Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19.03.2013 tarih ve 13159 sayılı kadro dereceli konulu genel yazısının ikinci paragrafında geçen “sağlık teknisyeni, diş protez teknisyeni ve laborant unvanlı olanların dereceleri (3-12)…” ibarelerinin iptali ve dayanak 6428 sayılı kanunun 22. maddesindeki düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Danıştay’a dava açılmıştır. Dava dilekçesi ektedir.

 
 

 

Av. Öztürk Türkdoğan

Necatibey Cad. 82-13

Kızılay-Ankara

Tel      : 0312 232 61 22

Faks   : 0312 230 21 93

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI        : Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

VEKİLİ           : Av. Öztürk Türkdoğan

DAVALI         : Sağlık Bakanlığı, Ankara

D. KONUSU : Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19.03.2013 tarih ve 37106781/903/13159 sayılı kadro dereceleri konulu genel yazısının 2. paragrafında geçen “sağlık teknisyeni, diş protez teknisyeni ve laborant unvanlı olanların dereceleri (3-12) …” ibaresinin iptali ile bu düzenlemeye dayanak olan 6428 sayılı kanunun 22. maddesinde geçen, “sağlık teknisyeni, diş protez teknisyeni ve laborant unvanlı olanların dereceleri (3-12) …”   ibarenin Anayasa’nın 2 ve 10. maddelerine aykırı olması nedeni ile iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması istemidir.

ÖĞRENME TARİHİ            : 25.03.2013

AÇIKLAMALAR: Müvekkil sendika 4688 sayılı kanunun 5. maddesine göre çıkarılmış bulunan hizmet kolu yönetmeliğinde yer alan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında örgütlüdür. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında müvekkil sendikanın üyesi çok sayıda sağlık teknisyeni, diş protez teknisyeni ve laborant unvanlı kadrolarda bulunan yardımcı sağlık personeli üyesi vardır. Dava konusu düzenleme bu kişilerin ortak menfaatini ihlal ettiğinden iş bu davayı açmak gerekmiştir.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19.03.2013 tarih ve 37106781/903/13159 sayılı kadro dereceleri konulu genel yazısında kadro dereceleri hakkında açıklama yapılarak 6428 sayılı kanunun 22. maddesinin uygulanması ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Buna göre ebe-hemşire ve sağlık memuru olanların dereceleri (1-12) olarak belirtilmiş, ancak aynı şekilde sağlık meslek lisesi mezunu olan sağlık teknisyeni, diş protez teknisyeni ve laborant unvanlı olanların dereceleri (3-12) olarak belirtilmiştir (EK 1). Bu durum eşitlik ve hakkaniyete aykırı görüldüğünden dava açmak gerekmiştir.

ANAYASAYA AYKIRILIK VE İPTAL SEBEPLERİ: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında halen görev yapan sağlık meslek lisesi mezunu olan onbinlerce ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, diş protez teknisyeni ve laborant unvanlı kadro bulunmaktadır. Bu kişilerin kadro dereceleri düzenlenirken ebe, hemşire ve sağlık memuru olanların dereceleri (1-12) olarak belirtilmiş, ancak sağlık teknisyeni, diş protez teknisyeni ve laborant unvanlı olanların dereceleri (3-12) olarak düzenlenmiştir. Unvanı belirtilen 6 kadronun görev ve sorumlulukları hemen hemen birbirine yakın ve eşdeğerdedir. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde bu unvanların görev ve sorumlulukları sayılmış olup, bunların tamamının yardımcı sağlık personeli olarak düzenlendiği anlaşılacaktır. Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6. maddesinde de bu unvanlar unvan değişikliğine tabi kadrolar olarak sayılmıştır.

657 sayılı kanunun 36. maddesinde de sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı belirtilirken bu kadrolar sayılmıştır. 1219 sayılı kanunun ek 13. maddesinde de meslekler tanımlanırken anestezi teknisyeni/teknikeri, tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri, tıbbı protez ve ortez teknisyeni/teknikeri aynı fıkralarda birlikte tanımlanmışlardır. Ayrıca tıbbi laboratuar teknisyeni meslek olarak tanımlanmış ve sağlık meslek liselerinin tıbbi laboratuar programından mezun oldukları açıkça belirtilerek fiili karşılığı olan laborantı tarif etmiştir.

Esasında sağlık alanında görev yapan mesleklerin tamamının meslek tanımlarının bir bütün olarak yapılmayışı nedeniyle kadrolar düzenlenirken keyfi düzenleme yapılmasına da imkan tanımıştır. 1219 sayılı kanunun ek 13. maddesi ile bazı meslek grupları tanımlansa da eksiklik giderilememiştir. Sağlık meslek lisesi mezunu olan ebe, hemşire ve sağlık memurları için 1. dereceli kadroya kadar inme şansı tanınırken, aynı liseden mezun olan ama bölümü farklı olan sağlık teknisyeni, diş protez teknisyeni ve laborant unvanı olanların dereceleri 3. dereceye kadar indirilip daha aşağıya inememeleri tam bir çelişki yaratmaktadır.

Bilindiği gibi Anayasanın 2. maddesi sosyal hukuk devletini tanımlamıştır. Anayasa Mahkemesinin bir çok kararında Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün kuralları ile kendini bağlı sayan ve yargı denetimine açık olan devlet biçiminde tanımlamıştır.

Anayasa Mahkemesinin bir çok kararında Anayasanın 10. maddesinde yer verilen eşitlik ilkesinin hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusu olduğu, bu ilkenin hukuksal eşitliği öngördüğü, eşitlik ilkesinin amacının aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemek olarak düzenlemiştir. Bu ilke ile aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin ihlali yasaklanmıştır.

Dava konusu genel yazı ve dayanağı 6428 sayılı kanunun 22. maddesinde yer alan düzenleme ile sağlık meslek lisesi mezunu olan ebe, hemşire ve sağlık memuru unvanlı olanların derecelerinin (1-12) olarak belirlenmesi yanında, sağlık teknisyeni, diş protez teknisyeni ve laborant unvanlı olanların derecelerinin (3-12) olarak belirlenmesi Anayasanın 2. ve 10. maddelerine açıkça aykırıdır. Bu nedenle dava konusu genel yazıdaki düzenleme iptal edilmesi ve dayanağı 6428 sayılı kanunun 22. maddesinin söz konusu düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması gerekmektedir.

Yukarıda izah edildiği üzere Anayasaya aykırılık iddiamız ciddidir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması gerektiği kanaatindeyiz.

HUKUKSAL SEBEPLER: Anayasa, Danıştay Kanunu, İYUK, 657 sayılı kanun, 1219 sayılı kanun, Sağlık Bakanlığı ilgili yönetmelikleri, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve diğer mevzuat.

DELİLLER: Ekteki belgeler ve diğer deliller.

İSTEM SONUCU: Dava konusu Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19.03.2013 tarih ve 37106781/903/13159 sayılı kadro dereceleri konulu genel yazısının 2. paragrafında geçen “sağlık teknisyeni, diş protez teknisyeni ve laborant unvanlı olanların dereceleri (3-12) …” ibaresinin iptaline ile bu düzenlemeye dayanak olan 6428 sayılı kanunun 22. maddesinde geçen, “sağlık teknisyeni, diş protez teknisyeni ve laborant unvanlı olanların dereceleri (3-12) …”   ibarenin Anayasa’nın 2 ve 10. maddelerine aykırı olması nedeni ile iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına, yargılama harç ve giderleri ile avukatlık vekalet ücretinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı ile dilerim. 15 Mayıs 2013

 

                                                                                             

Av. Öztürk Türkdoğan

 

EK: Onanmış Vekaletname

       1

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]