Sağlık alanında örgütlü sendika, dernek ve meslek örgütleri,
Sağlık Haftası eylem takvimini bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyu
ile paylaştılar.
TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, SES Genel Başkanı
Bedriye Yorgun, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket Özgür ve
Dev-Sağlık İş Ankara Temsilcisi Sevinç Hocaoğulları’nın katıldığı basın
toplantısı, TTB’de gerçekleştirildi.
 

25.02.2010

BASIN AÇIKLAMASI

 2010 yılı sağlık çalışanları ve
hizmet alanlar için kritik öneme sahip bir tasarının, “tam gün”ün yasalaşması
ile başladı. Bildiğimiz kadarıyla TBMM’de bekleyen diğer tasarı da Kamu Hastane
Birlikleri Yasa Tasarısı’dır.

 Anlaşıldığı kadarıyla 2010 yılında
sağlık alanında birçok açıdan  “berraklaşmaya, sadeleşmeye”  tanık
olunacak. Bugün görüyoruz ki, yürütülen politikaya, yapılanlara dair
endişelerimiz, ifade ettiklerimiz bütünüyle yerindeymiş ama çabalarımız
durdurmaya yetmemiş.

 Biz sağlık çalışanları olarak
kendimize, mesleğimize, özlük haklarımıza, bugünümüze, geleceğimize ve halkın
sağlık hakkına sahip çıkan bir çaba içerisinde olacağız.

 Dün, 2010 Ocak ayı içerisinde
yaptığımız buydu.

 Bizler doğru olduğu her gün onaylanan
düşüncelerimizi daha etkin duyurmak için yarın yani önümüzdeki günlerde
birlikte yapacağımız etkinlikleri sizlerin aracılığıyla duyurmak istiyoruz.

26 Şubat’ta Dev Sağlık İş’in yanındayız: Türkiye’de hemen bütün çalışma
alanlarında yaşanan temel sorun taşeronlaştırmadır, güvencesizleştirmedir. En
yaygın taşeron işçi çalıştırılan sektörlerden biri sağlıktır; 110 binin
üzerinde  taşeron işçi deyim yerindeyse kölece çok uzun süre, düşük
ücretle, her türlü işte çalıştırılmaktadır. Bu durumun kendisinin bir insan
hakkı ihlali olmasının ötesinde sağlık hizmetlerinin nitelikli şekilde
verilmesinin önünde engeldir. Sağlıkta taşeronlaştırmanın yasadışı olduğu
Çalışma Bakanlığı tarafından da tescil edilmiştir.   Bizler tek bir çalışma rejiminde, bugün ve
gelecek güvencesi içerisinde çalışmak istiyoruz.

Alnımızın teriyle çalışıyoruz,
kimseden sadaka istemiyoruz!

Hakkımız olanı istiyoruz!

Eşitlik İstiyoruz!

İnsanca Çalışmak, İnsanca Yaşamak
İstiyoruz!

İnsan ihaleyle çalıştırılmaz,
sağlıkta taşeron olmaz diyoruz.

Taşeronlaştırmanın sağlık
emekçilerinin çalışma koşullarında ve sağlık hizmetleri sunumunda yarattığı
yıkıma son verilmesi; taşeronlaştırmanın Çalışma Bakanlığı tarafından
tescillenen hukuk dışılığına son verilerek
taşeron sağlık işçilerin kadroya geçirilmesi 
talebiyle 26 Şubat’ta Başbakanlık önünde olacağız.

                10 Mart’ta iş yerlerinde katkı-katılım payı kaldırılsın
diyeceğiz:
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başında vatandaşın cebinden para
çıkmayacak demişlerdi, doğru değil, ufak ufak başlayıp giderek vatandaşın
yaptığı cepten harcamalar artacak demiştik. İşte bugün hizmet alırken yapılan
ödemeler kamu-özel başlamıştır. 10 Mart günü kendimizin/halkın sağlık hakkı
için iş yerlerimizde vatandaşa yönelik olarak bildiri dağıtacağız, hizmet
alırken yaşanan güçlükleri paylaşacağız, katkı-katılım payı kaldırılsın diye
basın açıklamaları düzenleyeceğiz.


                12
Mart’ta taleplerimiz için yürüyoruz:

 4-B, 4-C, 4924, vekil,
taşeron adı altında güvencesiz çalıştırmaya, esnek-kuralsız, fazla çalışma ve
angaryaya son verilmesi,

Bütün sağlık ve sosyal hizmet
emekçilerinin tek statüde ve güvenceli çalışması,

Rekabeti körükleyen,
kalıcı olmayan performans ücretlendirmesi yerine emekliliğimize de
yansıyacak, insanca yaşamaya yetecek, kalıcı ve güvenceli temel ücret ödenmesi,

Meslek ve görev tanımlarımızın
yapılması,

             Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı,

Meslek hastalıkları ve iş kazalarının
bilimsel temelde ele alınması ve bu alanda yasal düzenlemeler yapılması,

Tam gün yasasının iptal edilmesi,

TBMM alt komisyonda olan Kamu Hastane
Birlikleri Yasa Tasarısının geri çekilmesi, 

Sağlıktaki katkı-katılım payı ve her
türlü ilave ücretlerin kaldırılması,

Sağlık hakkının güvenceye alınması,

HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİK GELECEK İÇİN

 

sağlık müdürlüklerine yürüyüş ve taleplerimizi içeren basın
açıklamaları  yapacağız.

 

14 Mart 2010 Sağlık politikalarını ve
uygulayıcılarını protesto ediyoruz:
  Hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile halkı
kandıran, yanıltan, sağlık çalışanlarına karşı hürmetsiz, halkı kışkırtan ve
son olarak tam gün yasası ile gerçek dışı beyanlarla karşı karşıya getiren
tutumu nedeniyle örgütler adına birer kişilik temsili katılımla protesto
amacıyla Ankara’da Sağlık Bakanlığına siyah çelenk bırakacağız. Aynı 
gün;
illerde sağlık hakkı yürüyüşleri düzenleyeceğiz.

 

Bir kez daha vurgulamakta yarar var: Biz dün olduğu gibi bugün de ısrarla, sağlık
çalışanları olarak kendimize, mesleğimize, özlük haklarımıza, bugünümüze,
geleceğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkan bir çaba içerisinde olacağız.
Sağlığı, sağlığımızı ve yaşamımızı piyasaya ve piyasacı sağlık politikalarının
uygulayıcılarına teslim etmeyeceğiz.

 

BU TALEPLERİ 
KENDİ TALEPLERİ OLARAK GÖREN

TÜM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET
EMEKÇİLERİ

BAŞTA OLMAK ÜZERE EMEK MESLEK
ÖRGÜTLERİNİ VE HALKIMIZI

EYLEMLERE KATILMAYA
DAVET EDİYORUZ.  TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET
EMEKÇİLERİ SENDİKASI

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ
SENDİKASI

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

TÜRK PSİKOLOGLAR
DERNEĞİ

SOSYAL HİZMET UZMANLARI
DERNEĞİ

TÜM RADYOLOJİ
TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

TÜRK MEDİKAL
RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ

SÖZSEN

 

                                                 

ÇEVRE VE SAĞLIK DERNEĞİ 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]