İzmir şubemiz 12 Ocak 2013  cumartesi günü önümüzdeki dönemin yol haritasını çıkarmak için çalıştay düzenledi.

Çalıştayda işimize, iş güvencemize, hastanelerimize ve geleceğimize sahip çıkan,Kamu Hastane Birlikleri, Kamu Özel Ortaklığı ve Sağlıkta calistayizmir1gelinen son durumun çalışma yaşamı üzerine etkileri, Nasıl bir mücadele, Nasıl bir örgütlenme konuları tartışıldı.

 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 20 Mayıs Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya  yaklaşık yüz ellinin üzerinde sağlık ve sosyal hizmet emekçisi  katıldı.

 Kolaylaştırıcılığını Dr.Zeki GÜL’ün yaptığı çalıştayın ilk bölümünde

 Avrupa ve Dünyada sağlıkta dönüşümün üniversite hastanelerine etkisi

Prof Dr. Cem TERZİ –

Kamu Hastane Birlikleri

Dr. Ergün DEMİR

Kamu Özel Ortaklığında gelinen son aşama   

Av. Özgür ERBAŞ

 Performansa dayalı çalışma sistemi ve sağlık emekçilerinin geleceği

 Doç. Dr. Cavit Işık YAVUZ

 Gündemde bulunan konular hakkında sunular yaptılar ve bilgi paylaşımında bulundular.

 Kolaylaştırıcılığı Dr. Fatih SÜRENKÖK’ün yaptığı Çalıştayın ikinci bölümü SES İzmir Şube başkanı Dr. Veli ATANUR’un konuşmasıyla başladı vecalistayizmir2 İzmir yerelinin pratik planlanması ve önümüzdeki dönemin yol haritası konu başlıkları tartışıldı.

Yeni istihdam modelinin sağlık alanındaki çalışma yaşamı üzerine etkileri.

”          Nasıl bir mücadele.

”          Nasıl bir örgütlenme ve buna dair İzmir yerelinin pratik planlanması.konuları ile

tebliğler ve pratik mücadeleye ilişkin önerilerin sunulması ile devam etti.

 Çalıştaya katılan ve söz alan,

   Sağlık sisteminin görünmeyen mağdurları uykusuz, yorgun, ancak inançlı ve kararlı olan asistan hekimler,

Ucuz işgücü olarak algılanmaya,sistemin tüm angaryasını omuzlarında taşımaya,

36 saate varan nöbet sürelerine,gittikçe kesilen ücretlerine,uzmanlık eğitimi haklarının ihlal edilmesine,örgütlü taciz ve mobbinge, asistan hekim emeğinin adaletsizce ve insafsızca sömürülmesine, değersizmiş gibi gösterilmesine ve görev yapamaz hale getirilmesine,

iş huzurunun köküne kibrit suyu döken performans sistemine karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirttiler.

   Sağlıkta dönüşüm ve KHB lerinin hemşirelik mesleği üzerine etkileri konulu tebliğde ise Performansa dayalı ek ödeme sistemi ile başlayan KHB ile devam eden, tıbbi gereklilik yerine puan üzerinden yapılan işlemler hemşirelerin iş yükünü olabildiğince arttırdığını, Geçmişte hasta bakım sanatı olarak tanımlanan hemşireler mesleğini yapamaz hale getirmiştir. Gerçek mesleğini icra edemeyen hemşireler, sırtında her türlü angaryayı taşıyan, sekreterlik işlerini yapan birer köleye dönüştürüldüklerini belirterek, hemşirelerin içinde bulunduğu mutsuz çalışma ortamı ortada olduğunu ifade ederek. Aşırı iş yükü, düşük ücretler, gelecek kaygısı, iş güvencesinin ortadan kaldırılma çabaları, re’sen tayinler, artık bir eziyete dönmüş olan geçici görevlendirilmeler, yönetici baskıları, taraftar sendikaya geç baskıları ve tehditler, sıradanlaşan şiddet vb. meslekten soğumaya yol açtığını belirttiler.

 Çalıştayın en heycanlı sunumunu sağlık öğrencileri yaparak salonda uzun süre alkışlandılar.öğrencileryeni liberal evrede devletin küçütülmesi,hemen her alanda serbes piyasa düzeni doğrultusunda üniversitelerin ticarileştirilmesi,bolongo süreci,YÖK yasasınında kamusal hizmetlerin piyasaya açılma süreci olduğunu belirterek,ferman tayibinse üniversiteler bizimdir diyerek zulme direnen ODTÜ lü öğrencilere selam calistayizmir3göndererek çözümün zulme karşı isyanda olduğunu belirtiler.

Çalıştaya katılan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ayrıca;

Sağlıkta özelleştirmenin son adımları olan Kamu Hastane Birlikleri ve Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı Kanun Tasarısı’na karşı bir an önce gaz alan değil,talepleri net ve somut olan birleşik mücadele programına ihtiyaç olduğu,

Hangi meslek örgütü veya sendikaya üye olursa olsun iş güvencemizi ve geleceğimizi elimizden almak isteyen bu uygulamalara karşı bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin birlikte mücadelesi için çaba gösterilmesi,

Kamu Hastane Birlikleri ve CEO’ların icraatlarının yakından takip edilmesi,

Kamu Hastane Birlikleri’yle birlikte baskı, sürgün, geçici görevlendirme, vb. uygulamalara karşı, işyeri örgütlenmelerinin ve birimlerdeki mücadelelerin güçlendirilmesi,tepkisel ve günü kurtaran eylemlerle değil demokratik fiili mücadele ile karşılık verilmesi,

Topluma yönelik bilgilendirme çalışmaları için hastane bahçelerinde çadırlar kurulmasını, standlar açılmasını,

Esnek ve güvencesiz çalışmaya karşı iş güvencesi,

Performans çöpe emekliliğe yansıyan temel ücret ve sağlık hizmet tazminatı,

Sağlık hakkı talebinin bir adım öne çıkaran,

İtaat eden ve boyun eğen değil, hakkını arayan ve mücadeleyi çalıştıkları birimde yükselten ve bu mücadeleyi sağlık hizmeti alanlarla birleştiren, bütünlüklü sağlık hakkı mücadelesine çeviren birleşik bir mücadele programı çıkarma talebi vurgulanarak çalıştay sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde yayınlanacağı belirtildi.

 Çalıştay sonuç metni daha sonra yayınlanacaktır.

SES İZMİR ŞUBE

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]