kamu-özel ortaklıkları devlet tarafından finanse edilen sağlık hizmetlerinin piyasalaştı- rılması ve sağlığın bir metaya dönüştürülmesinde ön plana çıkan yöntemlerden biridir. Bu makale sağlık sisteminde yeniden yapılanma ve sağlıkta piyasalaşma sürecini kamu- özel ortaklıklarına odaklanarak analiz etmektedir. Amaç, sağlık hizmetleri örneği üze- rinden kamu sektörü ve özel sektör arasında değişen ve yeniden tanımlanan ilişki biçim- lerinin ortaya konulmasıdır. Makalenin temel varsayımı özelleştirmeden kamu-özel or- taklıklarına kadar bütün piyasalaştırma süreçlerinin sağlık hizmetleri alanında yeni bir sermaye birikim sürecini oluşturduğu yönündedir. Bu anlamda kamu-özel ortaklılarının hem devletin, hem de sermayenin en önemli güvencesi haline geldiği iddia edilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Kamu-özel ortaklıkları, sağlık sistemleri, sağlık hizmetlerinde yeniden yapılanma, piyasalaşma, ticarileşme.

Makaleyi İndirmek İçin Tıklayınız 

Restructuring of Health Care System and Public-Private Partnerships

Abstract: In the last two decades, the public-private partnerships in health services have become more common, and they appear in different models of practice. The Gov- ernment grants extended to private health services via these models have also been gradually increasing. Public-private partnerships are one of the prominent methods for marketization of health services by the state, and commodification of health care. This study, by focusing on public-private partnerships, analyzes restructuring of the health care system and the process of marketization in health care services. The purpose of the study is to set forth the changing and redefined forms of relations between the public sector and private sector through the case of health services. The basic proposition of the study is that from privatization to public-private partnerships, the whole marketiza- tion process in health services refers to a new process of capital accumulation. In this sense, it is argued that public-private partnerships are becoming the most important as- surance for both the state and the capital.

Key Words: Public-private partnerships, health care systems, health services restruc- turing, marketization, commercialization.

Makaleyi İndirmek İçin Tıklayınız

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]