Askerlik dönüşü işe başlatılmayan bir 4/B’li açtığı davada, Kocaeli İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

 

                                                                             T.C.

 

                                                    KOCAELİ İDARE MAHKEMESİ

 

Esas No:2007/1489  

DAVACI: Ömer Pek 

VEKİLİ: Av. Burhan Dilek, İstiklal Cad. Cebir İşhanı K:3/36-37 İZMİT  

DAVALI:       1-Derince Kaymakamlığı / İZMİT2-Sağlık Bakanlığı / ANKARA 

DAVANIN ÖZETİ: Kocaeli Derince Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak sözleşmeli 657 sayılı yasanın 4/b maddesi uyarınca sözleşmeli statüde görev yapan davacının askerlik dönüşü görevine başlatılmamasına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın 01.06.2007 tarih ve 69467 satılı işlemiyle Derince Devlet Hastanesi Başhekimliği’nin 26.06.2007 tarih ve 05536 sayılı işleminin, askerlik görevinin Anayasana 72. maddesine göre zorunlu bir vatan hizmeti olduğu, 657 sayılı yasada sözleşmeli personelin askerlik dönüşü göreve başlatılmasını engelleyen bir hüküm bulunmadığı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek yürütmesinin durdurulması ve iptali istenilmektedir. 

DERİNCE KAYMAKAMLIĞI SAVUNMASININ ÖZETİ: Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalışmalarına ilişkin esaslar ile sözleşmeli personel hizmet sözleşmesinde askerlik sonrası göreve başlatılmalarına dair herhangi bir hükme yer verilmediğinden davacının göreve başlatılamadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmakladır. 

SAĞLIK BAKANLIĞI SAVUNMASININ ÖZETİ: Davacının askerlik sonrası göreve başlatılacağına dair yasal bir düzenleme ve sözleşmesinde böyle bir hüküm bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

 

                                                            TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Kocaeli İdare Mahkemesince davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü:Dava, Kocaeli Derince Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak 657 sayılı yasanın 4/b maddesi uyarınca sözleşmeli statüde görev yapan davacının askerlik dönüşü görevine başlatılmamasına ilişkin Sağlık Bakanlığının 01.06.2007 tarih ve 69467 sayılı işlemiyle Derince Devlet Hastanesi Baş Hekimliği’nin 26.06.2007 tarih ve 05536 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 2, fıkrasında; “Danıştay veya İdari Mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların dogması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.” hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Vatan Hizmeti başlıklı 72. maddesinde, “Vatan hizmeti, her Türk’ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.” Hükmüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinde “Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür… B) Sözleşmeli personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve islerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi savılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin II – Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, için geçici şartı aranmaz.) hükmüne “Silah Altına Alınma” başlıklı 81.maddesinde, “Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar” hükmüne yer verilmiştir.Dosyanın incelenmesinden, davacının KPSS sınavı sonucu Kocaeli Derince Devlet Hastanesine sağlık memura olarak yerleştirilmesinin yapıldığı, 03.03.2006 tarihinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başladığı, 30.11.2006 tarihinde askerlik vazifesini yerine getirmek üzere görevinden ayrıldığı, askerlik vazifesini tamamladıktan sonra 24.05.2007 tarihinde kurum kaydına giren dilekçeyle tekrar görevine başlatılması için başvuruda bulunduğu, sözleşmeli personelin sözleşmesinde askerlik sonrası göreve başlatılmalarına dair herhangi bir hükme yer verilmediğinden bahisle davacının talebinin reddine dair 01.06.2007 tarih ve 69467 sayılı Sağlık Bakanlığı işlemiyle 26.06.2007 tarih ve 05536 sayılı işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.Yukarıda metni yazılı Anayasa ve Kanun hükümlerinde askerlik vatan hizmeti şeklinde ifade edilmiş ve herkesin yapması zorunlu bir kamu hizmeti, bir hak ve ödev olarak öngörülmüş olup, devlet memurlarının silah altında bulundukları sürece izinli sayılacakları belirtilmiş sözleşmeli statüde çalışanlar açısından da herhangi bir ayrık düzenleme getirilmemiştir.Bu durumda, zorunlu bir kamu hizmeti olan askerlik hizmetini yapmak için görevinden ayrılan davacının, terhisini müteakip göreve başlatılması istemiyle yaptığı başvuru üzerine,  askerde bulunduğu süre içersinde yasa gereği izinli sayıldığından görevine başlatılması gerekirken, isteminin reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka ve yukarda metni yazılan kanun hükümlerine uyarlık görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız sonuçlar doğuracağı anlaşılan dava konusu işlemin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde Sakarya Bölge idare Mahkemesi itiraz yolu açık olmak üzere 19.09.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

   

BAŞKAN ÜYE ÜYE

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]