Hekiminden diş hekimine, hemşiresinden ebesine, sağlık teknikerinden teknisyenine, laborantından biyoloğuna, diyetisyeninden sosyal hizmet uzmanına ve taşeron sağlık emekçisine kadar tüm sağlık çalışanları, iş, ücret ve gelecek güvencesi ile iş yeri güvenliği için, nitelikli bir sağlık hizmeti sunumu için, halkın sağlığını korumayı önceleyen bir sağlık sistemi için; 14 MART 2014 tarihinde acil hizmetler ve yatan hastalar dışında hizmet vermeyecek.

Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri temsilcileri tarafından konu ile ilgili 10 Mart 2014 tarihinde TTB’de basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Genel Başkanımız Çetin ERDOLU, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen, TDB Genel Başkanvekili Serdar Sütçü ve Türkiye Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Başkanı Murat Altuğgil katıldı.

 

 

BASIN AÇIKLAMASI
10 Mart 2014

 

TALEPLERİMİZ İÇİN BİRLEŞMEYE, MÜCADELEYE!

 

AKP Hükümeti döneminde daha da hızlandırılan “Sağlıkta Dönüşüm Programı”’na karşı birlikte bir mücadele yürüttük ve bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Yıllardır sağlık ve sosyal hizmeti hak olmaktan çıkaran, ticarileştirerek parayla alınıp-satılan, üzerinden “kar” elde edilen bir hizmete dönüştüren, çalışanların iş-işyeri güvencesini kaldıran, performansa göre çalıştırarak rekabet ettiren, ağır iş yükü altına sokan, her türlü şiddetle karşı karşıya getiren bu programa karşı yürüttüğümüz ortak mücadele sürüyor.

 

Bizler;

 • Angarya çalışmaya karşı,
 • Performans baskısına karşı,
 • Niteliksiz sağlık eğitimine karşı,
 • Sağlık hizmetine ulaşmak için ödenen katkı-katılım payları ve ilave ücretlere karşı,
 • İş ve işyeri güvencesi için,
 • Performans yerine emekliliğe yansıyacak ücret ile özlük ve demokratik       haklarımız için,
 • Nitelikli sağlık eğitimi için,
 • Nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için,
 • Güvenli çalışma ortamı için

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile birlikte mücadeleye devam edeceğiz…

 

Şu sıralarda, sağlık çalışanlarına sağlık alanında yapılan uygulamalarla, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı tamamlayıcı birçok düzenlemeler dayatılmaktadır. Bu düzenlemelerin en yenileri 2013 sonları ile 2014 başlarında yasa ile kesinlik kazanmıştır.

 • Öğretim üyelerinin “Tam Gün” düzenlemesi ile özele pazarlanmasından, zorunlu hizmette ayrıcalığa;
 • Ruhsatsız sağlık hizmeti sunma adı altında bir suç tanımlayarak hizmeti hapis ve para cezası tehtidi ile yasaklamaktan, sülük-kupa      tedavisi gibi bilim dışı alternatif hizmetleri ruhsatlandırmaya;
 • Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli sağlık emekçilerine hastanelerin acil servislerinde nöbet tutma zorunluluğundan, tüm sağlık emekçilerine ikamet sınırlaması getirmeye,
 • Yıllar yılı siyasilerin kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirdiği niteliksiz sağlık eğitiminden, sağlık alanındaki çocuk işçiliğine kadar sağlık çalışanlarını neredeyse hiçleştiren, en önemlisi insan sağlığı ve toplum sağlığını hiçe sayan olumsuzluklara karşı mücadele yürüttük, yürütmeye devam edeceğiz…

Bu mücadelede işyerlerimizde, işyeri sağlık ve sosyal hizmet meclislerimizde tüm çalışanlar ile yeniden bir araya gelerek ortak mücadeleyi büyütmek, işkolu emekçilerinin tümünün görevidir. Yine sağlık hakkı mücadelesinde toplumun örgütlü kesimleri ile bir araya gelerek “Sağlık Hakkı Meclisleri”ni güçlendirmek ve aktif hale getirmek de bizlerin sorumluluğundadır.

İş, ücret ve gelecek güvencesi ile iş yeri güvenliği için, nitelikli bir sağlık hizmeti sunumu için, halkın sağlığını korumayı önceleyen bir sağlık sistemi için; 14 MART 2014 günü Acil Hizmetler ve yatan hastalar dışında hizmet veremeyeceğiz. Tüm emekçileri 14 MART’a kadar yapacağımız eylemlere/etkinliklere katılmaya ve 14 MART günü taleplerimiz için alanlarda, omuz omuza G(Ö)REV’ de olmaya davet ediyoruz.

Mücadelemiz İNSANCA BİR YAŞAM ve İNSANCA BİR SAĞLIK HİZMETİ sunabilmek içindir.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ (TDB)

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEV SAĞLIK İŞ)

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ (THD)

EBELER DERNEĞİ

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ (SHUD)

TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ/TEKNİKERLERİ DERNEĞİ (TÜMRAD DER)

TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ TEKNİSYENLERİ/TEKNİKERLERİ DERNEĞİ (TMRT DER)

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]