29.08.2008 GÜNÜ, HÜKÜMETİ TEMSİLEN KAMU İŞVEREN KURULU İLE T. KAMU SEN, MEMUR SEN VE BUNLARA BAĞLI YETKİLİ SENDİKALAR TARAFINDAN İMZALANAN TOPLU GÖRÜŞME MUTABAKAT METNİ İLE İLGİLİ KESK DEĞERLENDİRMESİ

2008 mutabakat metni için>>>>>

 

KESK DEĞERLENDİRMESİ:

Bilindiği gibi KESK 15.08.2008 günü başlayan Toplu Görüşmelere haklı nedenlerle katılmamıştır. Çünkü temel hak ve özgürlüklerle ilgili uluslar arası anlaşmaların kanunlarla çelişmesi halinde uluslar arası sözleşmelere öncelik tanınacağı şeklindeki Anayasanın 90. maddesi uyarınca; 4688 sayılı kanun yerine Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi’nin 11. maddesi, BM İkiz Sözleşmeleri, ILO’nun 87 ve 98 sayılı Sözleşmelerinin gereği olarak Toplu Sözleşme yapılması gerekmektedir. Kaldı ki, AİHM’in  34503/97 sayılı Demir ve Baykara – Türkiye davasında 21 Kasım 2006 günü verdiği kararda, yapılan toplu sözleşmenin ILO sözleşmeleri uyarınca kabul edilmesi ve gereğinin yerine getirilmesi belirtilmiş olup, Türkiye’nin AİHM’in 11. maddesini ihlal ettiği sonucuna varılmıştır. Bu karardan sonra kamu emekçilerinin toplu pazarlık ve grev hakkı tartışması bitmiştir. KESK, bu durumu hem kamuoyu ile paylaşmış, hem de yazılı olarak Başbakanlığa ileterek toplu görüşmelerin hukuksuz olduğunu, bundan böyle toplu sözleşme yapılacaksa görüşmelere katılabileceğini aksi halde görüşmelerin bir anlamı olmadığını ifade etmiştir. Yaşanan gelişmeler KESK’i haklı çıkarmıştır.

 

1- 29.08.2008 tarihli Mutabakat Metni’nin en önemli özelliği bunun bir toplu görüşme mutabakatı olduğudur. Nitekim bu metnin hiçbir yerinde kamu görevlilerinin toplu sözleşme ve grev hakkı ile ilgili herhangi bir ibare yer almamaktadır. Dolaysıyla gerek Hükümet, gerekse de T.Kamu Sen ve Memur Sen Başkanlarının toplu sözleşme ve grev ile ilgili kamuoyuna yaptıkları açıklamalarının samimi olmadığı anlaşılmıştır. Bu metin, devlet güdümlü sendikacılığın sonucu ortaya çıkmıştır.

 

2- Mutabakat Metni’nin 1 nolu maddesinde 2009 yılının birinci altı aylık döneminde ve ikinci altı aylık döneminde % 4,5 oranında artış olacak şekilde zam yapılacağı düzenlenmiştir. Hükümet tarafından Orta Vadeli Mali Planda hedeflenen enflasyon rakamı olarak 2009 yılı için %7,5’luk oran öngörülmüştür. Ancak bilindiği gibi TC Merkez Bankası’nın en son yayınlanan 2008 yılı Üçüncü Dönem Enflasyon Raporu’nda Temmuz 2008 itibariyle 12 ay sonrası, yani Temmuz 2009 için enflasyon beklentisi % 8,61 olarak öngörülmüştür. Bu durumda Hükümet, tahmin edilen enflasyon oranı kadar kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine zam yapmıştır. Şimdiye kadar hedeflenen enflasyon rakamlarının da tutturulamadığı ortadadır. 2006 yılı enflasyon hedefi % 5 iken gerçekleşen enflasyon % 9,6 olmuştur. 2007 yılı enflasyon hedefi % 4 iken gerçekleşen enflasyon % 8,4 olmuştur. 2008 yılı enflasyon hedefi % 4 iken temmuz ayı itibariyle gerçekleşen enflasyon % 7,8 olmuştur, yılsonu beklentisi ise % 12 düzeyindedir. Gerçekliğe rağmen, bu zamma imza atan T.Kamu Sen ve Memur Sen büyümeden hiçbir pay istememiş, bugüne kadar gerçekleşen reel kayıpları talep etmemişlerdir. Ayrıca TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının kamu görevlileri açısından mutfak enflasyonunu bile yansıtmadığı düşünüldüğünde, enflasyon tahminine dayalı zam oranının kamu emekçilerini yoksullaştırdığı ortadadır. Buna rağmen bu konfederasyonların böylesi bir tavrı sergilemeleri tipik bir sarı sendikacılık örneğidir. Yoksa kamuoyuna açıkladıkları taleplerinden, hatta “gireceğiz” dedikleri açlık grevinden niçin vazgeçtiklerini açıklamak zorundadırlar.

 

3- Mutabakat Metni’nin 2 nolu maddesinde 375 sayılı KHK’nın ek dördüncü maddesine göre ödenmekte olan 5 YTL sendika ödeneğinin gerekli yasal düzenleme yapılmak suretiyle toplu görüşme primi adıyla 2009 yılı başından itibaren 10 YTL olarak ödenmesi düzenlenmiştir. Bilindiği gibi, 2005 yılı toplu görüşmelerinde KESK’in şiddetle karşı çıktığı ve muhalefet şerhi koyduğu sendika aidatına karşılık sendika üyesi kamu görevlilerine 5 YTL verilmesi ile ilgili husus bu toplu görüşmelerin belirleyici ana gündem maddesi olmuştu. O dönem gazeteci Emin PAZARCI tarafından belirtildiği gibi 5 YTL konusu KESK’e karşı örgütlenmek için AKP Hükümeti ile T.Kamu Sen arasındaki bir gizli mutabakattır. Bu husus T. Kamu Sen’nin devlet güdümlü bir konfederasyon olduğunun açık bir göstergesidir. Memur Sen de fırsatçılık yaparak, Hükümetle aynı ideolojik perspektife sahip olmasını kullanarak çok hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Bu yıl yapılan görüşmelere yaşanan enflasyon karşısında eriyen 5 YTL’nin artırılarak 10 YTL yapılması sağlanmış, yaptıkları gizli anlaşma kendilerini rahatsız ettiği için isim değişikliğine gitmişlerdir. Toplu Sözleşme ve grev hakkını kullanmak için mücadele etmek yerine dolaylı yoldan gelirlerini güvence altına alarak, sendika-üye ilişkisini paraya bağlayan bir sistem getirerek sendikacılığı devletin güdümüne koymuşlardır.

 

4- Mutabakat Metni’nin 3 nolu maddesinde 2009 yılında yaşanacak enflasyon nedeniyle oluşacak farkın altı aylık dönemler halinde aylık ve ücretlere yansıtılması öngörülmüştür. Bilindiği gibi enflasyonist dönemlerde enflasyon farkları aylık olarak yansıtılırsa bir anlam ifade eder. Altı ay sonra yapılacak enflasyon farkı ayarlaması ücretlerin sürekli enflasyon karşısında değer yitireceğini göstermektedir.

 

5- Toplu görüşme Mutabakat Metni’nin 3 madde ile mutabakata varıldığı belirtilerek bunun dışında ayrıca 6 konuda daha mutabakata varıldığı belirtilmiştir.

a- Mutabakat Metni’nin a fıkrasında, 375 sayılı KHK’ya göre ödenmekte olan ek ödemenin, eşit işe eşit ücret prensibine uygun olarak 2012 yılı ortasına kadar kademeli bir şekilde artırılacağı ifade edilmiştir. Farklı kurumlarda çalışıp aynı işi yapıp farklı ücret alanlar arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi için Temmuz 2001’de çıkarılan 631 sayılı KHK ile sadece üst düzey bürokratlara görev tazminatı verilmişti. Kararname ile tüm kamu görevlilerine görev tazminatının 5 yıl içinde verilmesi öngörülmüştü. Ancak AKP Hükümeti, 5745 sayılı kanunla 631 sayılı KHK’nın diğer kamu görevlilerine görev tazminatı verilmesini öngören hükümlerini kaldırdı. Bunun yerine Denge Tazminatı adı altında 40 YTL ile başlayan ilave ödeme bu yıl 239 YTL’den başlayacak şekilde değişik unvan ve kadroda olanlar için farklı miktarlarda verilmeye başlandı. AKP Hükümeti 2003’ten beri esasen vermesi gereken görev tazminatlarını vermeyerek kamu görevlilerinin ciddi anlamda ücret kaybı yaşamasına neden olmuştur. Şimdi getirilen ek ödeme ile bu adaletsiz durum kısmen giderilmeye çalışılmaktadır. Dolaysıyla yeni bir şey getirilmemektedir. Geçmiş pratiği ortada olan AKP Hükümetinin 2012 yılına kadar ek ödemeleri artıracağına dair vereceği teminatın ne hükmü olabilir? 

b- Mutabakat Metni’nin b fıkrasında, prensip olarak kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik ve performans esasına dayalı bir çalışa düzeninin yerleştirilmesi ve sosyal diyalogun geliştirilmesi düzenlenmiştir. Burada ifade edilmek istenen husus, Kamu Personel Rejimi’nin gerçekleştirilecek olmasıdır. AKP Hükümeti, iktidara geldiğinden beri kamuyu ve kamu yönetimini neo liberalizmin ihtiyaçlarına göre düzenlemek istemekte ve bunun adını da Yeni Personel Rejimi olarak ifade etmektedir. Bilindiği gibi, neo liberalizm kamuda esnek çalışmayı dayatmaktadır. Esnek çalışma iş güvencesinden yoksunluk, kısmi zamanlı çalışma, performansa dayalı ücret ve çalışma sürelerinin belirsizliği demektir. AKP Hükümeti döneminde sayıları yüz bini geçen iş güvencesiz 4/B’liler, sayıları 20 bin civarında olan iş güvencesiz 4/C’liler, sayıları 10 bini geçen iş güvencesiz 4924’lüler ve sayıları tespit edilemeyen ancak binlerle ifade edilen vekil personel düşünüldüğünde bunların kadroya alınması için mücadele etmek yerine diğer çalışanların da bunlar gibi olabilmesini öngören bir düzenlemeye prensipte imza atmak, her iki konfederasyon için bir intihardır. Kendisine, sendika veya konfederasyon diyen örgütlerin böyle bir düzenlemeye imza atması sarı sendikacılığın vardığı boyutu göstermektedir.

c- Mutabakat Metni’nin c fıkrasında, her yıl Toplu Görüşme sürecinde en başarılı üç kamu kurum ve kuruluşu ile başarılı bulunan üç kamu çalışanının belirlenerek ödüllendirilmesi düzenlenmiştir. Kamu görevlilerinin toplu sözleşme ve grev hakkını kullanmak yerine burada yazıldığı gibi, her yıl yapılacak toplu görüşme sürecinden bahsetmek T. Kamu Sen ve Memur Sen’in Hükümete teslim olduğunun açık bir göstergesidir. Kaldı ki, 657 sayılı kanunda ödüllendirme ilgili hükümler mevcut olup, bu düzenleme ile Toplu Görüşme bile sulandırılmıştır.

d- Mutabakat Metni’nin d fıkrasında, ekli I sayılı listede yer alan konuların gerçekleştirilmesi ifade edilmiştir. Ekli I sayılı listede yer alan 23 konudan 19. madde haricindeki diğer maddelerin tümü 2004 yılı Mutabakat metnine ekli metinde yer alan konular ile halen mevcut mevzuatta yer alan birkaç hususu içermektedir. Dolaysıyla imza atan konfederasyonların övündükleri hiçbir şey bulunmamaktadır. Hükümet açsından ise, 2004 yılında varılan yazılı mutabakatın aradan geçen 4 yıla rağmen yerine getirilmediğinin açık bir itirafıdır.

 

Düzenlemeye baktığımızda;

 

1- Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin, hizmet gerekleri ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olmaları şartıyla yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması hususunda kanuni düzenleme yapılması, ( 2004 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METNİN 4. MADDESİNİN AYNISI )

 

2- Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek bir komisyon kurulması konusunda düzenleme yapılması, (2004 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METNİN 13. MADDESİNİN AYNISI)

 

3- Disiplin cezalarında tanınan savunma süresinin ilgilinin isteği üzerine 7 gün uzatılabilmesi, (2004 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METNİN 16. MADDESİNİN AYNISI)

 

 4- Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç, il dışına çıkışta izin alınması uygulamasına son verilmesi, (2004 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METNİN 23. MADDESİNİN AYNISI)

 

 5- 657 sayılı Kanunun 126. ve 135. maddelerinin değiştirilerek uyarma ve kınama cezalarına itirazların disiplin kuruluna yapılması, (2004 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METNİN 17. MADDESİNDEN DE GERİ BİR DÜZENLEMEDİR. ÇÜNKÜ 2004 MUTABAKATINDA UYARI VE KINAMA CEZALARINA KARŞI YARGI YOLUNA BAŞVURU DÜZENLENMİŞTİ)

 

  6- Memura eşinin doğum yapması durumunda verilen izin süresinin 5 güne çıkarılması, 1 inci derecedeki kayın hısımlarının ölümü halinde de 3 gün izin verilmesi, (2004 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METNİN 29. MADDESİNİN AYNISI)

 

  7- Memura, bakmakla yükümlü olduğu hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve sağlık kurulu raporuyla refakatçi tahsisinin belgelendirilmesi ve raporda öngörülen süreyi aşmaması kaydıyla yılda 1 aya kadar aylıklı refakat izni verilmesi, (2004 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METNİN 32. MADDESİNDEN DE GERİ BİR DÜZENLEMEDİR. ÇÜNKÜ 2004 MUTABAKATINDAKİ SÜRE 3 AY İDİ)

 

  8- 657 sayılı Kanunun Ek 31 inci maddesinde öngörülen ödemenin müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılmasının sağlanması, (2004 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METNİN 45. MADDESİ DAHA AYRINTILI BİR DÜZENLEME İÇERİYORDU – MEMURA HUKUK YARDIMI İLE İLGİLİ)

 

      9- Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya, hizmetine ihtiyaç bulunması ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olması şartıyla öncelikle atanmasının sağlanması hususunda bir genelge yayımlanması, (2004 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METNİN 2. MADDESİNİN AYNISI)

 

    10- Görevde yükselme yönetmeliği kapsamındaki kadrolara atama yapılması konusunda ihtiyaç ortaya çıkması durumunda, görevde yükselme yönetmeliklerinin öngördüğü prosedürün uygulanmasını sağlama hususunda bir genelge yayımlanması, ( BİRÇOK KAMU KURUM VE KURULUŞU MEVCUT YÖNETMELİKLERE UYGUN HAREKET ETMEKTEDİR)

           

    11- Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük olarak hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ve bu konuda kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulması amacıyla bir genelge yayımlanması, (2004 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METNİN 20, 21 VE 22. MADDELERİNDE DAYA AYRINTILI DÜZENLEME MEVCUTTU)

 

   12- Engelli kamu çalışanlarına yönelik olarak; a.            Kamu kurum ve kuruluşu yönüyle ayırım yapılmaksızın kamuya ait servis araçlarından yararlanmalarının sağlanması bunun mümkün olmadığı durumlarda toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları yönünde düzenleme yapılması, b. Engelli kamu çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerinde engelleri açısından sıkıntı oluşturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması, (2004 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METNİN 1. MADDESİ) c. Kamu hizmet binalarının engelli kamu çalışanlarının çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi hususunda bu konu ile ilgili olarak daha önce yayımlanan Başbakanlık Genelgesi de dikkate alınarak bir Genelge yayımlanması, (ÖZÜRLÜLER YASASINDA DÜZENLEME VARDIR. YİNE YAYINLANMIŞ OLAN BİR GENELGE VAR İKEN YENİ BİR GENELGE NEYİ ÇÖZECEKTİR?)

 

   13- Kamu görevlisinin isnat ve iftiralara karşı korunması konusunda 657 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde yer verilen yükümlülüğün yerine getirilmesi konusunda uygulama aksaklıklarının giderilmesine ilişkin genelge yayımlanması, (PRATİKTE NEYİ ÇÖZECEĞİ BELLİ DEĞİLDİR. MEVCUT DÜZENLEMENİN UYGULANIP UYGULANMAMASI İLE İLGİLİ BİR SORUNDUR.)

 

   14- Fazla çalışma karşılığı izin hakkından yararlandırılmamak şeklindeki keyfi uygulamalara son verilmesi konusunda bir genelge yayımlanması, (2004 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METNİN 36 VE 37. MADDELERİ)

 

   15- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun tasarısının sendikalara sunularak görüşlerinin alınması, (2004 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METNİN 50. MADDESİ BİRLİKTE KOMİSYON TARZINDA ÇALIŞMAYI ÖNGÖRÜYORDU)

 

   16- Devlet Personel Başkanlığında “Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanlığının kurulması, ( BU KONU DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞ, ANCAK İDARENİN KENDİSİNİN ÇÖZMESİ GEREKEN BİR KONU OLDUĞU BELİRTİLEREK GÜNDEME ALINMAMIŞTI)

 

   17- Başta Anayasa ve ilgili kanunlar uyarınca memurlar tarafından yürütülmesi gereken hizmetler göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında ortaya çıkan uygulama sorunlarının takip edilmesi, (BU MADDENİN NEYİ İÇERDİĞİ ANLAŞILMAMAKTADIR. MUĞLÂK BİR MADDEDİR.)

 

   18- 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin yıllık izinlerini yıl içerisinde kullanabilmelerini sağlamaya yönelik genelge yayımlanması, (MEVCUT HAKKIN KULLANILMASI İLE İLGİLİ BİR SORUNDUR)

 

  19- İlgili Bakanlıkların ve kurumların görüşleri alınmak suretiyle 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan personele; a. Kurumun hizmet gerekleri, aym unvanlı pozisyon durumu ve ilgi personelin nitelikleri dikkate alınarak eş durumu nedeniyle yer değiştirme hakkı verilmesi, (BU HAK ANAYASANIN 41. MADDESİ UYARINCA KULLANDIRILMASI GEREKEN BİR HAKTIR) b. Askerlik dönüşü göreve başlayabilme ve en az 1 yıl çalışmış olmaları kaydıyla karşılıklı yer değiştirme hakkının verilmesi, hususunda düzenleme yapılması, (BU KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI MEVCUTTUR)

 

 

   20-              Teftiş ve denetim uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilmesi, (TAMAMEN UYGULAMA SORUNUDUR, BU MADDE DE MUĞLÂKTIR)

 

 

   21-     İtfaiye ve belediye ambulans araçlarına kasko yapılması hususunda düzenleme yapılması, (2004 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METNİN 11. MADDESİ DAHA GENİŞ KAPSAMDA DÜZENLENMİŞTİ)

 

   22- 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince Araştırmacı olarak nakledilecek personelin, görevde yükselme mahiyetinde olmamak kaydıyla atama teklifi yapılacak kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talep çerçevesinde atama yapılabilmesinin mümkün hale getirilmesi için kanuni düzenleme yapılması, (2005 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METİNLERDE DÜZENLENMİŞTİ)

 

   23- 4046 sayılı Kanunun 22. maddesine göre yapılan nakillerde sendika ve şube yönetim kurulu üyelerinin ve atama yapılması istenilen kurumun yazılı talebi halinde, nitelikleri, atama yapılacak kurumlardaki boş kadro durumu dikkate alınarak aynı hizmet kolunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bir kuruma atanmalarının sağlanması, (2005 YILI MUTABAKAT METNİNE EKLİ METİNLERDE DÜZENLENMİŞTİ)

 

e- Mutabakat Metni’nin e fıkrasında, ekli II sayılı listede yer alan ve üzerinde yürütülecek çalışmayı müteakip değerlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulan Konfederasyon talepleri üzerinde gerekli çalışmaların yapılması düzenlenmiştir. Aşağıda belirtilen 19 madde başta 2004 yılı olmak üzere geçmiş yıllardaki toplu görüşmelerde üzerinde çalışılan konulardır. Daha önceden üzerinde çalışılmış konularla ilgili yeniden çalışma yapılacağının belirtilmesi, toplu Görüşmenin tam bir oylama düzenine dönüştüğünün göstergesidir.

 

 

II-    ÜZERİNDE    TARAFLARCA    ÇALIŞMA    YAPILARAK    SONUCUNA    GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK KONFEDERASYON TALEPLERİ

1-             Memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak üzere merkezi sınavı kazanması halinde, çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması.

2-             Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin yeniden tanımlanması,

3-             Disiplin cezalarının sicilden silinmesi için öngörülen 5 ve 10 yıllık sürelerin, 3 ve 6 yıla indirilmesi.

4-             Yıllık izin sürelerinde “işgünü” ve kademe esasına göre düzenleme yapılması, en az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara izin verilmesi konusunun değerlendirilmesi,

5-             Hafta içi ve resmi tatillerde personele yaptırılacak fazla mesai sürelerine bir üst sınır getirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması ve bu ücretlerin gözden geçirilmesi.

6-             Din görevlilerinin, ebelerin, posta dağıtıcılarının vb. hafta sonu ve bayram tatillerine ilişkin izin sıkıntılarının giderilmesi konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde teknik çalışmalar yapılması,

7-             Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı yargılanmaları halinde kendilerine hukuki yardım yapılması konusunda ortaya çıkan ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda öngörülen düzenleme ile karşılanamayan aksaklıkların giderilmesi,

8-             Sendika ve konfederasyonların, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulan kamu görevlileri ile ilgili kurul, komisyon, şura, meclis toplantılarında temsilci bulundurması,

9-             Sicil hukukuna ilişkin düzenleme ve uygulamalarda;

 

a)             Sicil raporlarında yer alan değerlendirmeye esas soruların, kurum ve kuruluşların özellikleri ve kamu çalışanlarının görev ve unvanları dikkate alınarak farklı şekilde düzenlenmesi,

b)             Sicil notuna dayalı ilave kademe verilmesine ilişkin 6 yıllık sürenin 4 yıla indirilmesi,

 

10-          İtfaiye personelinin tamamının emeklilik açısından genel idare hizmetleri sınıfı kapsamına alınması talebinin değerlendirilmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına intikal ettirilmesi,

11-          Kamu kurum ve kuruluşlarının, çerçeve yönetmeliği esas almak suretiyle unvan ve kadroların bütününü içeren atama ve yer değiştirme yönetmeliği düzenlemesi.

12-  Atama ve yer değiştirme işlemlerinde keyfiliği ortadan kaldıracak norm kadro düzenleme ve uygulamasının bütün kamu kurumlarında hayata geçirilmesi.

13-  Kurumlar arası nakil yoluyla yapılan atamalarda kamu çalışanlarının yaşadıkları (muvafakat verilmemesi) olumsuzlukların giderilmesi,

14-          Atama ve yer değiştirme işlemlerinde aile birliğinin ve sağlığın korunması, eğitim hakkının engellenmemesi gibi Anayasal yükümlülükler dikkate alınarak eş. öğrenim ve sağlık durumuna dayalı taleplerin karşılanmasına ilişkin uygulama aksaklıklarının giderilmesi,

15-          Çeşitli kurum ve kuruluşlarda uygulanan döner sermaye, ek ödeme, performans ücreti ve benzeri ödemelerin disiplin cezasına dayalı olarak kesilmesi konusunda yargı kararlarına bakılarak değerlendirme yapılması,

16-          Basına bilgi ve demeç vermek şeklindeki disiplin suçunun tereddüde yer vermeyecek ve farklı uygulamalara neden olmayacak şekilde tanımlanması konusunda düzenleme yapılması,

17-          657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi kapsamında iki yıla ilave bir kademe verilmesi uygulamasında söz konusu yörelerde zorunlu hizmet kapsamında görev yapıyor olma şartının kaldırılması.

18-          İlaç bedellerinin mahallinde ödenmesi konusunun kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralındığı tarihe göre yeniden değerlendirilmesi.

19-          Belediye aylıklarının zamanında alınması konusunda geçmişte yapılan düzenlemeler de göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılması.

 

 

f- Mutabakat Metni’nin f fıkrasında, ekli III sayılı listede yer alan ve niteliği itibariyle çok sayıda kurumu ilgilendiren ya da mahiyeti itibariyle ilgili kurumlarca değerlendirme yapılması gereken Konfederasyon talepleri üzerinde de “temennilerin” belirtilmesi düzenlenmiştir. Aşağıda belirtilen bu taleplerle ilgili metinden de anlaşıldığı gibi tamamen “temenni”lerde bulunulmuştur. Dolaysıyla ciddiye alınacak bir düzenleme değildir.

 

III- KONFEDERASYONLARCA GÜNDEME GETİRİLEN VE DEĞERLENDİRME YAPMALARI İÇİN İLGİLİ KURUMLARA İNTİKAL ETTİRİLECEK KONFEDERASYON TALEPLERİ

1-       4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıklar konusunda Konfederasyonlarımızın ve ilgili diğer kuruluşlarımızın önerilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi,

2-       Kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları planlaması ve insan gücü ihtiyacı çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde kamu çalışanlarının eğitim düzeylerinin artırılması konusunda çalışmalarda bulunulması,

3-       Sağlık Bakanlığınca çalışmaları sürdürülmekte olan sağlık çalışanlarının çalışma süreleri ile ilgili kanun tasarısı çalışmasının, Anayasa’nın eşitlik ilkesi çerçevesinde tüm kamu çalışanlarının standart düzenlemelere tabi olması amacına hizmet edeceği düşüncesiyle desteklenmesi,

4-       İstikrar bulmuş yargı kararlarının benzer durumdaki personele de uygulanması konusunda titizlik gösterilmesi,

5-       711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasına ilişkin Kanunun uygulanmasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi konusunda hizmet kolunda yetkili sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulması.

 

SONUÇ OLARAK; İmzalanan Mutabakat Metni ile T. Kamu Sen ve Memur Sen Toplu Sözleşme ve grev haklarını kullanmaktan imtina etmişlerdir. Kamuoyuna toplu sözleşme ve grev hakkı ile ilgili yaptıkları açıklamalar KESK’in tavrı karşısında kamu emekçilerini aldatmaya dönüktür.

5 YTL’yi 10 YTL’ye çıkararak devlet güdümlü sendikacılığa devam edeceklerini göstermişlerdir.

KESK, haklı tavır ve tutumunu, fiili ve meşru mücadele anlayışı ile önümüzdeki dönemde de sürdürecektir.

 

 

EK: 2004 YILI MUTABAKAT METNİ VE EKLİ METİN (TOPLAM 9 SAYFA)

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]