Haberler

Biometrik Yöntemlerle Mesai Takibi Hukuka Aykırıdır!

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yüz tarama sistemi ile mesai takibi yapılması konusunda sendikamızın açtığı davada Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/529 E, 2018/1030 K sayılı ve 31.10.2018 tarihli kararı ile işlem iptal edilmiştir. Sendikamız uzun zamandır biometrik yöntemler ile mesai takibi yapmak isteyen hastanelerin uygulamalarını dava konusu etmekte ve bu davaları kazanmaktadır.

Devamı »
Haberler

KESK: Toplantı ve Gösteri Düzenleme Haktır, Engellenemez!

Neredeyse her eylem ve etkinliğimizin fiilen yasaklandığı, engellendiği bu dönemde toplantı ve gösteri düzenleme hakkımızın temel bir hak olduğu; toplantı, gösteri, yürüyüş vb. demokratik eylem ve etkinliklerin hangi gerekçe ile olursa olsun engellenemeyeceğine dair mahkeme kararlarına bir yenisi daha eklendi. 3 Ağustos 2015 tarihinde Konfederasyonumuzun TİS taleplerimizi dile getirmek ve

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

SGK’NIN SAĞLIK EMEKÇİLERİNE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VERİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL YAZISINA KARŞI DANIŞTAY’A DAVA AÇTIK

7146 sayılı kanunun 11.maddesi ile 5510 sayılı kanunun 40.maddesinin 2.fıkrasında yer alan tabloya 20 sıra numarası eklenmiş ve böylece insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların fiili hizmet süresi zammı düzenlenmiştir. Sendikamız itirazlarını ve önerilerini TBMM

Devamı »
Genel Merkezden

Cizre Gönüllü Sağlıkçılar Duruşması: Sağlıkçıların Yardım Çabası Yargılanamaz

30 Ocak 2016’da sokağa çıkma yasağı ve çatışma nedeniyle sığındıkları bodrumlarda yaralı olanlara müdahale etmek için ambulansla yola çıkan ancak Cizre’ye girişlerine izin verilmeyen Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyesi 9 hekim, 4 hemşire ve 1 ambulans şoförünün bulunduğu gönüllü 14 sağlık emekçisinin duruşması bugün Mardin

Devamı »
Genel Merkezden

OHAL DÖNEMİNDE ÇIKARILAN KHK’LAR İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Konfederasyonumuz KESK’in ve sendikamızın OHAL’in sona ermesi ile birlikte OHAL KHK’ları ile ihraç edilen arkadaşlarımız hakkındaki bilgilendirme notları hazırlanmıştır. Çeşitli basın yayın organlarında konuya ilişkin yazı ve değerlendirmeler çıkmıştır. Uzun zamandan beri bu konularla ilgilenen hukuk büromuz ayrıntılı hukuki görüş çerçevesinde gerekli işlemleri yapacaktır. Bilgi notu daha geniş bir çerçevede

Devamı »
Haberler

Yüz Tanıma Sistemi İle Mesai Takibine Dair Açtığımız Davayı Kazandık: Yüz Tanıma Sistemi İle Mesai Takibi Hukuka Aykırıdır

Tokat Devlet Hastanesi’nde yüz tanıma sistemi ile mesai takibi yapılması işleminin iptali için açtığımız davada Tokat İdare Mahkemesi’nin red ve direnme kararı vermesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nihai kararı vermiştir. Buna göre DİDDK’nun 2015/2958 E, 2018/682 K sayılı ve 25.02.2018 tarihli kararı ile yüz tanıma sistemi ile mesai

Devamı »
Genel Merkezden

ADS Röntgen Teknisyenleri İçin Önemli Danıştay Kararı: Şua İzni Kullanan ADS Röntgen Teknisyenleri Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanacak

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 28.02.2013 tarihli 622 sayılı genel yazısı ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkez ve hastanelerinde çalışan ve şua izni kullanan röntgen teknisyenlerinin fiili hizmet süresi zammından yararlanamayacakları düzenlenmişti. Sendikamız bu genel yazının iptali için 2013 yılında Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay 11. Dairesi’nin 2013/2118/E, 2018/802

Devamı »
Haberler

Aydın 1 Mayıs Yürüyüşünün Yasaklanması Davasını Kazandık: Valiliklerin Keyfi Yürüyüş Yasakları Hukuka Aykırıdır

1 Mayıs’ta yapılacak yürüyüşün Aydın Valiliğince engellenmesi işleminin iptali talebiyle açtığımız davayı kazandık. Aydın’da 2016 yılında 1 Mayıs etkinlikleri için oluşturulan Aydın Şube Başkanımız Şükran Teberci’nin başkanı olduğu tertip komitesi, valiliğin belirlediği güzergahta yapılacak yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı’nda yapılacak miting için valiliğe başvuruda bulunmuş, valilik de “gerçekleşebilecek herhangi bir terör

Devamı »
Haberler

Referandumdaki “HAYIR” Tavrımız Yargılandı ve Beraat Etti

16 Nisan 2017 günü yapılan Anayasa Referandumu öncesinde KESK ve sendikamız SES’in çıkarmış olduğu “HAYIR” bildirilerinin dağıtılması ve basın açıklamaları yapılması ile ilgili sendika genel merkez yöneticilerimiz ile İzmir, Diyarbakır, Karadeniz Ereğli ve Ankara’daki yönetici ve üyelerimiz hakkında açılan ceza davalarının tümü beraatla sonuçlanmıştır. Bu davalar 298 sayılı Seçimlerin Temel

Devamı »

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELDİĞİ GEREKÇESİYLE KADROYA ALINMAYAN İŞÇİLERİN YASAL HAKLARI NEDİR?

Yönetmelikte 32. Maddesinde başvuruda istenecek belgeler sayılmakta olup bu belgelerden biri arşiv araştırması formudur: 32/(3) Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması il

Devamı »

SÖZLÜ SINAVDA BAŞARISIZ SAYILAN TAŞERON İŞÇİLERİN YASAL HAKLARI NEDİR?

Öncelikle zaten çalışmakta olan işçilerin kadroya geçirilebilmeleri için sınava tabi tutulmasının kabul edilebilir bir düzenleme olmadığını belirtelim. Sözlü sınavda başarısız olan işçilere KHK ve ilgili yönetmelikle itiraz hakkı tanımıştır. Sözlü sınav ve sınava itiraz, 696 sayılı KHK dayanak olarak çıkarılan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri

Devamı »
2018

4/B’ye Geçirilen 4/C’lilerin 4/B’liler Gibi Döner Sermaye Alabilmeleri İçin Dava Açtık

30 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11587 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair kararda değişiklik yapılmış ve karara ekli sözleşmeli personel ek ödeme oranları cetvelinin 17. sırasından sonra gelmek üzere 18. sıra eklenerek 4/B’ye geçirilen 4/C’li personelin

Devamı »
Haberler

Zonguldak Şube Yöneticilerimiz Beraat Etti

Zonguldak Şube Sekreterimiz Emrah Demir ve Kadın Sekreterimiz Hamide İpek hakkında görev yaptıkları Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde referandum sürecinde asılan “hayır” konulu afişlerle ilgili olarak açılan dava beraatle sonuçlandı. Hastanedeki SES panosuna asılan afişlerin hastane yöneticileri tarafından indirilmesi istenmiş, temsilcilerimizin kabul etmemesi sonucu zorla indirilmişti. Panolarına sahip çıkan temsilcilerimiz tekrar asmış

Devamı »
Bağlantılar

Zonguldak Şube Yöneticilerimizin Davası 19 Nisan’a Ertelendi

Zonguldak Şube Sekreterimiz Emrah Demir ve Kadın Sekreterimiz Hamide İpek hakkında görev yaptıkları Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde referandum sürecinde asılan “hayır” konulu afişlerle ilgili olarak açılan davanın ilk duruşması 27 Şubat 2018 tarihinde görüldü. Hastanedeki SES panosuna asılan afişlerin hastane yöneticileri tarafından indirilmesi istenmiş, temsilcilerimizin kabul etmemesi sonucu zorla indirilmişti. Panolarına

Devamı »

SÜT İZNİ SÜRELERİ

Bilindiği gibi hizmet kolumuzda farkı statülerde çalışan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Buna göre; Devlet memuru olarak çalışan kadın memurlar 657 sayılı kanunun 104. Maddesinin D fıkrası uyarınca “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk

Devamı »
Genel Merkezden

OHAL İnceleme Komisyonu Kararlarının Tebliği Hakkında Bilgilendirme

Basına yansıyan bilgilerden öğrendiğimize göre OHAL İnceleme Komisyonu başvurular ile ilgili karar vermeye başlamıştır. OHAL İnceleme Komisyonu’nun çalışma esaslarının 15.maddesi aşağıda olduğu gibi belirtilmiştir. Buna göre; OHAL Komisyonu ihraç edilenlerin başvurularını kabul edip işe iade kararı verirse bu kararı Devlet Personel Başkanlığı’na bildirir. OHAL Komisyonunun ihraç edilenlerin başvurusu ile ilgili

Devamı »
Genel Merkezden

KHK’NA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Bugünkü (13 Eylül 2017) Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğinin bir benzeri 9 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik ile yapılmıştı. Bu yönetmelik değişikliğinin uygulanmasını göstermek amacı ile 21 Ağustos 2015 tarihli bir genel yazı çıkarılmıştı. Sendikamız bu yazının ve bu yazıya dayanak olan yönetmeliğin 8.maddesinin 1. Fıkrasının son

Devamı »
Genel Merkezden

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK KAZANIMI DAHA

Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastaneleri Birlikte Kullanımla ilgili 2014 Yönetmeliği iptal edildi. 2014 yılında çıkarılan Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliğinin iptali için açtığımız davada Danıştay nihayet karar verdi. Danıştay 15. Dairesinin 8. Daire ile birlikte verdiği 2014/5212 E, 2017/3222 K sayılı ve 07.06.2017 tarihli iptal kararı ile yönetmelik iptal edilmiştir.

Devamı »
Genel Merkezden

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET HABERLERİNİ İZNE BAĞLAYAN GENELGEYİ İPTAL ETTİRDİK

 Türkiye Kamu Hastaneleri tarafından yayınlanan sağlık çalışanına şiddet haberleri konulu 19.07.2013 tarihli ve 2013/10 sayılı genelgenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için açtığımız davada Danıştay 15. Dairesi önce yürütmeyi durdurma kararı vermiş, ardından da 2013/12052 E, 2016/6087 K sayılı ve 14.12.2016 tarihli kararı ile genelgeyi iptal etmiştir. Böylece şiddet olaylarına maruz

Devamı »
Genel Merkezden

DANIŞTAY’DAN ÖNEMLİ BİR KARAR DAHA

Sendikamız Batman Eski Şube Başkanı ve eski Genel Sekreteri Mehmet Sıddık Akın’ın bir siyasi partinin toplantısına davetli olarak katılması ile ilgili kendisine verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının AİHM içtihatları doğrultusunda ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakkına aykırı olması nedeni ile Danıştay 12. Dairesi iptal edilmesi gerektiğine dair karar vermiştir. Özellikle sendikal

Devamı »
Genel Merkezden

PSİKOLOGLARA MÜJDE

Sendikamızdan Bir Hukuk Kazanımı Daha YÖK Başkanlığı’nın 24 Şubat 2016 tarihli toplantısında alınan kararla fen ve edebiyat fakültesi psikoloji mezunu psikologların sağlık bilimi lisansiyeri sayılamayacağına ilişkin karar verilmişti. Bu kararın yürütülmesinin durdurulması ve iptali için açtığımız davada Danıştay 8. Dairesinin 2016/3609 E sayılı ve 16.01.2017 tarihli kararı ile yürütmeyi durdurma

Devamı »
Genel Merkezden

Sendikamızdan bir hukuki kazanım daha, HALK SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE NÖBETE SON!           

  Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 23.03.2016 tarih ve 49654233 sayılı 2016/5 sayılı genelgesinin 3., 4., 6. ve 7. Maddeleri ile Halk Sağlığı merkezlerinde mesai saatleri dışında aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve toplum sağlığı merkezi personelince nöbet tutulacağı belirtilmiş ve bununla ilgili hususlar düzenlenmiştir. Bu genelge ile

Devamı »
Genel Merkezden

KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA İLE İLGİLİ YARGISAL SÜREÇTEKİ GELİŞMELER

675 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan üyelerimiz için açtığımız davalarda Ankara İdare Mahkemeleri ile Aydın ve Diyarbakır İdare Mahkemelerinden incelenmeksizin red kararları gelmeye başlamıştır. Mahkemeler kararlarında KHK’nın kanun gücünde olduğunu belirtip idari yargıda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin iptali için açılmış bir davanın incelenmesine hukuken olanak bulunmadığını belirtmişlerdir. Sendikamız hukuk

Devamı »
2016

BİNGÖL SES VE EĞİTİM-SEN YÖNETİCİ VE ÜYELERİ TAHLİYE EDİLDİ! ÇÜNKÜ, SENDİKAL MÜCADELE VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERMEK SUÇ DEĞİLDİR!

26 Nisan 2016 tarihinde Bingöl’de KESK’e bağlı şube ve temsilciliklerin bulunduğu binada polis araması yapılmış, aynı esnada Eğitim Sen ve SES yöneticisi ve üyesi olan 6 arkadaşımız evlerinden gözaltına alınmıştı. Gözaltı süresinin sonunda 28 Nisan 2016 tarihinde 6 arkadaşımızdan 5’i tutuklanarak önce Bingöl cezaevine bir hafta sonrasında da değişik cezaevlerine

Devamı »
2016

SES’TEN BİR HUKUK KAZANIMI DAHA DİSİPLİN CEZASI ALANLARDAN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ KESİLEMEZ!

1 Nisan 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikle” ilgili açtığımız dava sonuçlandı. 2006 Döner Sermaye Yönetmeliğinin 5. Maddesinin ç bendi uyarınca kurumlarda inceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp 657 sayılı Kanuna göre

Devamı »
Genel Merkezden

GENEL SEKRETERLERİN DÖNER SERMAYE MİKTARLARINI DEĞİŞTİRME YETKİLERİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA…

9 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete de TKHK’ye bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik gerekçe gösterilerek TKHK İzleme Ölçme  ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı’nın 21.08.2015 tarih ve 628 sayılı aylık gelir ve dağıtılacak ek ödeme konulu genel yazısının yürütülmesinin durdurulması için Danıştay’a dava açmıştık. Bu davada

Devamı »
Genel Merkezden

BİOMETRİK YÖNTEMLERLE MESAİ TAKİBİNE SON

Sendikamızın Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde parmak izi sistemi ile yürütülen mesai takibinin iptali için açtığı davada Danıştay son kararını verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2014/2242 E, 2015/4991 K sayılı ve 09.12.2015 tarihli bozma kararı ile parmak izi taramasının özel hayatın gizliliği kapsamında bulunduğu belirtilmiş ve bu türden biometrik

Devamı »
Genel Merkezden

BİRLİKTE KULLANIM VE İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanımı ve işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmeliğin çeşitli maddelerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için sendikamız Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay 15.Dairesinin 2014/5212 E sayılı ve 06.04.2015 tarihli YD kararı ile yönetmeliğin 8.maddesinin 1.bendi yönünden YD kararı

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

BAŞBAKANLIĞIN 28 ŞUBAT SÜRECİNİ HATIRLATAN GENELGESİNİ DAVA ETTİK

17 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Başbakanlığın 2016/4 sayılı genelgesi ile mevcut Anayasa ve 657 sayılı kanun bir kenara itilerek fiili bir durum yaratılmış ve iktidarın isteğine göre kamu görevlileri terör suçlamasına maruz bırakılacak hale getirilmek istenmektedir. Bu genelge bizlere 28 Şubat sürecini hatırlatmaktadır. Bu süreçte de benzer

Devamı »
Genel Merkezden

4/B Ek Ödeme SGK Primi ile İlgili Yargıtay Bozma Kararı

  Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 4/b’lilerin SGK prim kesintisi iadesine ilişkin kendi kararını maddi hata olduğu gerekçesiyle kaldırarak Şanlıurfa 1. İş Mahkemesinin kararını bozdu. Bilindiği üzere 15 Ocak 2012 tarihinden önceki dönemlerde 4/B’li olarak görev yapan sözleşmeli personelin ek ödemelerinden yapılan sigorta pirimi kesintilerinin geri ödenmesine ilişkin Şanlıurfa 1. İş

Devamı »
Genel Merkezden

1.BASAMAK CUMARTESİ NÖBETLERİ DAVALARINI KAZANIYORUZ

Manisa’da aile hekimliğinde görev yapan ve nöbetlere gitmedikleri için verilen ihtar puanlarını yargıya taşıyan üyelerimizin açtığı davalar sonuçlandı. Manisa 2. İdare Mahkemesinde görülen davalarda üyelerimiz haklı bulundu ve dava konusu ihtar puanları iptal edildi. Mahkeme kararında, üyelerimizin nöbete gitmeme yönündeki davranışının örgütlenme özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi ve mazeret olarak kabulü gerektiği belirtilerek

Devamı »

Psikologların Ek Göstergesi İle İlgili Bilgilendirme

Çeşitli internet sitelerinin yaptığı habere göre fen edebiyat fakültesi psikoloji bölümü mezunlarının psikolog unvanını kullanabilmeleri ve sağlık bilimi lisansiyeri sayılamayacağına dair üniversiteler arası kurulun karar değiştirdiği belirtilmiştir. Konu ile ilgili olarak henüz elimize geçmiş bir karar ya da uygulama örneği bulunmamaktadır. Bu haberler doğru ise halen psikolog unvanını kullanan ve

Devamı »

4/C KADROSUNDA ÇALIŞNLARIN EK ÖDEMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

657 sayılı kanunun 4/C maddesine göre geçici personel olarak görev yapanların kazandıkları mahkeme kararlarına rağmen hükümet ile Memur Sen arasında imzalanan ve 2016-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşme mutabakat metnine göre sadece 150.-TL ödeme yapıldığı ve böylece kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanmadığı bilinmektedir. Gerek döner sermayeden ek ödeme gerekse de (Sağlık Bakanlığına

Devamı »

 Uzman Hemşire ve Uzman Ebelerin Tazminat Oranları Bilgilendirme

6283 sayılı hemşirelik kanununun 8.maddesinin 1.fıkrasında lisans mezunu hemşireler meslekleri ile ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışacakları düzenlenmiştir. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 47.maddesinin 2.bendinde benzer bir düzenleme bulunmakta ve uzman ebeyi tanımlamaktadır. Bu durumda

Devamı »
Genel Merkezden

FACEBOOK PAYLAŞIMLARINDAN BERAAT

Facebook paylaşımları nedeniyle tutuklu olarak yargılanan üyemiz Mesut Aslan beraat etti. Gaziantep’te görev yapan sendikamızın üyesi Mesut Aslan sosyal paylaşım sitesi facebook’ta Suriye’de YPG saflarında radikal cihatçı çete yapılanması IŞID’a karşı savaşırken yaşamını yitiren Aziz Güler’i profil resmi yaptığı ve bunun üzerinden çeşitli eleştirel paylaşımlarda bulunduğu nedeni ile yasa dışı

Devamı »
2016

Birinci basamakta Cumartesi nöbetlerine gitmedikleri gerekçesiyle ihtar puanı cezaları alan üyelerimiz adına açtığımız davaları kazandık!

Birinci basamakta Cumartesi nöbetlerine gitmedikleri gerekçesiyle ihtar puanı cezaları alan üyelerimiz adına açtığımız davaları kazandık. Manisa 2. İdari Mahkemesi ihtar puanlarının iptaline karar verdi. Manisa’da aile hekimliğinde görev yapan ve nöbetlere gitmedikleri için verilen ihtar puanlarını yargıya taşıyan üyelerimiz hemşire Banu Yılmaz ve aile hekimi Dr.Mehmet Ali Kütahyalı’nın davaları sonuçlandı.

Devamı »
Genel Merkezden

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA MESLEK ELEMANI KADROLARININ İPTAL EDİLMESİNİ YARGIYA TAŞIDIK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan boş kadrolarından 107 sosyal çalışmacı, 58 çocuk gelişimci, 37 psikolog ve 12 fizyoterapist kadrosunun 22.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 14.12.2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile iptal edilmesi kararı Sendikamız tarafından yargıya taşıyarak işlemin iptali istenmiştir. Söz konusu işlemin Resmi Gazetede

Devamı »
Genel Merkezden

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN SENDİKAMIZA YANIT:

4/B’lilerden 2012 tarihinden önce yapılmış olan sigorta pirim kesintilerinin iadesi yapılamaz Şanlıurfa 1. İş Mahkemesi’nde açılan davada 15 Ocak 2012 tarihinden önce ek ödemesinden sigorta primi kesintisi yapılan kişinin kesintilerin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiş, bu karar Yargıtay 21.Hukuk Dairesi tarafından onanmıştı. Sendikamız, 25 Kasım 2015 tarihinde SGK’ya

Devamı »
Genel Merkezden

“Bu Suça Ortak Olmayacağız Bildirisine İmza Atan Akademisyenler İçin Hazırlanan Dilekçeler

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı barış çağrısı bildirisini imzalayan akademisyenlere yönelik adli ve idari soruşturmaların açılmasının yanı sıra organizeli çeşitli kesimler tarafından hedef gösterildikleri ve tehdit edildikleri bir ortamı yaşamaktayız. Bununla ilgili olarak ekte örneklerini hazırladığımız dilekçelerle adli soruşturma geçiren arkadaşlarımızın bu dilekçeleri ve eklerindeki mahkeme kararlarını Cumhuriyet savcılıklarına vermeleri,

Devamı »
Genel Merkezden

Üyelerimize ve Sağlık Emekçilerine Yönelik Linç Kampanyaları Hakkında Suç Duyurusunda Bulunduk!

Cizre Temsilciliği Yönetim Kurulu üyemiz Abdülaziz Yural 30 Aralık 2015 tarihinde yaşadığı sokakta yaralı bir kadına yardım etmek isterken polis tarafından katledilmiştir. Abdulaziz Yural’ı defnetmek üzere 31 Aralık 2015 tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Batman, Van, Ağrı, Şanlıurfa ve Diyarbakır’dan 100’ü aşkın sağlık emekçisi olarak Şırnak’a gittik. Üyemiz ve mücadele

Devamı »
Genel Merkezden

Harcırah’ın 10 Gün ile Sınırlandırılmasının İptaline İlişkin AYM Kararı

15 Aralık 2015 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de Anayasa Mahkemesi’nin 2015/13 E, 2015/108 K sayılı ve 25.11.2015 tarihli iptal kararı çıkmıştır. Buna göre 6245 sayılı harcırah kanununun 33.maddesine 5335 sayılı kanunun 4.maddesi ile eklenen d fıkrasında yer alan, “ve her defasında 10 gün ile sınırlı olmak” ibaresi iptal edilmiştir. İptal

Devamı »
Hukuk

2012’den önce 4/B’li olarak çalışanların ek ödemelerinden kesilen SGK primi ile ilgili DUYURU

Bilindiği üzere, 15 Ocak 2012 tarihinden önceki dönemlerde 4/B’li olarak görev yapan sözleşmeli personelin ek ödemelerinden sigorta pirimi kesintisi yapılmakta idi. 15 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren 375 sayılı KHK’nın Ek 9.maddesine göre sigorta primi kesintisine son verilmiştir. Şanlıurfa 1. İş Mahkemesi’nin 2013/4 E, 2014/386 K sayılı ve 05.06.2014 tarihli

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

HEKİM DIŞI SAĞLIK PERSONELİNİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERİNİN EMEKLİLİĞE YANSIMASI İÇİN DAVA AÇTIK

209 sayılı kanunun Ek 3.maddesinde aynı kanunun 5.maddesine göre döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, uzman tabiplere, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine, pratisyen tabip ve diş tabiplerine aldıkları döner sermaye ek ödemesine aylıklara ilişkin hükümler uygulanmakta ve buna göre SGK primi alınarak uzun

Devamı »
Hukuk

İŞ BIRAKMA KARARI-KESK MYK

12-13 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen grev kararını görmek için tıklayınız. İŞ BIRAKMA KARARI-KESK MYK KESK-DİSK-TMMOB-TTB  olarak  çağıncısı  olduğumuz  “Savaşa  inat  Barış  Hemen  Şimdi”  Emek, Barış ve Demokrasi Mitingine yapılan vahim ve vahşi saldırı sonucu bir katliam gerçekleşmiş, onlarca üyemiz ve arkadaşımız yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitirenterin tümü emek mücadelesi tarihine barış

Devamı »

20-21-22 MAYIS’TA İŞ BIRAKIYORUZ

1. Basamak sağlık kurularında görev yapan sağlık emekçileriin iş yükünü ve çalışma koşullarını giderek ağırlaştıran Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan 2015 tarihinde yayımladığı Ödeme-Sözleşme Yönetmeliği ile de, (ASM) çalışanlarının ceza puanlarını artırdı. Sağlık Bakanlığı’nı son kez uyarmak amacıyla birinci basamakta görev sağlık emekçileri 20-21-22 Mayıs tarihlerinde iş bırakacaklar.  İş Bırakma MYK

Devamı »

ASM’LERDE DEVİRDEKİ YALNIŞ DÜZELTİLDİ

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 16.01.2015 tarih ve 47907256 sayılı yazısı ile aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları bakımından aile hekimliğine geçmeden önceki kadrolarına dönebilmeleri ile ilgili genel yazı çıkarılmıştır. Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Normal Tablo”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99;

Devamı »

ASM’LERDE NÖBET GENELGESİNE DAVA AÇTIK

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 09.12.2014 tarih ve 2014.5727340/01006 sayılı yazısı ile 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulan 2014/33 sayılı genelgesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması ile genelgeye dayanak olan 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. Maddesinin 5. fıkrasının 6514 sayılı kanunun 52.maddesi ile değişik 2.cümlesinin ve 5258 sayılı kanunun

Devamı »