KHK’NA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bugünkü (13 Eylül 2017) Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğinin bir benzeri 9 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik ile yapılmıştı. Bu yönetmelik değişikliğinin uygulanmasını göstermek amacı ile 21 Ağustos 2015 tarihli bir genel yazı çıkarılmıştı. Sendikamız bu yazının ve bu yazıya dayanak olan yönetmeliğin 8.maddesinin 1. Fıkrasının son cümlesinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay 11. Dairenin 2015/6524 E sayılı ve 07.04.2016 tarihli kararı ile söz konusu düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştu. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2016/533 İtiraz Nolu ve 13.10.2016 tarihli kararı ile yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştı. Bu karar sendikamıza 9 Mart 2017 günü tebliğ edilmiştir. Sağlık Bakanlığı Danıştay’ın bu kararı ve kendi belirlediği ihtiyaca göre yeni bir yönetmelik yapma ihtiyacı duymuş ve bugünkü yönetmeliği çıkarmıştır. Sendikamız bunu da inceleyecek ve gerekli hukuksal yollara başvuracaktır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki bir mevzuat karmaşası ile karşı karşıyayız. 694 sayılı OHAL KHK’sı uyarınca Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bakanlığı’nın birer genel müdürlüğüne dönüştürülmüştür. İllerdeki genel sekreterliklerde kaldırılmıştır. Bu durumda tüzel kişiliği sona erdirilen bir kurum ile ilgili mevzuat yokmuş gibi yönetmelik yapılması tam bir karmaşa halini göstermektedir. Sağlık Bakanlığı’nın mevzuat dağınıklığını giderecek yeni düzenlemeler yapması gerekmektedir.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]