AKP iktidarının, sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasını, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırmasını hedefleyen “sağlıkta dönüşüm programı” 12 yıldır sürmektedir.

Sağlık hizmetleri yıkım programıyla giderek artan katkı ve katılım payları ile parası olanın yararlanabileceği bir hizmet olmuştur.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunları da katmerleşerek devam etmektedir.

8. Dönem 3. Merkez Temsilciler Kurulumuz sağlık alanında yaşanan piyasalaştırma ve köleleştirme düzenin sağlık hizmeti sunumu olumsuz etkilemesi nedeniyle aşağıda ifade edeceğimiz 5 acil talep için 13 Mart’ta hizmet üretmeme kararı almıştır.

1-      İnsanca yaşamaya yetecek ve emekliliğimize yansıyacak temel ücret,

2-      Fiili hizmet zammı hakkımızı,

3-      Fazla çalışma, angaryaya son verilmesini çalışma koşullarımızın düzeltilmesini,

4-      Eşit, bilimsel, nitelikli, anadilinde ve parasız sağlık eğitimi,

5-      Herkese eşit nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde ve parasız sağlık hizmeti

İstiyoruz.

Bunun için 13 MART CUMA günü alanımızda örgütlü emek ve meslek örgütleri ile birlikte acil sağlık hizmeti dışında SAĞLIK HİZMETİ ÜRETMEYECEĞİZ, ayrıca 1. Basamak sağlık kurumlarında dayatılan fazla çalışmaya ve angaryaya karşı Ocak ayında başlattığımız NÖBETE GİTMEME eylemini MART ayı içinde de devam ettireceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Halkımızı da sağlık hakları için sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

8. Dönem 3. Merkez Temsilciler Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]