İstanbul Sözleşmesi; kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, bir insanın cinsiyetinden dolayı şiddete maruz kalmasını önlemeyi, şiddete maruz kalanların korunması ve şiddet uygulayanların gerektiği şekilde cezalandırılması için devletlere yol haritası çizen, atılması gereken somut adımlar konusunda kılavuzluk eden uluslararası bir uzlaşma metnidir.

Sendikamız, Sağlık Bakanlığı’na bağlı iş yerlerinde ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı iş yerlerinde örgütlüdür. Sendikamızın üyesinin %50’den fazlası kadındır. Sendikamızın örgütlü olduğu iş yerleri arasında kadın sığınma evleri, ŞÖNİM’ler olduğu gibi kadına yönelik şiddete karşı mücadelede etkili hastaneler, aile hekimliği birimleri yer almaktadır.

Faaliyetlerimizde ve örgütlenmemizde toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadeleyi ve eşitlik ilkesini yaşama geçirmeyi esas alan sendika tüzüğümüz de “Cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkarak, başta çalışma yaşamı olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında cinsiyetler arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi ve kadınların sendikal yaşama aktif katılımının sağlanmasını” amaçlar.

Sendika tüzüğümüzün genel kadın sekreterinin görev ve yetkileri içerisinde “özel ve kamusal alanda var olan cinsiyetçi politika ve uygulamaları saptayarak çözüm önerileri geliştirir. Cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar geliştirerek bunları sendikal politikaların bir parçası haline getirmek için özgün bir çalışma yürütür.” maddesi yer alır.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden beslenen kadına yönelik şiddetle mücadele sendikamızın temel mücadele başlıklarından olmuştur. Bu nedenle, kadınları her türden şiddetten korumayı, şiddeti önlemeyi, ortadan kaldırmayı amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’nin hukuka aykırı bir şekilde feshi hem sendikal mücadeleyi hem de kadın mücadelesini geriye götürmeyi, şiddetin kurumsallaşarak devamını hedeflediğinden, sendikamız, sözleşmenin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Anayasaya aykırılığı itirazıyla birlikte yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay’a dava açmıştır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]