Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK), “Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi”nde yer alan (11.1.11) maddesinin Vakıf ve Özel hastaneler için kaldırılma gerekçesini açıklamaya davet ediyoruz.  

            Sosyal Güvenlik Kurumu, yayımladığı zeyilname ile cezai şartlar içerisinde yer alan (11.1.11) maddesini özel sağlık hizmeti sunucuları ile yaptığı sağlık hizmeti alım sözleşmesinden çıkardı. Bu madde, “tek kullanımlık tıbbi malzemenin birden fazla hastaya kullanılması halinde, tekkkullanimlikmalzemekullanan hizmet sunucusuna 10.000 TL para cezası” verilmesini öngörmekteydi. Bu maddenin sözleşmeden çıkarılmasıyla “tek kullanımlık tıbbi malzeme”nin birden fazla hastada kullanılmasının önü açılmaktadır. Bu şekilde hizmete ödenen paradan tasarruf edilmesi amaçlanıyor.

            Sendikamız adına daha önce yapılan açıklamada; Sosyal Güvenlik Kurumunun bu tasarruf önlemlerinin sağlığımızı tehdit ettiğini ifade ettik.

            Yapılan açıklamada özetle; Vakıf ve Özel sağlık hizmet sunucuları ile yapılan sağlık hizmeti satın alım sözleşmesinde gerçekleştirilen bir değişiklikle özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinde ‘tekrar kullanılmaması gereken tıbbi malzemelerin’ yeniden kullanımının saptanması halinde verilecek olan cezanın kaldırıldığını; böylece bu malzemelerin sağlığı tehdit edecek şekilde çok defa kullanılmasının yolunun resmen açılmış olduğunu kamuoyu ile paylaşılmıştı.

            Açıklamamızın   basında ve internet ortamında yer almasından sonra SGK konuya ilişkin basına bir açıklama göndermiştir. Yapılan açıklamada özetle; ‘’Kurumumuz ile sağlık hizmet sunucuları arasında yapılan sözleşmenin (11.1.11) maddesindeki ‘tekrar kullanım’ cezai şartının kaldırılması hükmü ile aynı sözleşmenin (11.1.13) ve (11.1.14) maddesindeki cezai şartların uygulamada karşılaşılan sorunları gidermeye yönelik bir düzenleme olduğu ve sözleşme metnindeki cezai yaptırım tutarı düşük olan hükmün çıkarıldığı, daha ağır yaptırım içeren maddelerin geçerliliğinin devam ettiği, ayrıca bu cezai şartlar dışında tek kullanımlık malzemelerin iki veya daha fazla kullanıldığının tespit edilmesi halinde malzeme bedellerinin ödenmediği’’ bildirilmektedir.

            SGK’nun açıklaması gerçekle bağdaşmamaktadır. Zeyilname 2 ile değiştirilen sözleşmede yer alan madde ile daha ağır ceza yaptırımı olup geçerli olan maddeler:

  • Madde 11.1.11; Sağlık Bakanlığı veya Kurum mevzuatıyla ‘tekrar kullanılmaması gereken tıbbi malzeme’ olarak belirlenmiş olan malzemelerin, tekrar kullanımı halinde bedelleri ödenmez ve her bir kullanım için 10.000 TL ceza ödenir.
  • Madde 11.1.13; Sağlık Bakanlığınca yasaklanan ilaç ve tıbbi malzemelerin verildiği ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde her bir ilaç ve tıbbi malzeme için 30.000 TL; ceza ödenir.
  • Madde 11.1.14; Bozuk, zamanı geçmiş ilaç, kan ve kan bileşenleri ve/veya tıbbi malzemelerin verildiği ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde her bir ilaç, kan ve kan bileşeni ve/veya tıbbi malzeme için 30.000 TL; ceza ödenir.

SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan zeyilname 2’de konu ile ilişkili olarak; Sözleşmenin (11.1.11) numaralı maddesi metinden çıkarılmıştır. Sözleşmenin (11.1.13) ve (11.1.14) numaralı maddelerinde yer alan ‘her bir’ ifadesi metinden çıkarılmış ‘…tespit edilmesi halinde’’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘aynı zamanda tespit edilen bir veya birden fazla ‘ ibaresi eklenmiştir.”

Hizmet satın alım sözleşmesindeki maddeler ve zeyilname 2 hükümleri ortada iken, Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı değişikle neyin üzerini örtmeye çalışmaktadır?

1-     SGK’nun yayımladığı SUT’ ta ve tıbbi literatürde tıbbi malzeme kullanımında ‘tek kullanımlık tıbbi malzeme’ Sağlık Bakanlığınca yasaklanan ilaç ve tıbbi malzemeler ile zamanı geçmiş ilaç ve kan bileşenleri sınıfına girmemektedir.

            Bu nedenle yapılan açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Madde (11.1.11) in sözleşmeden çıkarılması,‘cezai şartların uygulamasında karşılaşılan sorunları gidermeye yönelikdeğildir. Özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinde ‘tekrar kullanılmaması gereken tıbbi malzemelerin yeniden kullanımının saptanması halinde verilecek cezanın kaldırılması, böylece bu malzemelerin sağlığı tehdit edecek şekilde çok defa kullanılmasının yolunu açmıştır.

2-     SGK’nuncezai yaptırımlarda daha ağır yaptırım içeren maddelerin geçerliliğiaçıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Tersine zeyilnamede yapılan değişiklikle “her bir” sözü çıkarılarak diğer maddelerin uygulanmasında verilecek ceza hafifletilmiştir. Madde (11.1.13) ile madde (11.1.14) de Sağlık Bakanlığınca yasaklanan ilaç ve tıbbi malzemelerin her biri ile zamanı geçmiş ilaç ve kan ürünlerinin her biri için 30.000 TL ceza hükmü değiştirilmiştir. Zeyilname ile ilgili maddelerde ‘her bir’ ifadesi metinden çıkarılmış ‘bir veya birden fazla ‘ ibaresi eklenmiştir. Yani uygun olmayan ilaç ve tıbbi malzemelerin her biri için 30.000 TL ceza verilirken şimdi birden fazla olması halinde 30.000 TL ceza verilmektedir.

3-     SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan zeyilname 2 ile getirilen değişiklikle vakıf üniversite hastanelerinde ve özel sağlık hizmeti sunucuları ile yapılan sağlık hizmeti alım sözleşmesi, SGK’nun açıkladığı gibi ağır yaptırım içermemekte aksine birçok maddede cezai şartlarda miktar olarak indirim yapılmaktadır.

4-     SGK, her işlem için tek kullanımlık malzemelerin bedellerini ödemektedir. Ancak tespit edilmesi halinde tek kullanımlık malzemelerin birden fazla kullanım için bedelleri ödenmeyecektir.

SGK 11.1.11 madde hükmüne uymayanlar için şimdiye kadar hangi işlemleri yapmıştır?

  • Bu madde hükmüne aykırı hareket eden kaç kuruma ve kaç kişiye işlem yapılmıştır?
  • Bu madde hükmüne uymadığı gerekçesiyle kurumlara toplam kaç TL ceza kesilmiştir ve bu maddenin kaldırılması ile affa girecek miktar ne kadardır?
  • Bu madde kapsamında en yüksek ceza hangi merkezlere kesilmiştir? Bu ve buna benzer soruların yanıtlanmasına ihtiyaç vardır ve SGK bu konuya ivedi açıklık getirmelidir.           

            Sonuç olarak;

            Bu uygulamalar, halkın sağlık hizmetlerine kolay erişimi ve kaliteli sağlık hizmetini almasını sağlamak için yapılmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, özel sağlık kuruluşlarından aldığı sağlık hizmetinin bedelini ve paket fiyatını artırmamak için bu uygulamaları getirmekte ve suça teşvik etmekte, bunun üzerini örtmek için de gerçekleri gizlemektedir. SGK, halkın sağlığı ile oynarken, özel sağlık kuruluşlarının “kar”ının artmasına da hizmet etmektedir.

Sendikamız SES, halkın sağlığını tehlikeye atan, sağlık hizmeti üzerinden kar arttırmaya yönelik bu uygulamaya, sağlık hizmetini hak olmaktan çıkaran “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın bir parçası olan bu uygulamaya karşı kararlı bir mücadele yürütecek ve bunu sürdürecektir. Sağlıkta Dönüşüm Programı iflas ettiği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla yol yakınken bu uygulamadan vazgeçilmelidir. 25.07.2013

                                                                                                         

                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

 EKLER:

 

1-     Özel sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti alım sözleşmesi

2-     ZEYİLNAME-2

3-     Duyuru

4-     Özel Sağlık Kuruluşlarının İlave ücretlere ilişkin Asmak Zorunda Oldukları Tabela


EKLER İÇİN >>>


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]