AKP İktidarının, sağlık alanında reform adı altında uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı, özünde sağlığın metalaşması, insan bedeni ve ruhunun pazar ürünü haline getirilmesi ve sağlık çalışanlarının emeğinin sömürülmesi esasına dayanmakta, sonuçları itibariyle toplumda ve çalışanlarda yarattığı tahribat giderek daha da büyümektedir.

Sağlık çalışanlarının gün geçtikçe artan sorunları doğrudan doğruya halkın sağlığını ve sağlık hizmet sunumunu olumsuz 13marttagorevdeyizetkilemektedir.

14 Mart Tıp Haftasına her yıl giderek artan sorunların yükü altında giriyoruz.

Artık dayanılmaz hale gelen sorunlarımıza bir nebze çare olabilecek acil taleplerimiz için 13 Mart’ta tüm sağlık çalışanları olarak G(ö)REVde olacağız.

Taleplerimiz;

1- Tüm sağlık çalışanları insanüstü bir çabayla, performans/ciro baskısı altında, şiddet baskısı altında, sağlıksız koşullarda, taşeron sistemiyle çalıştırılmaktadır. Çalışma koşullarımızın acilen düzeltilmesini talep ediyor; Sağlık Bakanı ve tüm yetkilileri yeni angaryalar yükleme, nöbetler ekleme gayretleri yerine, taşeron sistemine “çağdaş köleliğe” son vermeye çağırıyoruz.

2- Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir istiyor; emekliliğe yansıyan temel ücretlerimizin artırılmasını talep ediyoruz.

3- Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilemeyen “fiili hizmet zammını” talep ediyoruz.

4- Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliğinin giderek bozulduğunu, bunun halkımızın geleceğini tehdit ettiğini görüyoruz. Sağlık eğitiminde meslek örgütleriyle ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasını, sayıyı değil niteliği önceleyen bir politikayı talep ediyoruz.

5- Katkı, katılım paylarıyla, istisnai hizmet tanımıyla, fark ücretleriyle, 5 dakikalık randevu süreleriyle halkımızın nitelikli sağlık hizmetine erişimi kısıtlanmaktadır. Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşabilmesini talep ediyoruz.

Herkesin eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi, çalışanların insanca çalışma koşullarının sağlanması adına tüm yurttaşlarımızı sağlık çalışanlarına destek olmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Taleplerimiz yerine getirilsin, halkın sağlık hakkı kısıtlanmasın diye;

13 Mart 2015 Cuma günü acil ve yoğun bakım gibi birimler hariç sağlık hizmeti verilen her yerde, sağlık emek-meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla dayanışma içinde sağlık hizmeti sunamayacağımızı ilan ediyoruz.

Ayrıca 3 Ocak 2015 tarihinden beri haftalardır Cumartesi günleri yüksek katılımla yapılan Aile Sağlığı Merkez’lerini açmama eyleminin 14 Mart Cumartesi günü ve sonraki haftalarda da sürdürüleceğini bildirir, hak arama mücadelemizde halkımızın her zaman olduğu gibi yanımızda yer alacağı inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

İstanbul Tabip Odası – İstanbul Dişhekimleri Odası – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri – Devrimci Sağlık iş Sendikası  – Türk Hemşireler Derneği İst. Şb. – Ebeler Derneği İst. Şb. – Sosyal Hizmet Uzmanları  Derneği İst. Şb. – Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği İst. Şb. – Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği İst. Şb. – Türk Psikologlar Derneği İst. Şb. – Genel Sağlık-İş – İSTAHED – Birlik Dayanışma Sendikası – TAHUD

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]