Vakıflar Haftasında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Peşkeş Çekiliyor!   Bezm-i Alem
Valide Sultan’ın Bedduası, Peşkeşçileri Tutacak !

         Bezm-i Alem Valide Sultan tarafından
garip-gurebaaya, ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi için  kurulan 
Bezm-i Alem Vakıf Gureba  Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nin  6 ay içinde
tasfiye edilmesini ve 
arazisi-binası-teçhizatı, tüm malvarlığının kurulacak olan Bezm-i Alem
Üniversitesi’ne devredilerek peşkeş çekilmesini; üniversitede çalışma
statüsünün  özel hukuka, İş Kanunu

 hükümlerine tabi olmasını  düzenleyen yasa  Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe
girmiştir. 

  
           
Bu hafta Vakıflar Haftasıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mazbut
vakıfları vakfiyeleri doğrultusunda yaşatmakla görevini yerine getirme  yükümlülüğünü yerine getirmeyerek; vakfiyede
belirtilen amaca aykırı davranarak, bu yasanın  çıkmasını sağlarken; bir yandan da, şaşaalı
törenlerle, toplantılarla Vakıflar Haftasını kutlamaktadır.

 Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin
kurucusu olan Bezm-i Alem Gureba-i Müslimin 
Hastanesi Vakfı’nın, 1847 tarihli Vakfiyesinde  “hastanenin
Gureba-i Müslimin’e tahsis edildiğinin, bu suretle gureba ve fukaranın parasız
tedavi ve tımar edilmesi esasının yer aldığı”
açıkça belirtilmektedir.  Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfiyesinde;  “Allah’ın
rızasına dayanarak hayır maksadıyla sağladığım evkafım ve bu sefer bu  vakfiye zeylinde yazılı bulunanlar, ahret
gününe kadar şartlarıyla icra oluna.  Bu
şartların Sultan Abdülmecid Han devrinde haleldar olması mümkün değilse de
herhangi bir devirde, zikredilen evkafımın şartları tebdil ve tahrif edilirse,
buna sebep olanlar; -Kim (ölünün vasiyetini) işittikten sonra onu tebdil ederse
vebali onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz ki, Allah hakkıyla işitici
ve  bilicidir (Bakara  suresi 181)- ayetinin ifade ettiği üzere
dünya ve ahrette cezaya müstahak olsunlar”
demekte ve vakfın amacına aykırı
davranacaklara beddua etmektedir.

Bu yasa Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfiyesine aykırıdır.
Eğer inanıyorlarsa, bu yasayı çıkaranlar Bezm-i Alem Valide Sultan’nın
bedduasını almışlardır.
Bu yasa, Anayasaya, Vakıflar Kanununa açıkça aykırıdır.  Çünkü, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba
Hastanesi’nin hayır amacı fiilen veya hukuken imkansızlaşmış değildir.
Anayasa’nın Sosyal Devlet İlkesi gereğince, bu ilkeye tamamen uygun olan
vakfiye şartlarına uyulması  zorunludur.
Yoksul-işsiz, sağlık  ve sosyal
güvenceden yoksun vatandaş sayısının milyonları bulduğu  dikkate alındığında, gureba ve fukaranın,
parasız tedavi ve bakımlarını şart koşularak Bezm-i Alem Valide Sultan Mazbut
Vakfı tarafından  kurulmuş olan, ileri
tetkik ve tedavi yapılabilen, eğitim-araştırma hastanesi niteliğindeki
ülkemizde tek hastane olan söz konusu hastanenin mevcut haliyle korunması  ve yaşatılması Başta Cumhurbaşkanı, Başbakan,
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görevidir. Ancak 
basında çıkan haberlerde de   
görülmektedir ki, Vakıf Gureba Hastanesi’nin tasfiyesiyle yetinilmeyip,
arsasının otel ve rezidanslar için talan edilmesi planlanmıştır.

Kurulacak Üniversitede, fakirlerin ücretsiz tedavi
edilmeyecek; vakıf özellikleri sürdürülmeyecektir. Yasaya göre, kurulacak olan
“Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi”ne bağlı sağlık kuruluşları tarafından
verilecek sağlık hizmetinin, yalnızca %20’si ücretsiz olarak fakir ve ihtiyaç
sahibi kişilere verilecek; alınacak öğrencilerin yalnızca %20’si burslu olarak
öğrenim görebilecektir.
Bu yasa ile, 657 sayılı yasaya tabi ve çoğunluğu sağlık ve yardımcı
sağlık hizmetleri sınıfında olan personel; 
iş güvencesinden vazgeçerek, 
hizmet akdine dayanan işçi statüsüne geçmeye zorlanmaktadır.  Bu koşulları kabul etmeyen  personel, il dışı dahil olmak üzere başka
kamu kurumlarına geçme, emekli olma yada iş güvencesinden vazgeçme dayatması
ile karşı karşıya  bırakılmaktadır.
İlgili yasaya göre, hiçbir biçimde, atandığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
dışında görevlendirilmemesi gereken tıpta uzmanlık eğitimi alan asistanların,
isterlerse özel üniversitede işçi statüsünde çalışabilecekleri belirtilmekte;
bunu kabul etmeyenlerin nerede nasıl uzmanlık eğitimi alacakları, hangi statüde
çalışacaklar konusunda hiçbir açıklama yasada yer almamaktadır.

Sendikamızın, Kanunun
dayanağı olan, YÖK Genel Kurulu’nun Bezm-i 
Alem Vakıf Üniversitesi kurulması kararının YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI
ve İPTALİ istemiyle  açtığı  dava; 
halen sürmektedir. Söz konusu davada iptal kararı verildiği takdirde,  kanun sakat doğmuş olacak ve usul yönünden de
Anayasaya aykırılık ortaya çıkacaktır. Nitekim, 
aynı nitelikteki yasa, Anayasa Mahkemesi’nin 29.06.1992 tarihli kararı
ile İPTAL EDİLMİŞTİR.  Ayrıca sendikamız,
muhalefet partisi tarafından, Anayasa Mahkemesi’ne yasanın iptali için
başvuruda bulunulması konusunda girişimde bulunmaktadır.  Diğer 
yandan sendikamızın açtığımız davada, 
yasanın Anayasa’ya aykırılığı nedeni ile, mahkemeden Anayasa
Mahkemesi’ne başvurulması talep edilecektir.  

TBMM’yi, Başbakana
sesleniyoruz. Yaptıkları hatadan dönmeye, yasanın iptali için yeniden yasa
çıkarmaya çağırıyoruz.  Sendikamızın,
yoksul -garibanların hastanesine, iş güvencemize  sahip çıkarak; bu özelleştirmeye-talana izin
vermemek için mücadelesini sürdüreceğini bir kez daha ilan ediyoruz ve Ancak,
hastanenin asıl sahipleri yoksul halkımızı hastanelerine sahip çıkmaya,
mücadelemizde yanımızda olmaya çağırıyoruz.

 

                                                                                                                                                                              SES AKSARAY ŞUBE

                                                                                                                                                                                            7.5.2010

 

 
 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]