Sağlık Hizmetlerinin
Özelleştirilmesi Sürüyor!

Aile Hekimliği
Aldatmacasına Hayır!

  Sağlık Bakanlığının
2010 Yılı sonuna kadar İstanbul hariç tüm illerde Aile Hekimliğine geçileceğini
açıklaması ile AKP’nin Sağlığı Özelleştirme çabalarının da hızlandığı
görülmektedir.

Mersin’de de Aile
Hekimliği yerleştirmelerinin 29–30 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştur.

 Sağlık Hizmetlerinin Kamusal bir görev olduğu anlayışı ile
sendikamız SES en başından beri ısrarla Aile Hekimliği sistemine karşı
çıkmıştır. Halen 40’tan fazla ilde uygulanmasına rağmen mevcut “pilot” yasa ile
yaygınlaştırılmaya çalışılan Aile Hekimliği 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinin
özelleştirilmesinin bir adımıdır. Dünya Bankası fonları ile ve IMF’nin ısrarı
ile başlatılan bu sistem ülkemiz koşullarına uygun olmadığı gibi, ciddi halk
sağlığı sorunlarına ve çalışanların hak kayıplarına da yol açacaktır.

Bilindiği gibi 50 yıldır ülkenin en ücra köşesinde dahi
koruyucu hekimlik başta olmak üzere, sağlıkta 1. basamak hizmeti veren Sağlık
Ocakları, Sağlık Evleri; Aile Hekimliğinin başlaması ile kapatılacaklardır. Doktoru,
hemşiresi, ebesi, çevre sağlık teknisyeni, laborantı ile bir ekip hizmeti
çalışmasının yerine 1 Hekim, 1 Aile Sağlığı Elemanı ile 1. basamak
hizmetlerinin verilmeye çalışılmasının adı Aile Hekimliği Sistemidir.

 Adındaki aldatmacaya karşın bu sistem Ailenin değil,
kişilerin hekimliğidir. Toplumsal odaklı sistemlere göre, birey odaklı bir
sistemdir. Aile Hekimliği; ön planda koruyucu hekimlik yerine, tedavi edici
hizmetlerin bulunduğu tüketimi arttıran, muayenehanecilik anlayışlı bir
sistemin adıdır.

 Kayıt dışı ekonominin, iç göç hareketlerinin yüksek olduğu,
sosyal güvencesi bulunmayan milyonlarca insanın olduğu ülkemiz için bu sistem
uygun değildir. Şu ana dek pilot uygulama yapıldığı söylenen illere yönelik
yapılmış bilimsel değerlendirmeler yokken, sistemin tüm ülkeye
yaygınlaştırılmak istenmesi kesinlikle yanlıştır. Yaşanması kuvvetle muhtemel
halk sağlığı sorunlarının sorumlusu başta AKP Hükümeti olacaktır.

 Halen Sağlık Ocaklarında çalışan hekimlere 3 kat ücret vaat
edilerek Aile Hekimliği yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Sistemin tüm ülkede
uygulanmaya başlanması ile görece yüksek bu ücretlerin düşürüleceği, tek tek
Aile Hekimlerinin SGK ile bireysel ve yıllık sözleşmeler yaparak çalışmaya
zorlanacakları bilinmek.

 Aile Hekimliğini seçen hekimlerin istediklerinde mevcut
kadrolarına dönebilecekleri vaadi de aldatmacadan ibarettir. Özellikle Sağlık
Ocaklarının da kapatılması ile hekimlerin geri dönebilecekleri kadroları da
kalmayacaktır. Süreç uygulandıkça Aile Hekimleri de Sağlık Şirketlerinin, Özel
Hastanelerin ücretli elemanları haline geleceklerdir. Sağlık Bakanlığı bu
sistemi yerleştirebilmek için yıllardır 2. ve 3. basamakta, hastanelerde
çalışan,  Uzman Hekimlerin de Aile Hekimi
olabilmelerinin yolunu açmıştır.

Yine “Aile Sağlığı Elemanı” adı altında Hemşire, Ebe, Acil
Tıp Teknisyenlerinin görevlendirilmeleri, meslek tanımları ile ilgisiz işlere
zorlanmaları söz konusudur. “Aile

Sağlığı Elemanı” olmak istemeyen hemşire, ebe ve farklı
meslek gruplarının geçici görevlendirmeleri, yer değişikliklerine zorlanmaları söz
konusudur.

Sağlık Bakanlığının 1. Basamak hizmetlerinin ücretsiz
olduğunu duyurmasına karşın başlattığı, Aile Hekimliği muayenelerinde 2TL
alınması uygulaması da, yine sendikamız SES’in açtığı dava ile durdurulmuştur.

Bu güne kadar hekimlerin muayenehanelerini kapatmaları ile
övünen Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği uygulaması ile binlerce hekimin
muayenehaneleri ile 1. basamak sağlık hizmetini yürütebileceği yanılgısı
içindedir. Hükümet Sağlık Çalışanlarının talepleri yerine, Çok Uluslu
Şirketlerin, İlaç ve Tıbbi Teknoloji Sanayinin taleplerini yerine getirmekten
vazgeçmelidir.

 Halkımızı ve
Hekimlerimizi uyarıyoruz.

Hastaneleri ticarethaneye çeviren, katkı, katılım payı, ilaç
bedeli adı altında hastaların sağlık hizmetine ulaşımını güçleştiren AKP’nin
sağlığı özelleştirme adımlarına karşı çıkalım. Sağlık sadece parası olanların,
maddi güçleri oranında ulaşabilecekleri bir tüketim malı değil, temel insan
hakkıdır.

Hastaların müşteri, çalışanların sözleşmeli köle olmaya
zorlanmalarına karşı temel bir insan hakkı olan sağlıklı yaşama ve sağlık
hizmetine ulaşma hakkımızı savunalım.

Sağlık Hizmetlerinin piyasaya terk edilmesi anlayışı yerine
“Herkese eşit, nitelikli, ücretsiz” sağlık hizmeti talebimizde ısrarlıyız.

Modern Kölelik anlamına gelen Taşeron, sözleşmeli çalışma
yerine “İş Güvenceli, Kadrolu Çalışma” talebimizden vazgeçmeyeceğiz. 4B, 4C, Sözleşmeli Çalışma yerine
kamu sağlık hizmetlerini kamu çalışanları ile verilmesi zorunludur. 27.05.2010

 

Aile Hekimliğine,
Sağlıkta Özelleştirmelere Hayır!

 

Herkese Sağlık Güvenli
Gelecek!

 

 

                                                               SES Mersin Şube Yönetim Kurulu Adına

                                                               
                Şube Başkan

       Yılmaz BOZKURT

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]