AYLIKSIZ İZİNDE BULUNANLARA 375 SAYILI KHK’YA GÖRE EK ÖDEME GENELGESİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık
Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 3 Kasım 2010 tarih ve 43968
sayılı genel yazısı uyarınca 657 sayılı kanunun 108. maddesi uyarınca aylıksız
izinli sayılan (askerlik, doğum sonrası ücretsiz izin gibi) personelin aylıksız
izin sürelerinin 375 sayılı KHK uyarınca yapılacak kıyaslamada 209 sayılı
kanunun 5. maddesine göre ek ödeme tutarlarının 0 TL olarak değerlendirilerek
kıyaslamaya dahil edilmesi ve geçmişe yönelik hak edişi bulunan personele
ilgili hükümler çerçevesinde ödeme yapılması gerektiği belirtilmiştir. Yani
askerlikte ve ücretsiz izinde geçirilen süreler 375 sayılı KHK uyarınca ek
ödeme ödenmesi gereken sürelere dahil edilecektir. Örneğin bir sağlık memuru Ocak,
Şubat ve Mart 2009‘da çalıştıktan sonra askere giderse, o yıl sadece 3 ay döner
sermayeden ek ödemeden aldığı miktar toplanıp, 2009 yılında 375 sayılı KHK’ya
göre o yıl 12 ay boyunca alması gereken ek ödeme miktarı hesaplanacak ve
kıyaslama buna göre yapılacaktır. Bu uygulama Ocak 2006’dan itibaren
geçerlidir. İlgili genel yazı ekte sunulmuştur.

               

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi
Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : B.I0.0.THG.0.07.00.02/ 43968
                                                                                                   03 Kasım 2010

Konu: 375 sayı
KHK
uyarınca yapılacak Ek Ödeme

 

 

İlgi: Performans Yönetimi ve
Ka
lite Geliştirme Daire
Başk
anlığı antetli
11
/03/2009 tarihli
ve 1585 sayılı 2009116 Nolu Genelge.

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza b
kurum v
e kuruluşlarda görev
ya
pan personelin, bir önceki yılda almış olduğu performansa dayaek ödemeler toplamının
sonraki yılda 375 sayılı Kanun
Hükmü
nde Kararname hükmü
k
apsamında ödenecek
e
k ödemeden daha az
o
lması halinde 375 sayılı Kanun
Hükmü
nde Kararname drultusunda
ya
pılacak olan ek ödemeye ilkin ayrıntılı
ıklamalara yer verilen ilgide kayıtGenelge tüm kurumlarımıza
du
yurulmuş idi.

Mezkur Genelgenin 2
nci maddesinde Bir önceki
y
ıl inde 209 sayılı
K
anuna göre performansa
dayaolarak yapılmış olan ek ödemelerin
toplam n
et tutarının, personelin yıllık
i
zin, dum izni, sağlık izni
kull
anması v.b nedenlerden dolayı döner sermaye
ge
lirlerinden ek ödeme alamaması veya
d
üşük miktarda ek
ö
deme alması nedeniyle sonraki
yıld
a Kararname hükmü
kapsamında ödenen ek ödemeden
daha az olması halinde,
so
nraki yılda Kararname hükmü
kap
samında ödenen ek ödemelerin
t
oplam net tutarının, ilgililerin almış olduğu performansa dayalı ek ödemelerinin toplam
n
et tutarına ulğı tarihten itibaren ilgili yıl
so
nuna kadar
ay
lıklara ilişkin
kümler dikkate
a
lınmak suretiyle ilgililere Kararname hükmü uyarınca ek ödeme
yap
ılması gerekmektedir. ....”)
hükm
üne yer verilmiş idi.

Bakanlığımıza
bağ
kurum ve kuruluşlardan
gelen ş talepleri
ü
zerine ücretsiz
iz
in kullanan
ve asker
lik vazifesini
ifa e
den personelin, ücretsiz izinde ve
as
kerlikte
geçen s
ürelerin 375
say
ılı KHK uyarınca
ya
pılacak ek ödeme yaslarnasında dikkate alınıp
alınmayacağı hususunda
B
akanlığımızca
Ma
liye Bakanlığı Bütçe
ve Ma
li Kontrol Genel
Müdürlü
ğünden görüş talebinde
bul
unulmuştur.

Maliye Bakanlığı
Büt
çe ve Mali Kontrol Genel
Müdürl
üğünden alınan 14110/2010 tarihli ve
15110 yazı
yazıda
.... Söz
ko
nusu hükümden açıkça anlılacağı üzere bir önceki yılda 209 sayılı
K
anunun 5 inci maddesine göre ödeme yapılanlara, yapılan ödemenin
topl
am net
tut
arının, 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kara
rnamenin ek üçüncü maddesinin
birinci
fıkrasına göre yapılması öngörülen
ek ö
demenin
toplam n
et tutara ulaşmasından sonra ilgililere ek ödeme yapılmaya blanılmagerekmektedir.

Diğer
taraftan 25110/2008 tarihli
ve 27035 sayılı Resmi Gazetede
yay
ımlanan 375 sayılı Kanun
H
üknde Kararnamenin Ek 3
üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak
Ek Ö
demenin Uygulanmasına İlkin Genelgenin 8 inci
sırasında anılan maddenin
ü
çüncü fıkrasına yönelik
örnek uygulamada yapılmak suretiyle gerekli ıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 2008 lında
20
9 sayılı Kanuna
re döner
se
rmaye katpayı
o
larak yapılmış olan ödemelerin
t
oplam net
tutarının
, 375 sayılı
Kanun Hükmü
nde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesinin
bir
inci fıkrasına
göre 2
009 yılında mevcut katsayılara
göre yapılması önrülen ek ödemeden
dah
a fazla anası halinde ilgililerin z konu ek ödemeden yararlanmasına imkan
bulunm
amaktadır. Ancak
2008
yılında 209
say
ılı Kanuna göre yapılmış olan
d
öner sermaye
ka
tkı payı ödemesinin
2009 yılında yapılması
öngö
rülen ek ödemeden daha az
o
lması halinde ise, 2009
yılında alan
birin
ci fıkraya
re yapılması önrülen ek ödemelerin toplam net tutarının, bir önceki yılda alınan
ner sermaye katkı
p
ayı ödemelerinin
t
oplam net tutarına ulaşğı tarihten
itibar
en aylıklara ilişkin hükümler
dik
kate alınmak suretiyle ilgililere ek ödeme yapılmaya blanması gerekmektedir.

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.I0.0.THG.0.07.00.02!

Konu: 375 sayıKHK uyarınca yapılacak
Ek Ödeme

 

2

 

 

Diğer
bir i
fadeyle, 2008 yılında aylıksız izin nedeniyle 209 sayılı Kanuna göre ek
ödemed
en yararlanmamış olan personele, 2009
y
ılında hem 209 sayıKanuna göre hem de 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre ek ödeme yapılması gerekmektedir.Şeklinde
rüş bildirilmiştir.

14/7/1965 tarihli
ve 657 sayılı Devlet
M
emurları Kanunun
Aylıksız İzin
başlıklı 108 inci maddesinde
“M
uvazzaf askerliğe
ay
rılan
memur
lar askerlik süresince görev
yeri saklı kalarak aylıksız izinli
sa
yılırlar.
Hükmüne yer verilmek suretiyle askerlik
vazifesini ifa amacıyla askere
g
iden memurların ayksız izinli sayılacağı açıkça
be
lirtilmiş bulunmaktadır. Muvazzaf
askerliğe ayrılmış olan yani
aske
rliğini erbaş, er
ve
yedek subay olarak yapan personel, anılan
hüküm
kapsamında ayksız
izi
nli sayılmaktadır.

Bu
itib
arla Bakanlığımız personelinden
657
sayılı Kanunun
108 inci maddesi uyarınca
ay
ksız izinli
sayılan personelin aylıksız izinde
ge
çen sürelerinin 375 sayılı
K
HK uyarınca yapılacak ek ödemenin
b
elirlenmesine yönelik olarak yapılacak kıyaslamada dikkate alınması gerekmektedir.

Örnin
2008
yılının tamamında askerlik (askerlik
vazifesini erb, er ve
ye
dek subay olarak
ya
pan personel) sebebiyle ayksız izinli
say
ılan personele, 2008 yılında Bakanlığımız kurumlarının
d
öner sermayesinden
209 sa
yılı Kanunun
5 inci maddesine göre hiç ek ödeme yapılmaması sebebiyle, 2009
y
ılında hem 375
say
ılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü
m
addesinin birinci fıkrasına
göre ek ö
demeden
yar
arlandırılması, hem
de
hak kazanmaları halinde performansa dayalı
döner serm
aye ek ödemesinden yararlandırılmaları
gerekmektedir.

Netice olarak 657 sayılı
K
anunun 108 inci
madd
esi uyarınca (askerlik, dum sonrası ücretsiz izin gibi) aylıksız izinli
say
ılan personelin aylıksız izin sürelerinin
37
5 sayılı KHK uyarınca yapılacak
k
ıyaslamada 209 sayılı Kanunun
5 in
ci maddesine göre ek ödeme tutarının (0) TL olarak değerlendirilerek
k
ıyaslamaya dahil edilmesi ve
geç
mişe yönelik
hak
edişi
bulun
an personele
m
ezkur hümler çerçevesinde ödeme yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve yukarıda yalan ıklamalar drultusunda işlem tesis edilmesini ve konunun
ilini
z dahilinde bulunan
m döner sermayeli
kurum
ve kuruluşlar ile döner sermaye
say
manlıklarına duyurulması hususunda gerini önemle rica ederim.

 

 

Prof. Dr. Adnan
ÇİNAL

          Bakan a.

  steşar Yardımcısı

 

DAGITIM:

Gereği:

81 İl
V. I Sağ. Müd.)

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]