SAYI:  305-2005/1139                                                                      4 Temmuz 2005

KONU: Ekim 2003 SSK Ek Ödeme Yönergesi

  ile İlgili Danıştay Kararı 

 

ŞUBE/TEMSİLCİLİKLERE

            Ekim 2003 SSK Ek Ödeme Yönergesi’nin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurularak iptal edilmesi amacıyla açmış olduğumuz davada Danıştay 11. Dairesi, yönergenin “80 saate kadar tutulan nöbetler için ek ödeme yapılmaz” ile acil servislerde “bir aylık dönem boyunca” ibarelerinin yürütmesini durdurmuştu.

            11 Nisan 2005 günü yapılan duruşma sonucunda Danıştay 11. Dairesi’nin 2003/4345E, 2005/1819K sayılı kararı ile yönergenin 5. maddesinin 6. bendinin 1. paragrafında yer alan “mazeret, hastalık izinleri ve sağlık kurulu raporu ile verilen istirahatlarda ek ödeme verilmez” ibaresi ile 6. bendin 2. ve 4. paragraflarının, 5. maddenin 11. bendinde geçen “… aylık 80 saatin üzerinde …” ile “80 saate kadar tutulan nöbetler için ek ödeme yapılmaz” ibarelerinin ve 5. maddenin 13. bendinde yer alan “(1 aylık dönem boyunca)” ibaresini iptal etmiştir.

            Danıştay 11. Dairesi iptal kararı ile birlikte üyelerimizin mahrum kaldıkları parasal haklarını yasal faizi ile iadesi kısmını ise ehliyet yönünden reddetmiştir. Bu nedenle iptal kararı doğrultusunda hakları ihlal edilen üyelerimizin ekteki dilekçe ile çalıştıkları Hastane Baştabipliklerine başvurarak, mahrum kaldıkları parasal haklarını yasal faiziyle birlikte istemeleri gerekmektedir. Şayet dilekçe üzerine parasal hakları iade edilmez ise üyeler adına ayrı ayrı davaların açılması söz konusu olacaktır (Dilekçeler iki suret hazırlanacak bir sureti üyede kalacaktır). Bu durumda mahkeme masrafları üyelere ait olmak kaydıyla açılacak davalarda genel merkezimiz hukuk bürosu yardımcı olacaktır.

            Danıştay 11. Dairesi’nin kararına göre;

1-      İptal edilen 5. maddenin 6. bendinin 1. paragrafında yer alan “… mazeret, hastalık izinleri ve sağlık kurulu raporu ile verilen istirahatlarda ek ödeme ödenmez…” cümlesi, 2. paragrafındaki “tedavi amacı ile diğer illere sevkleri yapılan personel ile refakatçilere memuriyet mahalli dışına yapılan sevklerde ayakta devam eden tedavi eden tedavi süreleri için ek ödeme ödenmez” hükmü ve 4 paragrafındaki “kaplıca tedavisi gören personel ile refakatçisine tedavide geçen süreleri için ek ödeme ödenmez” cümlesi iptal edilmiştir.

2-      Yönergenin 5. maddesinin 11. bendinde yer alan “… aylık 80 saatin üzerinde…” ile “80 saate kadar tutulan nöbetler için ek ödeme yapılmaz” ibareleri iptal edilmiştir.

3-      Yönergenin 5. maddesinin 13. bendinde, acil serviste fiilen ve devamlı olarak (1 aylık dönem boyunca) çalışan personele ödenecek ilave ek ödemelerle ile ilgili olarak, “(1 aylık dönem boyunca)” ibaresi iptal edilmiştir.

Bu iptal kararı doğrultusunda 15 Eylül 2003 ile 19 Şubat 2005 tarihleri arasında hakları ihlal edilerek, parasal yönden (ek ödeme verilmemesi) mağdur edilen üyelerimizin ekteki dilekçeyle işyerlerine başvurması gerekmektedir.

Bu yazımızın işyerleri sendika ilan panolarına ekteki dilekçe ve Danıştay kararı ile birlikte asılarak ilan edilmesi için gereğinin yapılması önemle rica ederiz.

                                                           Şükran DOĞAN                                  Erkan Sümer

                                                           Genel Hukuk ve TG Sekreteri               Genel Sekreter

EK: Danıştay Kararı ve örnek dilekçe

(80 saat ile ilgili örnek dilekçe)

…………………………  HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE

            Hastanenizde ………………….  Servisinde ……………… olarak çalışmaktayım. 5283 Sayılı kanunla Sağlık Bakanlığı’na devredilmeden önce tabi olduğum SSK Ek Ödeme Yönergesi’nin iptali istemi ile sendikam SES tarafından açılan davada, Danıştay 11. Dairesi’nin 11.04.2005 tarih ve 2003/4345E, 2005/1819K sayılı kararı ile yönergenin 5. maddesinin 6. bendinin 1. paragrafında yer alan “mazeret, hastalık izinleri ve sağlık kurulu raporu ile verilen istirahatlarda ek ödeme verilmez” ibaresi ile 6. bendin 2. ve 4. paragraflarının, 5. maddenin 11. bendinde geçen “… aylık 80 saatin üzerinde …” ile “80 saate kadar tutulan nöbetler için ek ödeme yapılmaz” ibarelerinin ve 5. maddenin 13. bendinde yer alan “(1 aylık dönem boyunca)” ibaresini iptal etmiştir.

            İptal kararı uyarınca, aylık 80 saate kadar tuttuğum nöbetler nedeni ile tarafıma ilave ek ödemesi yapılmayan 15 Eylül 2003 ile 19 Şubat 2005 tarihleri arasındaki tutarların yasal faizi ile birlikte ödenmesini arz ederim.  …/07/2005

Adı Soyadı

     İmza

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]