Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan işyeri temsilcimiz Kevser Çelik’in geçici görevlendirmesi DEnizli Şubemizin hukuki girişimleri sonucu iptal edildi.
 

 

T.C. DENİZLİ İDARE MAHKEMESİ ~^ Esas No : 2012/417 Karar No: 2012/1010

 

 

DAVACI_____________________ : Kevser ÇELİK

VEKİLİ______________________ : Av. Uğur DİDİN

Sırakapılar Mah. Şehit Şükrü Sok. DoluelApt .Kat:3 D:6

Merkez/DENİZLİ

DAVALI_____________________ : Denizli Valiliği – Merkez/DENİZLİ

İSTEMİN ÖZETİ______________ :Denizli İl Sağlık Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol

işletmeni olarak görev yapan davacının, 16.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasmda Denizli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında geçici görevlendirilmesine ilişkin tesis edilen 31.01.2012 tarih ve 3303 saydı Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü işleminin; davacının 22 ydhk Devlet memuru olduğu, davacının KESK’e bağlı SES sendikasının işyeri temsilcisi olduğu, aynı işyerinde davacı ile aynı görevi yapan yaklaşık 50 veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görev yaptığı, yapılan görevlenclirmenin gerekçesinin açıkça belirtilmediği, hukuka aykırı olduğu, davacıdan daha kıdemsiz çalışanların olduğu, davacının cezalandırılmasına yönelik olarak tesis edildiği ve telafisi imkansız zararların ortaya çıkacağı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ________ :T)ava konusu işlemin yürülükte bulunan mevzuat uyarınca

kamu yaran ve hizmet gerekleri gözetilerek tesis edildiği, hukuka uygun olduğu, davacının sendikal görevinin dava konusu işlemin tesisinden sonra başladığı ve dava dilekçesinde ileri sürülen hususların hukuki dayanağının bulunmadığı belirtilerek davarım reddine karar verilmesi gerektiği savunulmuştur.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Denizli İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek şin gereği görüşüldü: Dava; Denizli İl Sağlık Müdürlüğünde veri haznlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, 16.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasmda Denizli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfinda geçici görevlendirilmesine ilişirin tesis edilen 31.01.2012 tarih ve 3303 sayılı Denizli Valiliği II Sağlık Müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 saydı Devlet Memurlan Kanununun “Kurumlararası Geçici Süreli Görevlendirme” başlıklı Ek 8.maddesinde: “Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıklan kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlannda aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

 

d)Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katma kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

  1. f)Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır. …” hükmü yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinde, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Yataklı Tedavi Hizmetler Şube Müdürlüğü’ndeveri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmakta olan davacının, Denizli Sosyal Yardımlaşma ve Dayamşma^fVakl^^^ihtiyaç olduğu gerekçesiyle 16.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasmda yaMaşık-Ölarak brryiyüreyle geçici görevlendirilmesi üzerine yapılan itirazın 24.01.2012 tarih ve 2377 sayılı işlemle reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Yataklı Tedavi Hizmetler Şube Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının muvafakati alınmadan ve diğer çalışanlar da dikkate alınmak suretiyle eyliyet, liyakat ve kıdem gibi objektif kriterler dikkate alınmaksızın, 16.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında Denizli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında hizmetine ihtiyaç olduğu gerekçesiyle yaklaşık olarak bir(l) yıl süreyle geçici olarak görevlendirildiği görülmüştür.

Bu durumda, il içi görevlendirmelerin altı(6) ayı geçemeyeceği ve memurun mavafakatının alınması gerektiği yönündeki mevzuat hükmü dikkate alınmaksızın tesis edilen daya konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan toplam 136,40.-TL yargılama gideri ile AAÜT uyarınca belirlenen 600,00.-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleşince davacıya iadesine, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren otuz(30) gün içerisinde Denizli Bölge İdare Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere, 11.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.YARGILAMA GİDERLERİ: Başvurma Harcı: 21,15.-TL Karar Harcı : 21,15.-TL Y.D. Harcı : 34,80.-TL Vekalet Harcı : 3,30.-TL Posta Gideri     : 56,00.-TL

Uye

Yunus Emre GÜNEŞ 124803


TOPLAM       :136,40.-TL

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]