VAN; SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ TORBA’YA SIĞMAZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Öncelikle Yunanistan’daki yangında hayatını kaybedenlere baş sağılığı diliyor, acılarını paylaştığımız belirtmek istiyoruz…

         Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin talepleri torba’ya sığmaz.

Sağlık ve sosyal hizmet sunumu gerçekleştiren emekçilerin temel taleplerinin başında yer alan; Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) ve çalışırken/emeklilikte insan onuruna yakışır ücret taleplerini kararlı ve ısrarlı bir şekilde savunduk.

Taleplerimizi elde edinceye kadar mücadele edeceğimizi kararlılıkla ifade etttik.

Taleplerimizdeki haklılık ve mücadelemizdeki süreklilik görmezden gelinemedi. Daha öncede seçimler süreçlerinde bu taleplerimiz hükümet ve yandaş sendikalar tarafından gerçekleşmeyen vaatlere dönüştürme çabasına girilse de sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini taleplerinden ve talepleri için mücadelden vazgeçirmemiştir.

Mücadelemiz sonucunda bu gün eksik de olsa fiili hizmet süresi zammı torba yasaya dahil edilmiştir.

Öncelikle belirtmeliyiz ki emekçilerin özlük hakları böyle torba yasalara sığmaz. Torba yasada yer alan düzenlemeler sağülık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini karşılamamaktadır.

Bu teklifin fiili hizmet süresi zammı ile ilgili 10 maddesini incelediğimizde sadece sağlık personelini kapsadığını, sosyal hizmet personelinin yanı sıra genel idari hizmetler sınıfı ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının kapsam dışı kaldığını görmekteyiz.

         Talebimiz; teklifin düzeltilebilmesi için öncelikle sağlık ve sosyal hizmet veren işyerlerinin kapsama alınması, bu işyerlerinde çalışan sağlık ve sosyla hizmet çalışanlarının tamamının kapsama dahil edilesi ve fiili hizmet süresinin de çalışma yeri ve yoğunluğuna bağlı olarak 180 ile 60 gün arasında düzenlenmesini ve fiili hizmetten yararlanmada “fiilen çalışma şartının” kaldırılmasını talep etmekteyiz. Ayrıca düzenleme bu hali ile geçmişi kapsamadığı için geçmiş çalışma sürelerini de kapsamalıdır.

Teklifin 4. maddesi ile 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu’na ek 84. madde eklenerek uzman ve uzman olmayan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına ilave ödeme yapılacağı düzenlenmiştir.

         Talebimiz; Bilindiği gibi sağlık ve sosyal hizmet bir ekip hizmetli olarak verilmektedir. Dolayısıyla bu hizmet kolunda çalışanlarla ilgili düzenleme yapılırken ekibin bir bütün olduğu göz önüne alınarak tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

Yine teklifin 5. maddesi ile uluslar arası sağlık hizmeti kapsamında elde edilecek döner sermaye gelirinin dağıtılmasına adil ve eşit bir uygulama bulunmamaktadır.

         Talebimiz; Her ne kadar sağlık turizmi anlayışına karşı olsak da adil bir döner sermaye dağıtımı için personele verilecek oranların yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Tüm bu önerilerinizle birlikte seçim öncesi vaat edilen, emekçilerin hakkı olan 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin yasada yer almasının yanı sıra her gün yaşadığımız sağlıkta şiddetin de artık siyasi iktidarın gündeminde olması ve buna ilişkin çözümler üretmesini ve yine sağlık emek ve meslek örgütlerinin hazırlayıp mecliste grubu bulunan partilere ilettiği şiddet yasa tasarısı önerimizi de bu düzenlemelerle birlikte ele alınmasını istiyoruz.

Yukarıda yazdığımız talepler tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin HAKKIDIR.

Geçmişten bu güne bu haklı talepler için birlikte mücadele yürüttük. Birlikte haklarımızı kazandık. Kazanılanlar birilerinin lütfu değil mücadelemizin sonucunda elde edilmiş haklarıdır.

Hep birlikte bu haklı taleplerimzi için müdadeleye devam edeceğiz.

 

 

                                                                                      SES Van  Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                                                     Şube Kadın Sekreteri                                                                                                                                                               Mesude DEMİR

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]