AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE SENDİKAMIZIN DEĞERLENDİRMESİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yönetmelik sendikamızca incelenmiş ve 3 Haziran 2013 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır.

Ayrıca Yönetmelik ile ilgili 18 Mayıs 2013 tarihinde “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Değil, Sürgün Yönetmeliği” başlıklı basın açıklaması yapılmış, 28 Mayıs 2013 tarihinde sendikamızın da içinde bulunduğu meslek örgütleri ile (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyoloji Mezunları Derneği) bir basın toplantısı gerçekleştirilmiş ve bir dizi eylem ve etkinlik kararı alınmıştı.

Yönetmelikle ilgili sendikamız tarafından açılmış olan davadan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yönetmelik üzerinde düzeltme yapılacağı belirtilmiş, görüş ve önerilerimiz talep edilmiştir.

Bunun üzerine Bakanlık tarafından, 9 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Sendikamız tarafından yapılan incelemede, açtığımız dava maddelerinin bir çoğu üzerinde değişiklik yapıldığı anlaşılmaktadır. Yayınlanan yönetmeliklerle ilgili değerlendirme yazımız ektedir.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

17 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlanmıştı. Sendikamız 3 Haziran 2013 günü bu yönetmeliğin, 2. maddesinin 2. fıkrasının, 7. maddesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. fıkralarının, 11. maddesinin 2 ve 4. fıkralarının, 16. maddesinin 2. fıkrasının, 18. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinin, 22. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde geçen “10 yılını” ibaresinin, geçici 2. maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için Danıştay’a dava açmıştı.

9 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Buna göre yönetmeliğin 2. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş, 7. maddesinin 3, 7 ve 8. fıkraları yürürlükten kaldırılmış, 4. ve 5. fıkraları değiştirilmiş, 8. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş, 9. maddesinin 1. fıkrasına d bendi eklenmiş, 11. maddesinin 2. ve 4. fıkraları değiştirilmiş ve 5. maddesi yürürlükten kaldırılmış, 13. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş, 14. maddesinin 7. fıkrası kaldırılmış, 16. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş, 21. maddesinin 1. fıkrasının a bendi değiştirilmiş, 22. maddesinin 1. fıkrasındaki 10 yıl şartı kaldırılmış, 23. maddenin 1. fıkrası değiştirilmiş, yönetmeliğin geçici 2. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Sendikamızın açtığı davada tespit ettiği hukuka aykırılıkların büyük bir kısmı yönetmelik değişikliği ile giderilmiştir. Buna göre;

1-     Yönetmeliğin 2. maddesinin 2. fıkrasında bakanlık merkez teşkilatında görevli şube müdürü ve üzeri idareci ve üst yöneticiler ile taşra teşkilatında görevli il müdürü ve il müdür yardımcıları kapsam dışında bırakılmıştı. Yönetmelik değişikliği ile bu hüküm kaldırılmış ve böylece tüm personel kapsam içerisine alınmıştır.

2-     Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrasında zorunlu çalışma sürelerinin 1. bölgede 7 yıl, 2. bölgede 5 yıl, 3. bölgede 4 yıl, 4. bölgede 3 yıl olduğu düzenlenmiştir. Genel yönetmeliğe bakıldığında zorunlu çalışmaya tabi personel bakımından asgari sürenin 2 yıl olduğu, bu sürenin bile uygulanmayabileceği düzenlenmiştir. Kaldı ki kimlerin zorunlu çalışmaya tabi personel statüsünde olduğu da belli değildir. Buna rağmen, asgari sürenin belirlendiği bir yönetmelikte azami sürenin belirtilmemiş olması ciddi bir eksikliktir. Bu durumda “ölçülülük” ilkesi uyarınca düzenleme yapılması gerekmektedir. Dava konusu yönetmelikle asgari sürenin yaklaşık %250 ile %50 fazlası arasında bir süre belirlenmesi ölçülülük ilkesine aykırı olduğundan iptali gerekmektedir. Kaldı ki devlet hizmet yükümlüsü tabipler bakımından bile azami süre 2 yıl olarak düzenlenmişken, dava konusu yönetmelikle ve hiçbir kanuni dayanağı olmadan süre belirtilmiş olması sebep ve amaç yönünden de hukuka aykırıdır. 7. maddenin 2. fıkrasında değişiklik yapılmamıştır.

3-     Yönetmeliğin 7. maddesinin 3. fıkrasında 1. bölgede zorunlu çalışma süresini dolduran ve 4. bölge hizmetini henüz yapmamış olan personelin sonraki hizmet bölgelerinin 4. bölgeden başlamak üzere yukarıya doğru yapılacağının belirtilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Yönetmelik değişikliği ile bu hüküm kaldırılmıştır.

4-     Yönetmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrasında personelin atandığı bölge ve bölge içerisindeki yerlerde bu yönetmelikle tespit edilmiş süre kadar çalışmasının zorunlu olduğu ve mazeret durumları hariç bir üst hizmet bölgesine atanamayacağı düzenlenmiştir. Yönetmelik değişikliği ile bu hükümde esneme yapılmıştır.

5-     Yönetmeliğin 7. maddesinin 5. fıkrasında ise zorunlu çalışma süresini doldurduğu halde naklen atama talebinde bulunan personelin atanabileceği kadro ve ünvanına uygun bir yerin bakanlıkça ihtiyaç gösterilmemesi halinde bulunduğu yerde çalışma süresinin uzatılmış sayılacağı belirtilmektedir. Yönetmelik değişikliği ile bu hükümde esneme yapılmıştır.

6-     Yönetmeliğin 7. maddesinin 6. fıkrasında ise zorunlu çalışma süresini doldurup yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin bir başka yere naklen atanıp atanmaması konusunda bakanlık kendisine yetki tanımıştır. Yönetmelik değişikliği ile bu hükümde esneme yapılmıştır.

7-     Yönetmeliğin 7. maddesinin 7. fıkrasında ise bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinin iki katı kadar görev yapan personele naklen atanma hakkı tanındığı belirtilerek adeta zorunlu çalışma süreleri bu madde ile iki katına çıkarılmış durumdadır. Yönetmelik değişikliği ile bu hüküm kaldırılmıştır.

8-     Yönetmeliğin 7. maddesinin 8. fıkrasında personelin bulunduğu yerde görev yapma süresi 10 yıl ile sınırlandırılmış olup, 10 yılını dolduran personelin bir başka yere resen atanacağı düzenlenmiştir. Yönetmelik değişikliği ile bu hüküm kaldırılmıştır.

9-     Yönetmeliğin 11. maddesinin 2. fıkrasında bulunduğu bölge içerisinde zorunlu çalışma süresini dolduran personelden aynı bölge içerisinde bir yere kendi talebi üzerine atanmış olanların en az iki yıl fiilen çalışmadan başka bir yere atama talebinde bulunamayacakları düzenlenmiştir. Yönetmelik değişikliği ile bu hükümde esnemeye gidilmiştir.

10-  Yönetmeliğin 11. maddesinin 4. fıkrasında yeniden atananlar ile başka kurumdan naklen atananların sağlık mazereti hariç atandıkları yerden en az iki yıl geçmeden naklen atanamayacakları düzenlenmiştir. Yönetmelik değişikliği ile mazeret durumları sağlık mazereti, eş durumu mazereti, çocuklarının öğrenim durumu mazereti, olağanüstü durumlarla ilgili mazeretler gibi mazeret halleri eklenmiş ve düzeltme yapılmıştır.

11-  Yönetmeliğin 22. maddesinin 1. fıkrasında 10 yılını dolduran personelin atanmaları ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Yönetmelik değişikliği ile 10 yıl şartı kaldırılmıştır.

12-  Yönetmeliğin geçici 2. maddesinde bulunduğu yerde 10 yılını dolduran personel hakkında 2014 yılında yer değiştirme sureti ile atama dönemlerinde resen atanacakları düzenlenmişti. Yönetmelik değişikliği ile geçici 2. madde yürürlükten kaldırılmıştır.

Dava dilekçemizde iptalini istediğimiz diğer hükümlerle ilgili olarak devam etmekte olan davamızda Danıştay’ın karar vermesi beklenecektir. Ayrıca 9 Temmuz 2013 günü yapılan yönetmelik değişikliği hukuk büromuz tarafından incelenmektedir. Hukuka aykırılıklar tespit edilen maddelerle ilgili süresi içerisinde dava açılacaktır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]