Sayın Bakan, Gözümüz Kulağımız Sizde

Tüm Sağlık Çalışanlarının Acil Talepleri Var

 

Sağlıkçılar olarak 2013’e; yeni yıla yeni bir Bakan’la girdik. Öncelikle Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na iyilik ve sağlık dileklerimizi iletiyoruz.

Hekim, hemşire, taşeron olmak istemeyen sağlık çalışanıyla, diş hekimi, eczacı, laboratuvar ortakaciklama04.03.2013teknisyeni, radyoloji teknisyeniyle, burada hepsini sayamadığımız, tüm sağlık çalışanları olarak Bakan’dan acilen iyileştirici düzenlemeler bekliyoruz.

Yeni her zaman için bir beklenti, bir umut’tur.

2013 başında Türkiye’de hekimi, hemşiresi, taşeron çalışanı, diş hekimi, eczacısı, laboratuar teknisyeni, radyoloji çalışanı, tekmil sağlık çalışanları olarak bıkkın, yorgun, mutsuz, tükenmiş, kırgın, örselenmiş durumdayız.

Kısacası bir önceki Sağlık Bakanı gitti ama arkasında bir sağlık çalışanı enkazı bıraktı: Moralsiz, haksızlığa uğramış, yıpranmış, özlük hakları iyileştirileceğine her geçen gün tırpanlanan, en fazla taşeronun çalıştırıldığı ve hepimizin taşeronlaştırılmasının, güvencesizleştirilmesinin hedeflendiği bir süreçteyiz.

Somut beklentimiz var, o nedenle gözümüz kulağımız Sayın Dr. Müezzinoğlu’nda.

Biz sağlıkçıyız, lafı uzatmak, dolandırmak yok bizde; açık sözlüyüz:

Biz, Sayın Sağlık Bakanı’ndan somut iyileştirmeler ve takvim beklerken en öncelikli somut icraat olarak sadece “küstürülmüş öğretim üyelerinin geri kazanılması”ndan bahsetmesini kabul edilemez buluyoruz.

Ne hekimler sadece tıp fakültesinden ayrılmış/küstürülmüş öğretim üyelerinden ne de sağlıkçılar sadece hekimlerden ibarettir.

Tıp fakültesi öğretim üyeleri hepimizin takdir ettiği ve edilmesi gereken hekimlerdir. Ancak herkes bilir ki sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir. Sağlık Bakanı’nın sorumluluğu bütün bir sağlık ekibinedir; küstürülmüş/kaybedilmiş olanlar hemşiresinden acil tıp teknisyenine, acil hekiminden kurum hekimine, eczacısından diş hekimine, radyoloji teknisyeninden laboratuvar teknisyenine, ayın sonunu getiremeyen, kredi kartı borcuyla evini döndüren, haciz/icra gelen bütün sağlık çalışanlarınadır.

Yeni Bakan’ın işi hem çok zordur, hem de çok kolaydır.

Zor, çünkü sadece küstürülmüş hocalarla sınırlı ifadeleri ve hala bütün sağlık çalışanlarını kapsayan somut bir iyileştirmeden bahsetmemesi nedeniyle çok endişeli, çok tedirginiz; beklentimiz/sabrımız tükeniyor.

Kolay, çünkü taleplerimiz çok makul, bütünüyle gerçekleştirilebilir; hele de tek parti iktidarında, hele de diğer partiler de taleplerimizi destekliyorken. Yani tek engel, olursa, kendileri olacak; bizlerin lehine bir şey yapmak istememeleri olacak.

Bizler sağlıkçıyız, işimizi en iyi şekilde, insanca çalışma koşullarında yapmak, güvenceli bir gelecek istiyoruz, hakkımızı istiyoruz.

Bütün sağlıkçılar olarak diyoruz ki:

İşte acil taleplerimiz, 4 Mart Pazartesi’den başlayarak Ankara’da Sayın Bakanı da davet ederek, talebin gerekçesini de bizzat yerinde göstererek, açıklamalar yapacağız, her gün aşağıdaki acil taleplerimizden en az birisine yanıt bekliyoruz.

Eski Bakan gibi bu haklı ve acil taleplerimize yanıt vermeyerek 3 günde, hızla eskimeyin, istiyoruz.

Bütün kırgınlığımıza, örselenmişliğimize rağmen taleplerimiz elimizde, elimizi uzatıyoruz, tutacak mısınız?

 

 

 

 

 

 

 

14 MART’A 14 ACİL TALEP

 

1-     Emekli sağlık çalışanı ücretleri acilen iki katına çıkarılmalıdır.

2-     Sağlık çalışanları arasında dayanışma yerine rekabete yol açan, işimizi değersizleştiren ve hastaları “puan”a dönüştüren mevcut “performansa göre ücretlendirme” sisteminden ivedi olarak vazgeçilmelidir. Kamuda çalışanların ücretleri, iş güvenceli tek bir işte çalışarak insanca yaşamaya, mesleki gelişimi sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak biçimde düzenlenmelidir.

3-     Sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkını güvence altına alacak düzenlemeler ile sağlık ortamlarının şiddetten arındırılması için Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan öneri doğrultusunda Türk Ceza Kanunu’nda gerekli değişiklik yapılmalıdır.

4-     Hekimleri ve sağlık çalışanlarını kamuoyu ve hastalar nezdinde küçük düşürücü tutum ve söylemlere son verilmeli; Alo 184 Sabim Hattı’nın faaliyetleri öncelikle durdurulmalı, gerçek anlamda hasta haklarını önceleyerek çalışan bir hattın kurulması sağlık çalışanlarının örgütleriyle ortak çalışma yürütülerek sağlanmalıdır.

5-     Hastalara yeterli süreyi ayırabilmek başta olmak üzere işimizi nitelikli ve hizmetin gereklerine uygun yapabilmemize ilişkin mesleki tanımlama düzenlemeleri yapılmalı, kamuda ve özel sektörde hastalara yirmi dakikadan daha kısa süre içerisinde hekim randevusu verilmemelidir.

6-     Birinci basamakta çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliklerine son verilmeli; ASM, TSM, kurum hekimlikleri, SHÇEK’te çalışanların tamamı iş güvencesine kavuşturulmalıdır.

7-     Özel sağlık kuruluşlarında çalışanların sözleşmelerinde sendika/meslek örgütleri taraf olarak kabul edilmeli; işten çıkarmalar Sağlık Bakanlığı ve ilgili sendika/meslek örgütünün iznine bağlı olmalıdır.

8-     Sağlık alanında çalışmayı ve işyeri hekimliğini taşeronlaştıran; sağlıkçıların her düzeydeki eğitimini (işyeri hekimi, hemşire v.d.) yetkin olmayan özel sektör girişimlerine açan, sendika ve meslek örgütlerinin yetkilerini yok eden, ilgili dernekleri muhatap almayan uygulamalar ivedi olarak durdurulmalıdır.

9-     Mesleki, kişisel ve ailevi yaşamı olumsuz etkileyen mecburi hizmet ve geçici görevlendirmeler başta olmak üzere çalışma yaşamındaki anti demokratik uygulamalar kaldırılmalıdır.

10- Bütün sağlık çalışanlarının nöbet ertesi izin hakkı istisnasız olarak uygulanmalı; 40 saatlik haftalık çalışma süresi, nöbetler de dahil olmak üzere 56 saati geçmemelidir. Radyasyon çalışanlarının çalışma süresi haftalık 25 saate yeniden indirilmelidir. Normal poliklinik hizmetleri için vardiyalı çalışma uygulamaları kaldırılmalıdır.

11- Kamu sağlık kurumlarında sözleşmeli, döner sermayeden sözleşmeli, vekil, taşeron işçisi adı altında her tür güvencesiz çalıştırmaya, esnek-kuralsız, fazla çalıştırma ve angaryaya son verilmeli; taşeron şirket çalışanları da içinde olmak üzere sağlık çalışanlarının tamamı devlet memuru statüsüne kavuşturulmalıdır.

12- Ülkemizde sağlık insan gücünün planlanması ilgili tarafların katılımıyla bilimsel olarak yapılmalıdır.

13- Eğitim aldığımız kurumlar ehil ellerde olmalı, mesleklerimiz dışından insanların mesleğimizin niteliği ve niceliği hakkında kararlar almasına imkan veren düzenlemelere son verilmeli, nitelikli eğitim için gerekli süre ve koşullar meslek örgütlerinin de görüşleri alınarak belirlenmelidir. Mevcut okulların öğretim elemanı, donanım v.b. eksiklikleri giderilmeli; kapasitelerinin üzerinde öğrenci alımına son verilmelidir. Tıp fakülteleri hastanelerinin ekonomik, yönetsel ve akademik özerkliği korunmalıdır.

14- Sağlığı ticarileştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran, eşit-ücretsiz-nitelikli sağlık hizmetinin önündeki öncelikli engel olan sağlıktaki bütün katkı-katılım payları ve ilave ücretler kaldırılmalıdır.

                                                                                                                                                  

Türk Tabipleri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Türk Hemşireler Derneği

Türk Psikologlar Derneği

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği

 

Sayın Bakan’ın da Davetli Olduğu “Yerinde Tespit” Basın Açıklaması Tarihleri:

4 Mart Pazartesi
Saat: 12:30
“Boş senet, kölelik düzeni”
Yer: Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önü

6 Mart Çarşamba
Saat 12:30
“Günde 230 hasta bakılır mı? Dinlenmeden 36 saat çalışılır mı?”
Yer: Ankara Numune Hastanesi önü

7 Mart Perşembe
Saat: 12:30
“Bu yük nasıl kaldırılır?”
Yer: Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi önü

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]