Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mersin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığı’nın hastanelere gönderilen yazısında TKHK Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 25.04.2017 tarihli yazısına istinaden, 15.01.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 29594 sayılı “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İznine Dair Yönetmelik” ile Suriyelilerin istihdam edilmesine izin verildiği ve bu kapsamda kurumlara bağlı sağlık tesislerinde çalıştırılması planlanan Uzman Hekimler için Eğitim Planı hazırlanması gerektiği, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04.08.2017 tarihli yazıları ile bildirilmiş, bu bağlamda hastanelerde ivedilikle eğitim almalarının sağlanması ve alacakları eğitimleri verecek olan eğitim sorumlularının belirlenerek 04.05.2017 tarihine kadar Genel Sekreterliğe bildirilmesi talep edilmiştir.

Hastanelere gönderilen ilgili yazılardan Suriyeli hekimlerin, TKHK’na bağlı sağlık tesislerinde “Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinlerine dair yönetmelik” kapsamında çalıştırılacağı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere anılan yönetmelikte sağlık personelinin çalışmasına ilişkin verilecek iznin usul ve esaslarına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Yabancı sağlık personelinin, geçici koruma sağlanan yabancılar da dahil olmak üzere, çalışma koşulları yabancı sağlık meslek mensuplarının “Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esasları”na dair Yönetmelikte belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre yabancı sağlık personelinde aranacak şartların başında;

–          Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmak,

–          Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak,

şartları bulunmaktadır.

Yönetmelikte bu şartların Suriye’li hekimlerde aranmayacağına dair muafiyet içeren ve yabancı sağlık personelinin yalnızca özel sağlık kuruluşlarında çalışabileceğine ilişkin sınırlamayı da örtülü olarak ortadan kaldıran 16.06.2016 tarihli değişikliğe Türk Tabipleri Birliği tarafından dava açılmıştır. Bu davada Danıştay 15. Dairesi yabancı sağlık meslek mensuplarının Türkiye’de yalnızca özel sağlık kuruluşlarında çalışmasına ilişkin mevcut koşulu örtülü olarak kaldıran ve mesleki yeterliliği güvence altına almak için Yasa ile  getirilen şartların Yönetmelikle kaldırılmasının hukuka aykırı olduğu değerlendirmesiyle 14.02.2017 tarihli kararıyla yönetmeliğin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Gerek yazıda bahsi geçen yönetmelik gerekse hekimlerin çalışma koşullarına dair diğer mevzuatta, geçici koruma altında olan yabancılar dahil olmak üzere tüm yabancıların çalışma koşullarında denklik ve kanunu engel olmaması gibi şartlar aranırken Bakanlığın yazı ve açıklamaları, oluşturduğu eğitim planları ve komisyonları Bakanlıkça ilgili mevzuatın ve yargı kararlarının yok sayıldığı anlamına gelmektedir.

Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuat ve yargı kararlarına rağmen böyle bir uygulamada ısrarcı olarak suç işlemektedir.

Sağlık hizmetinin kamusal ve yaşamsal bir hizmet olduğunu, istihdam edilecek sağlık personelinin mesleki yeterliliklerinin denetiminin nitelikli sağlık hizmeti sunumunun temel unsuru olduğunu bir kez daha hatırlatarak soruyoruz;

-Yabancı hekim çalıştırılmasına ilişkin ilgili mevzuat ve Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararının gereğini niçin yerine getirmiyorsunuz?

-Yürütmeyi durdurma kararının gereğini yerine getiriyorsanız söz konusu hekimlerin diploma denkliklerinin bulunduğuna ve mesleğini icra etmesine kanuni engeli bulunmadığına dair belgeleri kamuoyuyla niçin paylaşmıyorsunuz?

-Suriyeli hekimlerin söz konusu eğitimlerini bitirdikten sonra görevlendirilecekleri alanı (İlgili bakanlık, söz konusu hekimleri Suriyeli hastalara bakmak için çalıştıracağı bilgisini önceki tarihlerde basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştı) belirtme ihtiyacını neden hissetmiyorsunuz?

Sağlık hakkımızı korumakta birinci dereceden sorumlu olması gereken Sağlık Bakanlığını açıklama yapmaya davet ediyoruz. 16.05.2017

 

 

                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]