Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nde “İptal Davası” görüşülüyor olmasına rağmen 09/04/2014 tarihinde aile sağlığı merkezleri (ASM) çalışanlarına kamu hastaneleri acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat “nöbet” tutmayı dayatan yasaya dayanarak acil nöbetinin uygulama şeklini belirleyen bir genelge yayınlamıştır. Bu şekilde ASM çalışanlarının görüş ve önerileri dikkate alınmadan ve medya organlarında toplumu yanıltacak gerekçeler öne sürerek kamuoyu oluşturulmuş, yasal alt yapı tamamlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı gerekçelerini sıralarken; önce “sağlık personeline ihtiyacımız var” demiş, bu yetmeyince “mesleki eğitim nöbetsiz olmaz” demeye başlamış, geçerli bir dayanak bulmakta zorlanınca, ya da haksız gerekçeler işe yaramayınca bu defa sözü “Nöbet hekimlik mesleğinin onurudur” demeye kadar getirmiştir.

Ancak bizler, tüm bu gerekçelerin tutarlı olmadığını, bu uygulamanın halkın acil sağlık hizmetlerini olumsuz yönde etkileyeceğini biliyoruz ve bunun defalarca kamuoyu ile paylaştık.

Bu uyulama ile Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliği Sistemine geçilirken topluma ve sağlık çalışanlarına verdiği sözler ve taahhütler yerle bir olmuştur.

Birinci basamak sağlık çalışanlarının rızasını almadan uygulamaya koydukları performansa dayalı sözleşmeli çalışma modeli olan Aile Hekimliği Sistemi’nin, kendi belirledikleri ilke ve kurallarına bile uyma gereği duymayan Sağlık Bakanlığı, tek taraflı sözleşmelerle sistemi yürütürken; yaptıkları yasa değişiklikleriyle sağlık çalışanlarını hak kaybına uğratmakta, altına imza attıkları sözleşmeleri bile çiğnemektedir.  

Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, gün içinde paylarına düşen tüm acillere bakmakta,  poliklinik yapmakta, bunun dışında asıl işleri olan koruyucu sağlık hizmetine daha fazla zaman ayırmaya çalışmaktadır.   Eğitimlerine zaman ayırma,  alanlarına ve mesleklerine sahip çıkma çabasındadır. Sağlıkta Dönüşüm Programının esnek-kuralsız, “mesleği ne olursa olsun, sağlık çalışanı her işi yapar” mantığı ile çalışmaya itiraz etmektedir.

Acil servislerin durumları ise içler acısıdır. Sağlık sisteminin ticarileştirilmesi sonucunda giderek artan katkı-katılım payı ve fark ücretleri nedeniyle iş yükü alabildiğince artmıştır. Acil servislerin alt yapı, çalışma koşulları ve çalışanların özlük hakları iyileştirilmemiştir. Aile hekimliği sistemine geçilen illerde, acillerde çalışanların hemen hemen tamamı aile sağlığı merkezleri için ayrılmış, acil servislerdeki boşalmalar da bundan kaynaklanmıştır. Açıktır ki acil servisler de Sağlıkta Dönüşüm’ün kurbanı olmuşlardır.

Uluslararası normlara uymayan çalışma biçimlerine karşı “dur” demeye, oluşabilecek her türlü baskıya da birlikte karşı çıkmaya kararlıyız.

Bu amaçla bugün tüm illerde, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleriyle birlikte, Halk Sağlığı Müdürlükleri önünde, dayatılan bu nöbetlere karşı itiraz etmek üzere toplandık. Bizi görmezden, sesimizi duymazdan gelen anlayışa karşı kararlı bir biçimde mücadele edeceğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı, insanca olmayan, Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarının iş yüküne yeni bir yük ekleyen bu uygulamadan vazgeçmeye çağırıyor, 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 12:00’de tüm Türkiye’den gelen ASM çalışanları ile birlikte Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde buluşacağımızın ve yapacağımız basın açıklamasıyla yaşadığımız sorunları ve nöbet uygulamasına karşı itirazlarımızı bir kez de bizzat adresinin önünde haykıracağımızın bilinmesini istiyoruz.


29nisanasmbatman1

29nisanasmmugla1

29nisanasmdiyarbakir1 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]