Sağlık Bakanlığı  20
Eylül 2010 tarihinde yeni bir Ek Ödeme Genelge’si yayınladı. Daha önce riskli
birim olarak tanımlanmayan servislerde çalışıp da kısmi süreli olarak riskli
birimlere hizmet verenler, riskli birim katsayısından yararlanamıyordu. Örneğin
acil röntgen servisi olmayan hastanelerde, röntgen servisinde çalışan ve aynı
zamanda acil hastalarına da çekim yapan personel riskli birim katsayısından
yararlanamıyordu. Bu durum sendikamız öncülüğünde çok sayıda davanın konusu
oldu. Açılan davalar kazanılarak; riskli birimlerde çalışılan süreler, riskli
birim katsayısından hesaplanarak dava açan kişiye döner sermaye ödendi.

Son
olarak Danıştay ilgili genelgenin ilgili maddesini iptal etmiştir. Yeni genelge
ile Ağustos 2010 tarihinden itibaren “ özellik arz eden birimlerde fiilen
çalışmamakla birlikte, özellik arz eden birimlere kısmi süreli olarak hizmet
sunan personele, hizmet sundukları süreyle orantılı olarak özellik arz eden
birim katsayılarının uygulanması gerekmektedir” denilmektedir.

T.C.

SAGLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B. i O.O.THG.0.07.00.02/ 37406 Konu: Ek Ödeme

GENELGE 2010/68

İlgi: 05/10/2007 tarihli ve 1 ı 971 sayılı 2007/87 Nolu Genelge

Bakanlığımız aleyhine açlian davada, Daştay j ı. Dairesinin E.2008/15434K.20iO/5651 sayılı kararı ile 0511 0/2007 tarihli ve 11971 sayılı 2007/87 Nolu Genelgenin 8 inci maddesinin son paragra:ının ilk mlesini takip eden ibarelerin iptaline karar verilmiş bulunmaktadır. Bu karar 17/08/2010 tarihinde Bakanlığıza tebliğ edil niştir.

Danıştay tarafından iptal edilen 05/1012007 tarihli ve 11971 salı 2007/87 olu Genelgenin 8 inci maddesinin son paragrafının jIk cümlesini takip eden düzenleme Anılan küm ile riskli bi:imler hizmet bazında dil birim bazında belirlenmiştir. Riskli birim için öngörülen katsayılardan faydalanılabilmesi hususu; personelin rev yaptığı kurumda mezkur Yönetmelikte sayılan :-iskli birimlerin ayrıca ve açıa tanımlanş birimler olması şartına bağlıdır. Bu nedenle riskli birim haricindeki birimlerde, riskli birime ilişkin hizmetlerin verildiğinden bahisle riskli birim katsayısından faydalanılabilmesi mümkün değildir. Örnin: Çocuk servisi bünyesinde yenidoğan ve süt çocuğu hastalana hizmet veriliyor olması durumunda, bu birimin yenidoğan veya süt çocuğu servisi olarak ayrıca tanımlanş bir birjm olmaması sebebiyle çocuk servisinde görev yapan personelin riskli birimler için öngölen katsayılardan faydajanmamümkün dildir. Yine acil laboratuar ve acil röntgen birjmlerinin aybir birim olarak kurulmadığı hastanelerde, laboratuar ve röntgen birimlerinde acil servisacil poljklinikten istenilen lemler yerine getirilse dahi riskli birimler için önrülen katsayılardan faydalanilması mümn dildir.·‘ şeklindedir.

Danıştay lL. Dairesinin E2008/15434-K.20ıO/565l sayılı kararı uyarınca 05/10/2007 tarihli ve ı 197 J sayılı 2007/87 Nolu Genelgenin 8 inci maddesinin son paragrafınJl1 ilk cümlesini takip eden yukarıda yer verilen ibareler rürlükten kal]mıştır.

051l 0/2007 tarihli ve 11971 sayılı 2007/87 Nolu Genelgenin 8 inci maddesinin son paragra7“ın ilk cümlesinden sonra gelmek üzere “Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasın (y) bendinde sayılan özellik arz eden birimlerde fiilen çalışrr.anıakla birlikte, özellik arz eder birimlere smi süreli hizmet sunan personelin hizmet sundukları süreyle orantılı olarak özellik arz eden birjm katsayılandan yararlandırLması gerekmek.1edir. Ancak, özellik arz eden birimlere kısmİ süreli olarak hizmet veren personelin hizmet verdiği süre ile orantılı olarak özellik arz eden bi,imler için öngörülen katsayılardan faydalandırılabilnıeleri için kururnda özellik arz eden birimin mevcut olması gerekmektedir.

Yani, kururnda ayca Yenidan Ünitesinin bulunması halinde, Yenidağan Ünitesinde görev yapmamakla birlikte kısmi süreli olarak Yenidoğan Ünitesine hizmet veren personele hizmet verdiği süre oranında özellik arz eden birimler için önrülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılması gerekmektedir.

Yenidağan Ünitesi bulunmayan bir kurumda, Çocuk Servisi bünyesinde Yenidoğana ilişkin hizmetlerin veriliyor olması halinde Çocuk Servisinde görev yapan personele Yenidana ilişkin hizmet verdiği sürelerde özellik arz eden birjmler için önrülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılması mümn değildir. ” ibaresi eklenmiştir.

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürğü

Sayı :
B. ı O.O.THG.O.07.00.02/

Konu:
Ek Ödeme

Bu itibarla 2010ustos ayından itibaren yapılacak performansa dayaek ödeme hesaplamalanda özellik arz eden birimlerde fiilen çalışmamakla birlikte, özellik arz eden birimlere kısmi süreli olarak hizmet sunan personele, hizmet sundukları süreyle orantılı olarak özellik arz eden birim katsayılarının uygulanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesini ve konunun iliniz dahilinde bulunan tüm ner sermayeli kurum ve kuruluşlar ile döner sermaye saymanlıklarına duyurulmahususunda gereğini önemle rica ederım.

Prof. Dr. Nihat
TO
SUN

Bakan a. Müsteşar

DAGITIM:

Gereği: 81 İl Valiliği

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]