Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20.03.2013 tarih ve 23207 sayılı damga vergisi konulu Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na göndermiş olduğu yazı hakkında açıklamada bulunacaktır.

Gelir idaresi Başkanlığının yazısında aile hekimlerinden ve aile sağlığı elemanlarından ne şekilde sözleşme bedeli karşılığı damga vergisi alınacağı uzun uzun anlatıldıktan sonra 488 sayılı damga vergisi kanunun 6322 sayılı kanunun 17. maddesi ile yapılan değişikliğinden sonra Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmelerinden 15.06.2012 tarihinden itibaren damga vergisi alınmayacağı belirtilmiştir. Aynı yazıda 15.06.2012 tarihinden önceki dönemde alınan damga vergileri ile ilgili olarak yapılan düzeltme taleplerinin bizzat damga vergisini tahsil eden ilgili saymanlıklar tarafından yerine getirilmesinin uygun olduğu belirtilmiştir.

Bu durumda; kendisinden sözleşme karşılığında damga vergisi alınan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının çalıştıkları dönemde sözleşme yaptıkları yerde kendilerinden damga vergisi tahsil eden saymanlıklara alınan damga vergisinin geri ödenmesi ile ilgili düzeltme dilekçesini vermeleri gerekmektedir. Bu dilekçe verildikten sonra 30 gün içerisinde düzeltme talebi kabul edilmez ise ikinci 30 gün içinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayet dilekçesi yazılarak düzeltmenin yapılması ve alınan damga vergisi tutarının geri ödenmesi talep edilmelidir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 30 gün içerisinde ödemeyi yapmaz ya da olumlu yanıt vermez yada hiç cevap vermez ise ikinci 30 gün içinde damga vergisinin alındığı yer vergi mahkemesine dava açılmalıdır. Örnek dilekçeler ekte yer almıştır.

İlgi yazımızda da belirtildiği gibi bu işlemlerle ilgili olarak zaman aşımı süresi 5 yıldır. Dolayısıyla üyelerimiz bir müddet daha bekleyip sendikamızın açtığı davanın ilk aşamasının sonuçlanmasını bekleyebilirler. Ekteki Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yazısından düzeltmelerin kabul edilip fazla alınan damga vergisi tutarının geri ödenmesi ile ilgili açık hüküm yoktur. Bu nedenle düzeltme taleplerinin kabul edilmeme ihtimali vardır.

Ekte damga vergisinin kesildiği saymanlık müdürlüğüne verilecek düzeltme dilekçesi, bu dilekçe üzerine talep kabul edilmez ise Gelir İdaresi Başkanlığına verilecek şikayet dilekçesi bulunmaktadır.

Düzeltme dilekçesi verilmeden önce sözleşme yapıldığı zaman sözleşme bedeli karşılığı alınan damga vergisi tutarını gösteren bir belgenin eklenmesi faydalıdır. Dilekçede düzeltilmesi istenen miktar tam olarak yazılmalıdır.

Yukarıda ki açıklamalar dikkatle değerlendirilmelidir. Çünkü, zaman aşımı süresi henüz dolmamıştır. Bu nedenle acele edilmemelidir. Düzeltme dilekçesi verildikten sonra süreç mutlaka işletilmelidir. Aksi taktirde hak kaybı yaşanabilecektir.

 

EK 1- DÜZELTME DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

…………………………. Saymanlık Müdürlüğü’ne

İlgi: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20.03.2013 tarih ve 23207 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na gönderdiği yazı uyarınca düzeltme hakkında dilekçemdir.

Halen ……………………………… Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapmaktayım. 15.06.2012 tarihinden önce ………………………… Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapmaya başladığımda şahsımla imzalanan aile hekimliği sözleşmesi uyarınca tarafımdan …………………-TL hizmet sözleşmesi bedeli karşılığında damga vergisi resen tahsil edilmiştir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgide belirtilen yazısı uyarınca düzeltme işlemi yapılarak tarafımdan resen tahsil edilen …………………..-TL’nin tarafıma geri ödenmesi için gereğini arz ederim. …/…/2013

 

 

                                                                                                          ADI SOYADI

                                                                                                                 İmza

 

EK: Maliye Bakanlığı Yazısıİçin >>>

 ADRES

TC No.

Banka Hesap No:

 

 

EK 2 – ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 

MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

………………………… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: ……………….. Saymanlık Müdürlüğü’ne yaptığım düzeltme başvurusunun kabul edilmemesi işleminin şikayeti yolu ile kabulü istemidir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20.03.2013 tarih ve 23207 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na gönderdiği yazı uyarınca …………………… Saymanlık Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduğum düzeltme talebimin kabul edilmemesi üzerine iş bu şikayet dilekçesi yazılmıştır.

Halen ……………………………… Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapmaktayım. 15.06.2012 tarihinden önce ………………………… Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapmaya başladığımda şahsımla imzalanan aile hekimliği sözleşmesi uyarınca tarafımdan …………………-TL hizmet sözleşmesi bedeli karşılığında damga vergisi resen tahsil edilmiştir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yukarıda belirtilen yazısı uyarınca düzeltme işlemi yapılarak tarafımdan resen tahsil edilen …………………..-TL’nin tarafıma geri ödenmesini talep ettim. Ancak talebim kabul edilmemiştir.

Düzeltme talebimin şikayet yolu ile kabul edilip ……………………..-TL’nin tarafıma ödenmesi için gereğini arz ederim. …/…/2013

 

 

                                                                                                          ADI SOYADI

                                                                                                                 İmza

ADRES

TC No.

Banka Hesap No:EK 4- 19 Aralık 2012 tarihli Şube/Temsilciliklere Gönderilen İlgi Yazımız.

Şubelerimizden ve üyelerimizden genel merkezimize gelen bilgilere göre Aile Hekimliği Derneği’nin aile hekimlerinden alınan sözleşme bedeli karşılığı damga vergisi kesintilerinin geri alınması ile ilgili dernek avukatları üzerinden bir hukuksal süreç başlattığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda gerekli değişiklik yapılmış olup, artık sözleşme bedeli karşılığı aile hekimlerinden, aile sağlığı elemanlarından, sözleşmeli personelden ve 4/C’li geçici personelden damga vergisi alınmamaktadır.

Sendikamız aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarından hizmet sözleşmesi karşılığı damga vergisi alınmasına dair Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Daire Başkanlığı’nın 19.12.2011 tarih ve 37895 sayılı genel yazısının iptali için 6 Ocak 2012 günü Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açmıştır. Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 2012/79-66 sayılı kararı ile dava dosyası karar verilmek üzere Danıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir. Danıştay 5. Dairesinin 2012/3554-5092 sayılı kararı ile dava dosyası Ankara İdare Mahkemesi’ne geri gönderilmiştir. Ankara 4. İdare Mahkemesi 2012/1370-1225 sayılı kararı ile dava dosyasını karar verilmek üzere Ankara Vergi Mahkemesi’ne göndermiştir. Ankara 1. Vergi Mahkemesi 2012/2190-2146 sayılı kararı ile görev yönünden görevsizlik verip dava dosyasını Danıştay Başkanlığı’na göndermiştir. Görüldüğü gibi önemli bir konuda açtığımız bir davada yargının oyalayıcı tutumu karar verilmesini geciktirmektedir. Ancak süreç hukuk büromuzca takip edilmekte olup, kısa süre içerisinde Danıştay veya ilgili mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma ile ilgili bir karar verileceğini düşünmekteyiz. Açtığımız bu davada, esastan iptal kararı çıktığında, bu karara dayanarak aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları kendilerinden alınan damga vergisinin geri ödenmesini talep edebilirler. Talepleri kabul edilmez ise süresi içerisinde dava açıp kazanabilirler.

Aile Hekimliği Derneği’nin belirtmiş olduğu konu ile ilgili emsal olabilecek bir karar elimize ulaşmamıştır. İnternet ortamında dolaşan mahkeme kararlarının tamamı kendisinden hizmet sözleşmesi karşılığı damga vergisi kesilen aile hekimlerinin süresi içerisinde açıp kazandıkları davalardır. Dolayısıyla Aile Hekimliği Derneği’nin önerdiği yöntem ile ilgili henüz bir emsal karar yoktur. Bu yöntemin ne olduğunu belirtirsek;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 116. maddesinde vergi hatasının vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması biçiminde tanımlandığı, 117. maddesinde matrah hatasının vergi miktarında hata ve mükerrer vergi istenilmesi gibi hesap hataları olarak tanımlandığı, 118. maddesinde ise mükellefin şahsında, mükellefiyette, konuda ve vergilendirme döneminde yapılan hataların vergilendirme hataları olarak düzenlenmiştir.

213 sayılı kanunun 122-124. maddelerinde hatalı alınan vergilerin düzeltme ve şikayet yoluna başvurularak geri alınabilmesi düzenlenmiştir. Bunun içinde ilgili kanunun 117-118. maddelerinde tanımı yapılan bir hatanın yapılmış olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu durumda vergilendirme hatalarının önce düzeltme yolu ile Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili il gelir müdürlüğünden geri istenmesi, düzeltme talebi kabul edilmez ise düzeltmeyi kabul etmeyen gelir müdürlüğünün Maliye Bakanlığına şikayet edilerek, şikayet yolu ile hatalı verginin geri istenmesi sağlanmalıdır. Maliye Bakanlığı da şikayet yolu ile hatalı vergiyi geri ödemez ise süresi içerisinde vergi mahkemesine dava açılmalıdır. Vergi işlemlerinde süreler 30 gündür.

Aile Hekimliği Derneği bu yöntemle damga vergilerinin geri alınabileceğini belirtmektedir. Yukarıda da açıklandığı gibi bu konu ile ilgili emsal olabilecek mahkeme kararı yoktur. Kararlar süresinde açılan davalarla ilgili verilen kararlardır. Hatalı verginin düzeltme ve şikayet yolu ile geri istenmesinde zaman aşımı süresi 5 yıldır. Kişiler geriye dönük 5 yıllık süre içerisinde kendilerinden hatalı alınan vergileri düzeltme ve şikayet yolu ile talep edip vergi mahkemesine dava açabilirler.

Bu açıklamalar ışığında;

1-    5 yıllık zaman aşımı süresi gözetilerek sendikanın açtığı davanın sonucu beklenebilir. Bu dava kazanılırsa bu dava emsal gösterilerek, damga vergilerinin geri alınmasında hukuksal dayanak oluşturulabilir.

2-    Bu davayı beklemeyip, yukarıda anlatıldığı gibi 213 sayılı kanunun 122-124. maddeleri uyarınca düzeltme ve şikayet yolu ile başvuru yapıp dava açmak isteyen üyelerimize hukuksal açıdan dilekçe bazında gerekli yardımlar yapılacaktır. Ancak bu süreçle ilgili Aile Hekimleri Derneği gibi garanti verilmesi söz konusu değildir. Çünkü Gelir Vergisi Kanununun %35’lik dilimini iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca kendilerinden hatalı vergi alındığını ileri süren mükelleflerin açtığı davalar, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen çoğunlukla redle sonuçlanmıştır. Bu süreç devam etmektedir.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]