23.06.2011 tarihinde İ.Ü. Sağlık kurumlarında,
performansa dayalı döner sermaye uygulamasından vazgeçilmesi, talepleri ile
yaptığımız iş bırakma ve Rektörlük yürüyüşü sonrası Şube Başkanımız Ersoy
ADIGÜZEL, Şube Sekreterimiz Sakine GÜCÜYETER, Şubemizin bir önceki Başkanı Av.
Songül BEYDİLLİ ve İ.T.F Reanimasyon A.B.D. Asistanı Sendikamız üyesi ve
İstanbul Tabip Odası Asistan Hekimler Komisyonu üyesi Dr.Mesut YORNUK’tan
oluşan Sendikamız heyeti ile; Üniversite Genel Sekreteri Yusuf AKÇA’nın da
hazır bulunduğu halde, Rektör Yrd. Prof.
Dr. Ahmet Cevat ACAR arasında yapılan görüşmenin içeriği ve sonuçları
aşağıdadır.

* Rektör tarafından, Döner sermaye dağıtımında, performansa
dayalı sisteme geçilmeden önce aldığımız döner sermaye miktarların altına
düşülmeyeceği sözü verildiği hatırlatılarak; öncelikle performans uygulamasının
başlamasıyla uğranılan zararların  giderilmesi talep edilmiş; Rektör Yardımcısı, böyle bir söz verildi
ise yasal çerçevelerde bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etmiş; ancak tek
başına karar vereceği bir durum olmadığını ve konuyu Üniversite yönetimine
sunarak, değerlendireceklerini söylemiştir.

* Sendikamızın, özü kar ve işlem sayısı olan performans
sistemine karşı olduğu ve ayrıca, uygulamada izahı mümkün olmayan
eşitsizlikler-ayrımcılıklar olduğu belirtilmiş; performans uygulamasından
vazgeçilmesi istenmiş; asıl talebimizin, temel maaşların yükseltilmesi olduğu, bunu
hükümetten istediğimiz belirtilerek; bu talebimiz gerçekleşene kadar; döner sermayelerin,
en az performans sistemi uygulamasından önceki kadar, yasada belirtilen üst
sınırdan, ayrımcılık yapılmadan ödenmesi 
talep edilmiştir.  Rektör Yardımcısı, sistemin bazı yönlerine
kendilerinin de katılmadıklarını, ancak bu sistemin uygulanmasının yasal
zorunluluk olduğunu; sistemin özünden vazgeçilmeden, aksayan yanları düzeltmek
için çaba harcayacağını belirtmiştir.

*Performans sistemi ile birlikte yoğunlaşan kayıt
işlemleri nedeni ile, hastalara ayrılan zamanın azaldığı ve angarya çalışmanın
arttığı belirtilerek, kayıt işlemleri için tıbbi sekreter alımı talep edilmiş; Rektör Yardımcısı,  bununla ilgili çalışma yapacaklarını
söylemiştir.

*Personelin izin kullanamaz hale geldiği
belirtilerek, izin ve raporlu dönemde, döner sermaye kesintisi yapılmaması
talep edilmiş, Rektör Yardımcısı, yasal
düzenleme nedeni ile, mümkün olmadığını söylemiştir.

*Hizmet içi eğitim ve eğitim toplantılarına katılım
nedeni ile, çalışılmadığı gerekçesi ile dönersermayeden kesinti yapılmaması
istenmiş; Rektör Yardımcısı,  bunu değerlendireceklerini söylemiştir.

* Biyokimya laboratuarlarının, Başhekimliğe bağlı
olması nedeni ile, ciddi oranlarda maddi kayıplarının olduğu, eğer bir kliniğe
bağlanırsa bu sorunun kısmen çözülebileceği ifade edilmiş; Rektör Yardımcısı, bu önerinin mantıklı bir öneri olduğunu ve bununla
ilgili çalışma yapacaklarını söylemiştir.

*Başta Diş Hekimliği Fakültesi ve Kardiyoloji
Enstitüsü çalışanları olmak üzere, çalışanların önemli bir bölümünde %40lara
varan maddi kayıplar olduğu belirtilmiş; Rektör
Yardımcısı, bu oranlarda bir düşüşün olduğunu kendilerinin bilmediklerini,
konuyu araştıracaklarını söylemiştir.

*Uzman Doktorların, en fazla 1.200 TL döner sermaye
alabildiği belirtilerek, bu sorunun acilen çözülmesi talep edilmiş; Rektör Yardımcısı, konuyu bilmediklerini,
araştıracaklarını belirtmiştir.

*Asistan doktorların, nöbet izni kullanmadan-
kesintisiz 36 saat çalıştırılmalarının, mesai saatlerinin belirsizliğinin,
angarya çalışmanın; asistan eğitimini aksattığı ve sağlık hizmeti sunumunda
ciddi sorunlara neden olduğu belirtilerek; nöbet ertesi izinlerinin
kullandırılması, angarya çalışmaya son verilmesi, asistanların eğitimi ve
sorunları konusunda çalışmalar yapılması talep edilmiş; Rektör Yardımcısı, haklı olduğumuzu ve konuyu değerlendireceklerini
söylemiştir.

*24 saat kesintisiz hizmet veren hastanelerde 24 saat
kesintisiz kreş hizmeti verilmesi; Çapa’da binasının yıkılmasının planlanması
nedeni ile kreşin kapatılması halinde; hastane içinde geçici bir kreş açılması,
binaların yapılması halinde, bir bölümünün kreşe ayrılması talep edilmiş; Rektör Yardımcısı, kreş açılmasının yasal
zorunluluk olduğunu bildiklerini, 24 saat açık olması talebini yönetime
sunacaklarını söylemiştir.

*Vardiyalı hizmet veren sağlık kurumlarında özellikle
gece vardiyalarına geliş gidişlerde sorunlar yaşandığı belirtilerek,
vardiyalara servis konulması talep edilmiş;
Rektör Yardımcısı, bu konuda çalışma yapacaklarını söylemiştir.

 *Personele
çıkan yemeğin kalitesinin düşüklüğü ve yemek sunumunda yaşanan sorunların
çözümü talep edilmiş; Rektör Yardımcısı,
bu konuda
ilgili Dekanlıklarla
görüşeceklerini belirtmiştir.

* Sağlık hizmeti sunumunda malzeme eksikliği olduğunu
ve bundan ötürü sağlık çalışanı ile hastaların karşı karşıya geldiğini ve
malzeme eksikliklerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtilmiş; Rektör Yardımcısı, ihaleler ile ilgili
aksaklıkların olduğunu ve sorunun çözümü konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtmiştir.

*Taşeron çalışanların, en azından üniversitenin
kadrolu işçisi haline getirilmesi talep edilmiş; Rektör Yardımcısı, Maliye
Bakanlığından kadro alamadıklarını, ancak taşeron çalışan sağlık çalışanlarının
4/b kadrosuna geçirilmesi için 1300 adet kadro aldıklarını, bunun 210 tanesine
atama yapmak için mülakat yaptıklarını fakat konu ile ilgili açılmış davalar
bulunduğundan atama yapamadıklarını belirtmiştir.

Önceden planlanmamış
bir görüşme olması nedeni ile, taleplerimiz sözlü olarak ifade edilmiş; Rektör
Yardımcısı, sorunlarımızı not alarak yönetimde değerlendireceklerini belirterek;
yaşanan tüm sorunların, somut bir biçimde kendilerine yazılı olarak iletilmesini
talep etmiştir.

Görüşmede, Rektör
Yardımcısı, kişisel görüşlerini belirterek, talep ve önerilerimizi Yönetime
ileteceğini ifade etmiştir. Bu itibarla, mücadelemiz sonucunda performans
sisteminde, özünden vazgeçilmeyerek düzeltmeler yapılabileceği; ancak sistemden
vazgeçilmesi için daha kararlı ve ısrarlı biçimde mücadelenin sürdürülmesi
gerektiği; bununla birlikte, asıl olarak, maaşların yükseltilmesi,
toplusözleşme için mücadelenin yükseltilmesinin zorunlu olduğu bir kez daha
görülmüştür.

Sendikamız performans
sisteminde yaşanan sorunlar konusunda, yazılı olarak Rektörlüğe başvuru yapacağından,
bu aşamada bu sistemden kaynaklı sorunların tespit edilerek, en kısa sürede
Sendikamıza ya da temsilcilerimize yazılı olarak (mail yoluyla şubemize de
gönderilebilir) iletilmesi gerekmektedir.

Bunun için, performans
sisteminden önce alınan döner sermaye tutarı ve sonrasında alınan tutarlar
belirtilmeli; birimlerde, aynı statüdeki çalışanlar arasındaki eşitsizliklerin
altı çizilmelidir. Kısacası sistemden kaynaklı ya da sistemden bağımsız tüm
sorunlarımızın iletilmesi için bütün üyelerimizin aktif bir çalışma yürüterek
Sendikamızı bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Taleplerimizin kabul
edilmesi için yapmış olduğumuz eylem, yönetim ile diyalog yolunu açmış; daha
önce randevu taleplerimize olumlu yanıt vermeyen Rektörlük, görüşmek ve
taleplerimizi dinlemek zorunda kalmıştır.

Ancak çok iyi bilinmelidir ki; taleplerimiz kabul edilmediği takdirde
yeni eylemleri yapmaktan kaçınmayacağımızı ve birliğimizi koruduğumuzu
göstermemiz zorunludur. Bunun için, gelişmeler değerlendirilerek, üyelerimiz ve
temsilcilerimizle almış olduğumuz kararlar doğrultusunda, eylemlerimiz daha da
güçlü bir şekilde sürdürülecektir.

Metin Kutusu:            Diğer
yandan, Rektörlükten taleplerimizin yanı sıra, hükümetten taleplerimiz için de
mücadeleyi hep birlikte yükseltmek gerektiğine hepimizin inancı olduğunu
biliyoruz.

            Birlikte mücadele ediyoruz ve
birlikte kazanacağız.

SES AKSARAY ŞUBE YÖNETİM KURULU

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]