SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

11-13 Kasım 2011 tarihinde   Sağlık Çalışanlarının
Sağlığı 3. Ulusal Kongresi’nin düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık İş), Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
(SHUD), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Ebeler Derneği (TED), Türk
Eczacıları Birliği (TEB), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Medikal
Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye
Diyetisyenler Derneği (TDD), Türkiye Fizyoterapistler Derneği (TFD) tarafından
konuya ilişkin olarak düzenlenen basın toplantısı, bugün (26 Şubat 2011) TTB
Merkez Konseyi Binası’nda gerçekleştirildi. 

26.02.2011

BASIN AÇIKLAMASI

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI İÇİN

BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ

 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetini
üretenlerin, sağlık emekçilerinin sağlığı çalışma yaşamından kaynaklanan bildik
tehlike ve risklerle tehdit altında.

Türkiye’de özellikle 1990’lı yıllardan itibaren çalışma
yaşamında tüm emekçilerin aleyhine olan düzenlemeler ve hak gaspları sağlık
emekçilerini de olumsuz olarak etkilemiştir.

Önceden büyük çoğunluğu kamuya ait sağlık kurumlarındaki
istihdam yerini artarak özel sektöre bırakmıştır. Özel sektörün kar hedefi ve
hırsı vahşi rekabeti de birlikte getirmiş, yaygınlaşan rekabet sağlık
emekçilerinin daha düşük ücretle, güvencesiz ve daha kötü koşullarda
çalıştırılmasını koşullamıştır.

Yaygın işsizlik ve örgütsüzlük hak aramayı güçleştirmekte,
sağlık emekçilerini olumsuzluklara boyun eğmeye zorlamaktadır.

Çalışma yaşamının zaman içinde daha da sorunlu hale gelmesi
iş kazaları nedeniyle sakatlanan hatta yaşamını yitiren, meslek hastalığına
yakalanan meslektaşlarımızın sayılarının yıllar içerisinde artmasına neden
olmaktadır.

Örneğin; Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde Hemşire A.Ö.
ve 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi’nde öğrenci taşeron işçisi K. Y. Adlı
arkadaşlarımızı KKKA nedeni ile, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nde
taşeron işçisi M. G. ve Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde taşeron
işçisi D.İ. arkadaşlarımızı domuz gribi nedeni ile kaybettik.

Yaşananların görünür hale getirilmesi, nedenleriyle birlikte
çözüm önerilerimizin de saptanması, hem sağlık emekçileri hem de kamuoyunda
konunun bilinmesinin sağlanmasına yönelik olarak sağlık alanındaki demokratik
kitle örgütleri yıllardır çalışmaktadır. Birincisi 1999 yılında, ikincisi 2001
yılında gerçekleştirilen “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” kongrelerinde olduğu
gibi bu çalışmalar zaman zaman söz konusu örgütlerin birlikte yürüttükleri faaliyetler
olmuştur.

Son olarak beş sağlık emek örgütü (DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ, SES,
THD, TMRT-DER, TTB), 27 Kasım 2010 tarihinde, İstanbul’da “SAĞLIK HİZMETİ
ÜRETİM ALANLARINDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI” düzenlemiş ve sağlık
hizmeti üretim alanlarında çalışanların da emek sürecinden kaynaklanan,
önlenebilir olduğu için de kabul edilemez olan sağlık sorunları yaşamakta
oldukları saptamasının ardından;

Bu alanlarda da işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik
yapılanmalara gidilmesi ve konu ile ilgili hukuksal düzenlemelerin
gerçekleştirilmesi için sağlık emek örgütleri başta olmak üzere diğer emek
örgütleri ile ortak bir program çerçevesinde mücadelelerini birleştirmeleri,

Eğitim ortamları ve koşulları nedeni ile sağlık meslek
gruplarının öğrencilerinin de benzer tehlike ve risklerle karşı karşıya
oldukları, bu nedenle sağlık emekçilerinin sağlığı kapsamına öğrencilerimizin
de dahil edilmesi ve mücadeleye aktif katılımlarının sağlanması,

Sağlık emekçilerinin meslek hastalıkları ve iş kazalarının
hukuksal olarak da tanınması için çalışmalar yürütülmesi,

Sağlık iş kolunun ağır ve tehlikeli işler iş kolunda yer
almasının sağlanması,

Sağlık emek örgütlerinin tümünün katılımı ile 11-13 Kasım
2011 tarihinde Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi’nin
düzenlenmesi,

Kongre tarihine kadar:

a.         Meslek hastalığı
şüphesi olan tüm sağlık emekçilerinin mevzuata uygun süreç takip edilerek tanı
almalarının sağlanması ve hukuksal girişimlerin yaygınlaştırılması,

b.         Sağlık
emekçilerinin meslek hastalıkları ve iş kazalarının belirlenmesi ve izlenmesi
için sağlık emek örgütlerince ortak bir veri tabanının oluşturulması,

c.         Sağlık
hizmeti üretim alanlarında birim temelli olarak tehlike ve risklerinin
belirlenmesinin yaygınlaştırılması,

d.         Kamu ve
özel sektörde istihdam edilmekte olan sağlık emekçilerinin iş güvenceli
istihdamlarını sağlayabilmek için örgütlenme ve sendikalaşma faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çabalarına aktif olarak katkıda
bulunulması,

e.         Sağlık
hizmeti üretim alanlarında kamusal finansmanlı, birinci basamak sağlık hizmeti
kapsamında ve ekip hizmeti ile yürütülmesi güvence altına alınacak işçi sağlığı
ve iş güvenliği örgütlenmesi için model ve mevzuat çalışmalarının
geliştirilerek sürdürülmesi kararları alınmıştır.

Biz aşağıda adları bulunan sağlık emek örgütleri bütün
sağlık emekçilerini örgütlü yapılarımız çatısında kongreye katılmaya, Kongre
sürecinde yukarıda tanımlanmış kararları hayata geçirmek için kolektif üretme
inisiyatifinde bulunmaya ve tüm sağlık çalışanlarını birlikte sürdürülecek olan
mücadeleye katılmaya davet ediyoruz.

 

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI (DEV
SAĞLIK İŞ)

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ
SENDİKASI (SES)

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ
(SHUD)

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ (TDB)

TÜRK EBELER DERNEĞİ (TED)

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ (TEB)

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ (THD)

TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ
(TMRT-DER)

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)

TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ (TDD)

TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ
(TFD)

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]